Pomocník systému OBERON
Kniha ubytovaných

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Kniha ubytovaných

Základné informácie

Podrobné informácie o formulári ubytovania nájdete v téme Ubytovanie.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odchod hosťa

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné zapísať odchod hosťa z ubytovacieho zariadenia. Bližšie informácie získate v téme Odchod hosťa.

Zobraziť dokumenty a obrázky

Program zobrazí evidenciu Dokumenty a obrázky ubytovania, v ktorej je možné napríklad oskenovať (tlačidlo Možnosti) doklad totožnosti a priradiť k záznamu z Knihy ubytovaných.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolený e-mail. E-mail môže byť vytvorený z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

Prepočet dane z ubytovania 

Prepočet dane z ubytovania umožní spätne prepočítať miestnu daň z ubytovania za zvolené obdobie. Funkcia sa využíva napríklad pri zmene sadzby dane za ubytovanie.

Zobraziť väzby dokumentu 

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaevidovania ubytovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu (rezervácia, ubytovanie, hotelový účet atď.). Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápis v Knihe ubytovaných vytlačiť, upraviť a exportovať.

Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vyexportovať údaje o ubytovaných hosťoch (cudzincoch) do súboru XML. V ďalšom kroku sprievodcu je potrebné zvoliť obdobie, za ktoré sa bude hlásenie posielať, prípadne názov exportovaného súboru. Vyexportovaný XML súbor je následne možné importovať na portáli Ministerstva vnútra SR https://portal.minv.sk/.....pobytu-cudzincov/. Ďalšie informácie o hlásení pobytu získate v téme Hlásenie pobytu cudzincov - export do XML.

Import údajov do modulu Hotelová recepcia

Import údajov umožňuje naimportovať údaje z inej účtovnej jednotky (databázy) do aktuálnej. Import je určený na jednorazové naimportovanie údajov. Pred samotným importom odporúčame zálohovať údaje, pretože údaje v aktuálnej databáze sa prepíšu. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať firmu a evidencie, z ktorých budú údaje importované.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy