Pomocník systému OBERON
Grafický prehľad izieb

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Grafický prehľad izieb

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Grafický prehľad izieb v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Obrázok č. 1:  Formulár Grafický prehľad izieb

Ľavý panel formulára

V ľavej časti formulára sa nachádza panel oddelený rozdeľovacou lištou. V jeho hornej časti je dostupný tzv. okupometer (z lat. occupatio), ktorý graficky zobrazuje obsadenosť ubytovacieho zariadenia za určité obdobie.

Zelená šípka - denná obsadenosť (za dnešný deň).
Tmavomodrá šípka - obsadenosť za posledných 7 dní.
Svetlomodrá zóna - obsadenosť za posledných 365 dní.

Zobrazenie 7-dňovej a ročnej obsadenosti je možné zakázať právom Prehľad obsadenosti izieb (podrobný rozbor). Okupometer zobrazuje obsadenosť podľa dátumu spracovania. Ak bude dátum spracovania v budúcnosti, obsadenosť sa bude počítať nielen z ubytovania, ale aj z rezervácií. Obsadenosť sa počíta podľa počtu osôb ubytovaných (alebo rezervovaných) na izbe. Pri výpočte obsadenosti izieb s prístelkami je použitá nasledujúca metodika: pri izbe napr. izba 2+2 obsadenosť 1+0 = 50 %, 2+0 = 100 %, 2+1 = 125 %, 2+2 = 150 %.

V spodnej časti panela sú dostupné záložky:

Záložka Hostia

V záložke Hostia v ľavom paneli sú dostupné nasledujúce záložky:

On-line rezervácie - zobrazí zoznam rezervácií so stavom Nová on-line rezervácia alebo Nový on-line dopyt (pričom dátum príchodu je vyšší ako aktuálny dátum). On-line rezerváciu je možné vykonať priamo z webového rezervačného formulára alebo automaticky z rezervačných portálov prostredníctvom manažéra rezervačných kanálov.

Status Channel Managera - zobrazuje stav manažéra rezervačných kanálov signalizovaný nasledujúcimi farbami:

  • sivá - nie je nastavený žiadny manažér rezervačných kanálov,
  • zelená - manažér rezervačných kanálov pracuje korektne,
  • oranžová - automatická úloha nepracuje korektne,
  • červená - manažér rezervačných kanálov nepracuje korektne, rezervácie sa neprenášajú do OBERON-u.
Očakávané zálohy - zobrazí zoznam rezervácií, ktoré majú zadanú požadovanú zálohu vo formulári Rezervácia.                        
Prichádzajúci hostia - zobrazí zoznam rezervácií hostí k danému dátumu. V prípade, že sa z takejto rezervácie vytvorí ubytovanie, daný hosť sa presunie do záložky Ubytovaní hostia.
Ubytovaní hostia - zobrazí zoznam ubytovaní k danému dátumu.
Odchádzajúci hostia - zobrazí zoznam ubytovaní s odchodom k danému dátumu.

Ďalšie informácie

Upratovanie a drobné závady

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť prehľad obsadenosti izieb

Zobrazí sa formulár Prehľad obsadenosti izieb, v ktorom sa zobrazia informácie o počte voľných, rezervovaných a obsadených izieb.

Zobraziť väzby dokumentu

Systém OBERON udržiava medzi súvisiacimi záznamami v rôznych evidenciách väzby (napr. na kontrolu správnosti zaevidovania ubytovania). Funkcia zostaví grafický prehľad väzieb daného záznamu, ktorý je zároveň interaktívny - kliknutím pravým tlačidlom myši je možné jednotlivé záznamy zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vyexportovať údaje o ubytovaných hosťoch (cudzincoch) do súboru XML. V ďalšom kroku sprievodcu je potrebné zvoliť obdobie, za ktoré sa bude hlásenie posielať, prípadne názov exportovaného súboru. Vyexportovaný súbor XML je následne možné importovať na portáli Ministerstva vnútra SR. Ďalšie informácie o hlásení pobytu získate v téme Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML.

Grafický prehľad izieb - export do HTML

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné grafický prehľad izieb exportovať do samostatného súboru HTML. V sprievodcovi sa zvolí obdobie, ktoré sa bude exportovať. Osobné údaje hosťa môžu byť nahradené anonymným textom Hosť. V ďalšom kroku vyberte izby (všetky izby, podľa majiteľov izieb, podľa zoskupení, objektov), prípadne manuálne určite, ktoré izby sa exportujú. Stlačením tlačidla Exportovať sa vytvorí súbor HTML, ktorý sa uloží do adresára C:\OBERON\_Export_Import.   

Zobraziť nastavenie farieb

Zobrazí sa farebná schéma (popis, legenda) k jednotlivých farbám grafického prehľadu, pričom farby je možné zmeniť, prípadne ponechať pôvodné farby. Nastavenie farieb je dostupné v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Hotelová recepcia, záložka Grafické prehľady.

Presunúť na izbu

Funkcia umožňuje presunúť rezerváciu, resp. ubytovanie na inú izbu podľa výberu.

Zameniť izby

Funkcia umožňuje vzájomne zameniť rezervácie, resp. ubytovania v rovnakom termíne na dvoch rôznych izbách.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu Zaslanie SMS je možné vytvoriť SMS správu. Vytvorená SMS správa sa ihneď odošle na telefón jej adresáta. Zoznam vytvorených SMS správ je dostupný v ponuke CRMSMS správy. V tejto evidencii je možné napríklad v prípade nedostupnosti mobilného telefónu prijímateľa overiť aj fyzické doručenie danej správy. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Zasielanie SMS správ je spoplatnená služba. Možnosť zaslania SMS správy je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly povolené používanie modulu CRM a registratúra.

Odchod hosťa

Odchodom hosťa sa rozumie zapísanie času odchodu (prípadne aj ďalšieho doplňujúceho textu) do Knihy ubytovaných, pričom v grafickom prehľade izieb sa ubytovanie zobrazí odlišnou farbou (tzv. uvoľnená izba). Bližšie informácie získate v téme Odchod hosťa.

Zmeniť stav upratania

Funkcia umožňuje zmeniť stav upratania izby (izieb). Viac informácií získate v časti Upratovanie a drobné závady (pozri vyššie).

Zmeniť stav drobnej závady

Funkcia umožňuje zmeniť stav drobnej závady. Viac informácií získate v časti Upratovanie a drobné závady (pozri vyššie).

Správa údržby (nový záznam)

Funkcia umožňuje pridať nový záznam správy údržby. Viac informácií získate v téme Správa údržby.

Export e-mailových adries

E-mailové adresy z histórie ubytovaných osôb je možné exportovať do samostatného textového súboru (.TXT). Po ukončení exportu sa zobrazí správa o priebehu. Exportované e-mailové adresy je ďalej možné použiť napr. pri hromadnom zasielaní e-mailov. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Export e-mailových adries.

Prečítanie prístupovej karty

Funkcia umožní načítať údaje z prístupovej karty dverového systému.
Po dvojitom kliknutí myši na farebnom zvýraznení (či už na rezervácii alebo ubytovaní) sa otvorí formulár rezervácie alebo ubytovania (v kontextovej ponuke položka Upraviť). 
Príbuzné témy