Pomocník systému OBERON
Grafický prehľad izieb

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Grafický prehľad izieb

Základné informácie

Obrázok č. 1:  Formulár Grafický prehľad izieb

 

Vysvetlivky k formuláru Grafický prehľad izieb

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolený e-mail. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

Odchod hosťa

Odchodom hosťa sa rozumie zapísanie času odchodu (prípadne aj ďalšieho doplňujúceho textu) do Knihy ubytovaných, pričom v grafickom prehľade izieb sa ubytovanie zobrazí odlišnou farbou (tzv. uvoľnená izba). Bližšie informácie získate v téme Odchod hosťa.

Zobraziť prehľad obsadenosti izieb

Zobrazí sa formulár Prehľad obsadenosti izieb, v ktorom budú zobrazené informácie o počte voľných, obsadených a rezervovaných izieb.

Zobraziť väzby dokumentu

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaevidovania ubytovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (rezervácia, ubytovanie, hotelový účet, pokladničná kniha). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápisy vytlačiť, upraviť a exportovať.

Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vyexportovať údaje o ubytovaných hosťoch (cudzincoch) do súboru XML. V ďalšom kroku sprievodcu je potrebné zvoliť obdobie, za ktoré sa bude hlásenie posielať, prípadne názov exportovaného súboru. Vyexportovaný XML súbor je následne možné importovať na portáli Ministerstva vnútra SR https://portal.minv.sk/.....pobytu-cudzincov/. Ďalšie informácie o hlásení pobytu získate v téme Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML.

Grafický prehľad izieb (HTML)

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné grafický prehľad izieb exportovať do samostatného HTML súboru. V sprievodcovi sa zvolí obdobie, ktoré sa bude exportovať. Osobné údaje hosťa môžu byť nahradené anonymným textom "Hosť". V ďalšom kroku vyberte izby (všetky izby, podľa majiteľov izieb, podľa zoskupení, objektov), prípadne manuálne určite, ktoré izby sa exportujú. Stlačením tlačidla Exportovať sa vytvorí HTML súbor, ktorý bude uložený do adresára C:\OBERON\_Export_Import.   

Zobraziť nastavenie farieb

Zobrazí sa farebná schéma (popis, legenda) k jednotlivých farbám grafického prehľadu, pričom farby je možné zmeniť, prípadne ponechať pôvodné farby. Farby sa nastavujú v nastaveniach programu.

Presunúť na izbu

Odchodom hosťa sa rozumie zapísanie času odchodu (prípadne aj ďalšieho doplňujúceho textu) do Knihy ubytovaných, pričom v grafickom prehľade izieb sa ubytovanie zobrazí odlišnou farbou (tzv. uvoľnená izba). Bližšie informácie získate v téme Odchod hosťa.

Zameniť izby

Odchodom hosťa sa rozumie zapísanie času odchodu (prípadne aj ďalšieho doplňujúceho textu) do Knihy ubytovaných, pričom v grafickom prehľade izieb sa ubytovanie zobrazí odlišnou farbou (tzv. uvoľnená izba). Bližšie informácie získate v téme Odchod hosťa.

Prečítanie prístupovej karty

Funkcia umožní načítať údaje z prístupovej karty dverového systému.

E-mailové adresy z histórie ubytovaných osôb

E-mailové adresy z histórie ubytovaných osôb je možné exportovať do samostatného textového súboru (.TXT). Po ukončení exportu sa zobrazí správa o priebehu. Exportované e-mailové adresy je ďalej možné použiť napr. pri hromadnom zasielaní e-mailov. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Export e-mailových adries.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu Zaslanie SMS je možné vytvoriť SMS správu. Vytvorená SMS správa sa ihneď odošle na telefón jej adresáta. Zoznam vytvorených SMS správ je dostupný v ponuke CRMSMS správy. V tejto evidencii je možné napríklad v prípade nedostupnosti mobilného telefónu prijímateľa overiť aj fyzické doručenie danej správy. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Zasielanie SMS správ je spoplatnená služba. Možnosť zaslania SMS správy je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly povolené používanie modulu CRM a registratúra.
Po dvojitom kliknutí myši na farebnom zvýraznení (či už na rezervácii alebo ubytovaní) sa otvorí formulár rezervácie alebo ubytovania (v kontextovej ponuke položka Upraviť). 
Príbuzné témy