Pomocník systému OBERON
Kniha ubytovaných

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Kniha ubytovaných

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha ubytovaných v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať, resp. upraviť už zaevidované ubytovanie je možné pomocou formulára Ubytovanie. Postup zaevidovania ubytovania je popísaný v téme Zaevidovanie ubytovania (príchod hosťa).        

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odchod hosťa

Odchodom hosťa sa rozumie zapísanie času odchodu (prípadne aj ďalšieho doplňujúceho textu) do Knihy ubytovaných, pričom v grafickom prehľade izieb sa ubytovanie zobrazí odlišnou farbou (tzv. uvoľnená izba). Bližšie informácie získate v téme Odchod hosťa.

Zobraziť dokumenty a obrázky

Program zobrazí evidenciu Dokumenty a obrázky ubytovania, v ktorej je možné napríklad oskenovať (tlačidlo Možnosti) doklad totožnosti a priradiť k záznamu z Knihy ubytovaných.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaevidovania ubytovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (rezervácia, ubytovanie, hotelový účet atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši možno záznam zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vyexportovať údaje o ubytovaných hosťoch (cudzincoch) do súboru XML. V ďalšom kroku sprievodcu je potrebné zvoliť obdobie, za ktoré sa bude hlásenie posielať, prípadne názov exportovaného súboru. Vyexportovaný súbor XML je následne možné importovať na portáli Ministerstva vnútra SR. Ďalšie informácie o hlásení pobytu získate v téme Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML.

Prepočet dane za ubytovanie 

Prepočet dane za ubytovanie umožní spätne prepočítať miestnu daň za ubytovanie za zvolené obdobie. Funkcia sa využíva napr. pri zmene sadzby dane za ubytovanie.

Import údajov do modulu Hotelová recepcia

Jednorazový import údajov z inej účtovnej jednotky (databázy) do aktuálnej pri zmene prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, resp. zmene firmy (čísla IČO) daného prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať firmu a evidencie, z ktorých sa údaje naimportujú (izby, údaje o osobách, služby, rezervácie a históriu ubytovaných hostí). Pred importom vykonajte zálohovanie údajov (aktuálne údaje sa nevratne prepíšu).

Obrázok č. 1: Sprievodca importom údajov

 

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy