Pomocník systému OBERON
Služby

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Služby

Základné informácie

Popis formulára Služba, Základná služba

Formulár Služba je dostupný z ponuky Hotel, Služby, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Zadajú sa základné informácie o službe. Druh služby slúži na bližšiu identifikáciu, členenie služieb umožňuje získať prehľad o službách podľa daného druhu služby. Podľa druhu služby je možné vytvárať tlačové výstupy.
Evidujú sa základné údaje o službe - cena, merná jednotka, zľava. K službe je možné pripojiť aj kód položky (skladovej karty) v prípade vyúčtovania služby pomocou Pokladnice OBERON.
V prípade, že sa služba poskytuje na druhý deň po príchode hosťa, službu je možné automaticky navýšiť o jeden deň.

Popis formulára Služba, Rozšírená služba

Formulár Služba je dostupný z ponuky Hotel, Služby, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Zadávajú sa základné informácie o službe - názov, druh služby, typ služby. Druh služby slúži na bližšiu identifikáciu a členenie služieb a umožňuje získať prehľad o službách podľa daného druhu služby. Podľa druhu služby je možné vytvárať tlačové výstupy.

Služby sa členia na:

  • základná služba - ide o službu, ktorá sa poskytuje pravidelne (večere, parkovanie) a nie je potrebné ju zobrazovať v grafickom prehľade poskytovaných služieb - pri tomto type služby nie je potrebná rezervácia služby.
  • rozšírená služba - služba, ktorú poskytuje hotel (tenis, biliard, prenájom bicyklov, a pod.), a ku ktorej sa vedie evidencia rezervácií a dopytov.
Evidujú sa základné údaje o službe - cena, merná jednotka, zľava. K službe je možné pripojiť aj kód položky (skladovej karty) v prípade vyúčtovania služby pomocou Pokladnice OBERON.
V prípade, že sa služba poskytuje na druhý deň po príchode hosťa, službu je možné automaticky navýšiť o jeden deň.

Grafický prehľad

Vyberte spôsob zobrazenia v grafickom prehľade poskytovaných služieb. Stlačením tlačidla výberu sa otvorí formulár, v ktorom je možné nadefinovať grafické prehľady.

Časový rozsah

Zadáva sa časový rozsah, kedy sa bude služba poskytovať. Časový rozsah bude zobrazený v grafickom prehľade služieb.

Minimálny časový úsek

Minimálny časový úsek je minimálny čas, ktorý bude daná služba trvať, a predstavuje, na aké minimálne časti bude rozdelený grafický prehľad služieb. Podľa minimálneho časového úseku sa bude dať zaevidovať rezervácia služby. Časový úsek je závislý od druhu služby - iný časový úsek bude mať prenájom tenisového kurtu a iný čas masáž. V jednom grafickom prehľade je vhodné mať nastavené približne rovnaké minimálne časové úseky, v prípade rôznych minimálnych časových rozsahov bude zobrazený najmenší časový úsek.

Umožniť evidovať množstvá

K službe je možné evidovať aj množstvá, napríklad pri prenájme gastro zariadenia, ako sú taniere, poháre, príbory, kde na každú akciu, resp. podujatie sa požičiava rôzny počet kusov tanierov.

Maximálne dostupné množstvo

Zadáva sa maximálne množstvo, ktoré má podnikateľ k dispozícii, napríklad 600 pohárov na víno.

Počet voľných riadkov v grafickom prehľade

Zadáva sa počet riadkov v grafickom prehľade, teda počet zákazníkov, ktorým je podnikateľ schopný súčasne požičať alebo prenajať napríklad gastro vybavenie, lešenie, náradie atď. Napríklad celkovo má 600 pohárov na víno, ale obvykle má maximálne 6 podujatí súčasne, a teda mu stačí počet voľných riadkov v grafickom prehľade nastaviť na 6.

Vylúčiteľná doba predstavuje časové obdobie, v ktorom sa nebude služba poskytovať.

Vylúčiteľná doba medzi dvoma poskytovanými službami

Zadáva sa čas v minútach medzi dvoma poskytovanými službami, ktorý je potrebný po skončení služby na prípravu na ďalšiu službu. Napríklad pri službe typu Tenis môže byť doba nastavena na 0, ale pri službe typu Masáž môže byť doba nastavená na 10 minút.

Pravidelná vylúčiteľná doba

Zadáva sa začiatok pravidelnej údržby v hodinách a čas v minútach, ako dlho bude služba vylúčená. Pravidelnú vylúčiteľnú dobu zadajte v prípade, že poskytovaná služba vyžaduje po určitom používaní údržbu. Napríklad pri službe typu Korčulovanie na ľade je potrebné po každej hodine vykonať údržbu ľadu rolbou. 

Kalendár

Stlačením tlačidla Kalendár sa otvorí formulár, v ktorom bude zobrazený celý kalendárny rok. Jednotlivé dni sa dajú označovať jednotlivo (ľavé tlačidlo myši) alebo hromadne (pravé tlačidlo myši, prípadne kliknutím na názov mesiaca alebo dňa týždňa). Vylúčiteľné doby sa dajú označiť takto:

- deň v týždni - bude označený napríklad každý pondelok za čas, keď sa služba nebude poskytovať,

- mesiac - bude označený celý mesiac v roku, v ktorom sa nebude služba poskytovať,

- sviatky a dni pracovného pokoja - budú označené nedele a dni pracovného pokoja.

Zadáva sa jedinečný identifikátor pre službu, ktorý slúži na prepojenie s externými systémami, napríklad s rezervačným systémom D-edge. Hodnota identifikátora sa zadáva pomocou tlačidla Nový.
Služby typu Rozšírená služba sú zobrazené v Grafickom prehľade poskytovaných služieb a zoznam všetkých rezervácií služieb je dostupný v Knihe poskytovaných služieb.
Príbuzné témy