Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie ubytovania (príchod hosťa)

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Zaevidovanie ubytovania (príchod hosťa)

V tejto téme Pomocníka je popísaný spôsob ako zaevidovať príchod hosťa (pridať zápis do Knihy ubytovaných). Zaevidovanie príchodu hosťa je možné vykonať dvoma spôsobmi, a to z grafického prehľadu izieb (odporúčame) alebo priamo zápisom do knihy ubytovaných.

Postup zaevidovanie hosťa výberom v grafickom prehľade

 1. V ponuke Hotel zvoľte položku Grafický prehľad izieb, otvorí sa grafický prehľad izieb.
 2. Myšou vyberte príslušný dátum príchodu a izbu. Ak bude hosť ubytovaný viac dní, môžete držať kláves SHIFT stlačený a označiť viac dní. Stlačte pravé tlačidlo myši, v kontextovej ponuke vyberte položku Nové ubytovanie. Otvorí sa formulár Ubytovanie.
 3. Ak mal hosť rezerváciu, do zápisu ubytovania sa načítajú údaje z rezervácie. Zadajte ďalšie náležitosti. Pole Ubytovaný (názov) nie je potrebné zadávať, bude automaticky doplnené pri zadávaní osoby. 
 4. Po zadaní údajov v prvej záložke je potrebné zapísať ubytované osoby na izbe. Môžete tak urobiť v záložke Ubytované osoby. Po stlačení tlačidla Nový v záložke Osoby a uložení daného ubytovania sa zobrazí formulár na zadanie údajov o osobe. Zadajte číslo preukazu totožnosti alebo pasu. Po stlačení tlačidla Enter (alebo klávesu TAB) program automaticky prehľadá archív ubytovaných a ak daná osoba už bola u vás ubytovaná, jej údaje sa automaticky doplnia. V prípade, že daná osoba u vás ešte nebola ubytovaná, musíte jednotlivé údaje vyplniť.
 5. V záložke Sadzby je možné nastaviť, či za danú osobu bude odvedená daň za ubytovanie v plnej výške, v zníženej sadzbe alebo sa daň nebude odvádzať. Po stlačení tlačidla OK sa osoba zapíše do evidencie. Môžete pokračovať so zadaním údajov o prípadných ďalších osobách.
 6. Po zadaní osôb je možné v záložke Služby zadať jednotlivé objednané služby. Služby je, samozrejme, možné doplniť aj neskôr. Službou sa rozumejú napr. raňajky, večere a pod.
 7. Po stlačení tlačidla OK je zaevidovanie príchodu hosťa ukončené.

Postup zaevidovania hosťa priamo do knihy ubytovaných

 1. V ponuke Hotel zvoľte položku Kniha ubytovaných, otvorí sa uvedená kniha.
 2. V spodnej časti formulára stlačte tlačidlo Nový (nový záznam). Otvorí sa formulár s viacerými záložkami, ktorý umožňuje zadať všetky potrebné údaje o ubytovaných hosťoch na danej izbe.
 3. Ak nezapisujete príchod hosťa z rezervácie, je potrebné zadať dátum príchodu a odchodu, taktiež je potrebné vybrať izbu a zadať počet osôb. Pole Ubytovaný (názov) nie je potrebné vypĺňať, automaticky sa doplní pri zadávaní osoby. Ak zapisujete príchod hosťa z rezervácie, stlačte tlačidlo R nachádzajúce sa vpravo od poľa Dátum príchodu. V nasledovnom zozname sa zobrazia rezervácie s aktuálnym dátumom príchodu. Vyberte danú rezerváciu. Do zápisu v knihe ubytovaných sa prenesú údaje z rezervácie. 
 4. Po zadaní údajov v prvej záložke je potrebné zadať ubytované osoby na izbe. Môžete tak urobiť v záložke Osoby. Po stlačení tlačidla Nový v záložke Osoby a uložení daného ubytovania sa zobrazí formulár na zadanie údajov o osobe. Zadajte číslo preukazu totožnosti alebo pasu. Po stlačení tlačidla Enter (alebo klávesu TAB) program automaticky prehľadá archív ubytovaných a ak daná osoba už bola u vás ubytovaná, jej údaje sa automaticky doplnia. V prípade, že daná osoba u vás ešte nebola ubytovaná, musíte jednotlivé údaje vyplniť. Po stlačení tlačidla OK sa osoba zapíše do evidencie. Môžete pokračovať v zadaní údajov o prípadných ďalších osobách.
 5. Po zadaní osôb je možné v záložke Služby zadať jednotlivé objednané služby. Služby je, samozrejme, možné doplniť aj neskôr.
 6. Po stlačení tlačidla OK je zaevidovanie príchodu hosťa ukončené.
Podľa knihy ubytovaných program počíta výšku miestnej dane za ubytovanie.

Presun hosťa na inú izbu

Následne je popísaný postup v prípade, že ubytovaný hosť zmení v priebehu pobytu izbu.

 1. V ponuke Hotel zvoľte položku Grafický prehľad izieb, otvorí sa grafický prehľad izieb.
 2. Zvoľte ubytovanie a stlačte pravé tlačidlo myši, v kontextovej ponuke vyberte položku Presunúť na izbu
 3. Následne je možné vybrané ubytovanie presunúť na inú izbu. Vyberte zo zoznamu izbu, na ktorú bude ubytovanie presunuté. V zozname budú zobrazené len voľné (neobsadené) izby.
Ubytovaným hosťom je možné aj zameniť izby. Zameniť možno len dve obsadené izby.
Príbuzné témy