Pomocník systému OBERON
Ako objednať OBERON

Základné informácie > Cena > Ako objednať OBERON

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup, ako objednať licenciu systému OBERON pre jednu firmu, ako aj postup objednania multilicencie pre účtovnú firmu.

Základné informácie

Na používanie systému OBERON sa zakupujú tzv. ročné licencie. Licencie sa zakupujú na účtovné obdobie, spravidla na kalendárny rok. Zakúpením licencie na daný rok používateľ získa právo pracovať v tomto období bez ohľadu na čas, kedy tak bude robiť. Platnosť licencie neskončí 31.12. daného roka, ale pracovať v príslušnom období bude možné neobmedzene aj v nasledujúcich kalendárnych rokoch.

Bližšie informácie o licenciách získate v téme Cenník - licencie OBERON, porovnanie jednotlivých typov licencií získate v téme Typy licencií.

Postup objednania licencie pre jednu firmu

Pred samotným objednaním je potrebné mať nainštalovaný systém OBERONvytvorenú databázu firmy.

1. Vytvorenie objednávky

Objednávka licencie sa vytvára v ponuke ServisLicenčné práva stlačením tlačidla Objednať (ponuka je dostupná len pre používateľov s príznakom Administrátor). Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné zadať:

Vygeneruje sa objednávací kód, ktorý je potrebné zaslať firme EXALOGIC:

Celková cena za licenciu systému OBERON je vždy súčtom Základného licenčného poplatku, Ceny za moduly a sumy Cena doplatku za používateľov, prípadne sumy Licencia pre pobočku. Bližšie informácie získate v téme Cenník - licencie OBERON.

2. Úhrada poplatku za licenciu

Po vytvorení objednávky bude systém OBERON pracovať v rámci tzv. trial licencie. Trial licencia je časovo obmedzená, štandardne na obdobie 15 dní. Počas týchto dní je potrebné na základe doručenej výzvy uhradiť poplatok za licenciu na bankový účet. V odôvodnených prípadoch (napr. počas víkendu) je možné uhradiť poplatok za licenciu aj bez výzvy na nasledujúci bankový účet:

Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Č. ú.: 2600893411/8330
IBAN: SK26 8330 0000 0026 0089 3411
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: IČO firmy

  • V jednom účtovnom období (od 1.1. do 31.12.) je možné pracovať v rámci tzv. trial licencie len raz. Príklad: Ak si účtovná jednotka objedná licenciu napr. v januári, získa trial licenciu, v rámci ktorej môže pracovať a má 15 dní na to, aby uhradila poplatok za licenciu. Ak sa však táto účtovná jednotka rozhodne objednať licenciu na ďalšie účtovné obdobie v predstihu ešte v tom istom roku (napr. v decembri), trial licenciu už nezíska. Aby účtovná jednotka opätovne získala trial licenciu, je potrebné, aby si objednala licenciu až v nasledujúcom účtovnom období (po 1.1.).
  • Ďalším prípadom je rozšírenie licencie. Príklad: Ak si účtovná jednotka objedná v danom účtovnom období (napr. v januári) licenciu typu Mini, získa trial licenciu. Ak si však neskôr v tom istom roku (napr. v septembri) rozšíri licenciu na typ Štandard, trial licenciu už nezíska.

3. Aktivácia licencie

Po uhradení poplatku vám bude licencia aktivovaná automaticky. Ak nie je počítač pripojený k internetu, aktiváciu je možné vykonať manuálnym zadaním aktivačného kódu v ponuke Servis, Licenčné práva po stlačení tlačidla Aktivovať. Po dokončení aktivácie sa licencia pridá a zobrazí vo formulári Licenčné práva.

Postup objednania multilicencie pre účtovnú firmu

Pred samotným objednaním je potrebné mať nainštalovaný systém OBERONvytvorenú databázu firmy.

1. Vytvorenie objednávky

Objednávka multilicencie sa vytvára v ponuke ServisLicenčné práva (ponuka je dostupná len pre používateľov s príznakom Administrátor). V rozbaľovacom zozname Hardvérový kľúč je najskôr potrebné zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

Na objednanie multilicencie stlačte tlačidlo Objednať. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné zadať:

Vygeneruje sa objednávací kód, ktorý je potrebné zaslať firme EXALOGIC:

2. Úhrada poplatku za licenciu

Po vytvorení objednávky je potrebné na základe doručenej výzvy uhradiť poplatok za multilicenciu na bankový účet. V odôvodnených prípadoch (napr. počas víkendu) je možné uhradiť poplatok za licenciu aj bez výzvy na nasledujúci bankový účet:

Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Č. ú.: 2600893411/8330
IBAN: SK26 8330 0000 0026 0089 3411
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: IČO firmy

3. Aktivácia multilicencie

Po uhradení poplatku vám bude zaslaný hardvérový kľúč, na ktorom bude uložená aktivovaná multilicencia pre vašu firmu. V prípade, že hardvérový kľúč už vlastníte, multilicencia sa na ňom aktivuje automaticky za predpokladu, že hardvérový kľúč bude zapojený do počítača pripojeného k internetu. Ak počítač pripojený k internetu nie je, aktiváciu je možné vykonať manuálnym zadaním aktivačného kódu v ponuke Servis, Licenčné práva po stlačení tlačidla Aktivovať. Po dokončení aktivácie sa multilicencia pridá a zobrazí vo formulári Licenčné práva.

Videonávod

K téme je spracovaný videonávod Licenčné práva. Všetky videonávody sú k dispozícii na stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie, Videonávody.

Príbuzné témy