Pomocník systému OBERON
Vytvorenie hotelového účtu

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Vytvorenie hotelového účtu

V tejto téme Pomocníka je popísaný spôsob ako otvoriť (vytvoriť) hotelový účet. Otvorením hotelového účtu sa vlastne rozumie zapísanie nového záznamu do knihy otvorených hotelových účtov. 

Postup vytvorenia hotelového účtu

 1. V ponuke Hotel zvoľte položku Grafický prehľad izieb, otvorí sa uvedená kniha.
 2. Vyberte ubytovanie - izbu, ku ktorej chcete otvoriť hotelový účet. Otvorte dané ubytovanie.
 3. Vo formulári Ubytovanie vyberte záložku Hotelové účty, stlačte tlačidlo Nový - otvorí sa formulár Hotelový účet. V záložke Hlavička z rozbaľovacieho zoznamu Názov účtu vyberte osobu, na ktorú otvárate hotelový účet. Názov účtu môžete aj upraviť. Zadajte ďalšie údaje, napr. už zaplatená záloha.
 4. Zvoľte záložku Základné - Účtenky hotelového účtu. Tu sa zobrazujú jednotlivé účtenky daného hotelového účtu. Stlačte tlačidlo Nový (nová účtenka hotelového účtu), otvorí sa formulár určený pre zadanie jednotlivých položiek. 
 5. Zadajte položky do hotelového účtu. Po stlačení klávesy F3 je možné zobraziť zoznam položiek, ktoré je možné zapísať na hotelový účet. Ak účtovná jednotka v systéme OBERON pracuje bez prepojenia na modul Skladová evidencia, je možné v tomto formulári nadefinovať jednotlivé predajné položky (akoby skladové karty). Ak systém OBERON pracuje s prepojením modulu Sklad, budú v tomto zozname zobrazené skladové karty.
 6. Zaradenie položky do hotelového účtu sa realizuje v poli Množstvo*Kód položky.
     - pri predaji sa kód položky zapíše priamo do poľa Množstvo*Kód položky a potvrdí klávesou Enter. Program pridá hľadanú položku v množstve jednej mernej jednotky.
     - ak potrebujete predať iné množstvo ako jedna merná jednotka, uveďte pred kód položky potrebné množstvo, napr. 2*1122, 0.5*1122 a pod.  V prípade, že obsluha nepozná kód položky môže zobraziť zoznam položiek určených na predaj po stlačení klávesy F3. 
     - zo zoznamu položiek vložených do hotelového účtu možno ktorúkoľvek odstrániť klávesou Del (klávesou ŠÍPKA DOLE sa nastavte na položku ktorú chcete vymazať a stlačte klávesu Delete).
     -
  ak potrebujete stornovať riadok môžete použiť položku so záporným množstvom, napr. -1*1122, -2*1122, -0.5*1122 a pod.
 7. Zapísať položky za ubytovanie a poskytované služby do hotelového účtu je možné aj automaticky pomocou tlačidla Automaticky vytvoriť položky hotelového účtu F9.
 8. Vytvorenie hotelového účtu je ukončené. Jednotlivé položky je samozrejme možné dopĺňať aj neskôr.

Postup pridania položiek z Pokladnice OBERON na hotelový účet

Ubytovaný hosť po konzumácií v hotelovom bare alebo reštaurácií nemusí svoj účet zaplatiť hneď, ale môže si ho nechať presunúť na hotelový účet a zaplatiť až pri odchode hosťa z hotela (check out). Následne je uvedený spôsob ako bude postupovať obsluha (čašník) v Pokladnici OBERON po konzumácií hosťa v hotelovom bare alebo reštaurácii. Najskôr je potrebné vytvoriť osobitný typ platby určený na presun účtu na hotelový účet.

 1. V ponuke Sklad zvoľte položku Pokladnica OBERON.
 2. Pokladnici OBERON vo vrchnom paneli stlačte tlačidlo Systém. V záložke Základné stlačte tlačidlo Definovať, otvorí sa zoznam typov platieb.
 3. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa formulár Typ platby. Zadajte náležitosti platby: 
  Názov: Presun na hotelový účet
  Spôsob zaúčtovania: Presun na hotelový účet
  Mena: EUR
  Počet kópií dokladu: 1 (vytlačí sa jeden originál a jedna kópia pre zákazníka)
  Číslo platidla vo fiškálnom module nastavte iba v prípade, že máte fiškálne moduly Varos FT4000, Elcom Efox, alebo Pegas FM06. Nastavte ho na hodnotu, ktorá v inom type platidla nie je použitá. Viac informácii nájdete v téme Formulár Typ platby.
  V záložke Základné začiarknite možnosť Tlačiť v rozpise obratov podľa typu platby
 4. Stlačením tlačidla OK sa typ platby Presun na hotelový účet uloží.
 5. Pridajte položky zo zoznamu položiek F3 alebo pomocou otvorených účtov - pridajte položky, ktoré hosť skonzumoval.
 6. Po ukončení konzumácie, stlačte tlačidlo Tlač dokladu - F12 a otvorí sa formulár. V záložke Všetky typy platieb vyberte typ platby Presun na hotelový účet, ktorý ste nadefinovali v kroku č. 2.
 7. Zobrazí sa zoznam všetkých aktívnych hotelových účtov, vyberte účet a stlačte tlačidlo OK.
 8. Vytlačí sa doklad, v prípade nastavenia aj kópia dokladu.
Príbuzné témy