Pomocník systému OBERON
Grafický prehľad poskytovaných služieb

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Grafický prehľad poskytovaných služieb

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár Grafický prehľad poskytovaných služieb - denný plánovač

Vysvetlivky k formuláru Grafický prehľad poskytovaných služieb

V ľavej časti formulára sa nachádzajú záložky s týmito obrázkami:

On-line rezervácie - zobrazí zoznam rezervácií so stavom Nová on-line rezervácia alebo Dopyt (pričom dátum príchodu je neskorší ako aktuálny dátum). On-line rezerváciu je možné vykonať priamo z webového formulára.
Dnešné rezervácie - zobrazí zoznam služieb hostí k dátumu spracovania.
Neuhradené služby - zobrazí zoznam služieb neuhradených k dátumu spracovania. Vyúčtovať službu je možné z ponuky HotelKniha poskytovaných služieb, tlačidlo Možnosti, alebo stlačením pravého tlačidla myši na príslušnej službe.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť väzby dokumentu

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaevidovania služby. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (rezervácia, služba, hotelový účet, pokladničná kniha). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápisy vytlačiť, upraviť a exportovať.

Zobraziť nastavenie farieb

Zobrazí sa farebná schéma (popis, legenda) k jednotlivých farbám grafického prehľadu, pričom farby je možné zmeniť alebo sa vrátiť k pôvodným farbám. Farby sa nastavujú v nastaveniach programu.

Presunúť službu

Službu je možné presunúť na iný typ služby, napríklad službu Kurt 1 presunúť na Kurt 2. Služba sa dá presunúť len v prípade, že služby sú z rovnakého grafického prehľadu.

Zameniť služby

Dve služby je možné navzájom zameniť. Zameniť je možné len služby z rovnakého grafického prehľadu, napríklad službu Kurt 1 zameniť za Kurt 2.

Označiť službu ako poskytnutú

Službu označte ako poskytnutú v prípade, že sa služba zrealizovala. Pri poskytnutej službe sa zmení farba podľa nastavenia farieb. Farby sa nastavujú v nastaveniach programu.

Zrušiť označenie služby ako poskytnutej

Poskytnutej službe je možné zrušiť označenie.

Vyúčtovať

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého sa poskytnutá služba vyúčtuje - presunie sa medzi neaktívne služby. Služba sa môže vyúčtovať:

Poskytnutú službu je možné vyúčtovať aj z Pokladnice OBERON (tlačidlo Služby). Vyúčtované služby sa nebudú zobrazovať v grafickom prehľade poskytovaných služieb medzi Neuhradenými službami.

Bližšie informácie o spôsobe práce so službami získate v téme Zaevidovanie rezervácie služby.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolený e-mail. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.
Príbuzné témy