Pomocník systému OBERON
Služby

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Služby

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Služby v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Základné služby

Rozšírené služby

Porovnanie základných a rozšírených služieb

Základné služby Rozšírené služby
Poskytované k ubytovaniu (rezervácii)
Poskytované samostatne
Zobrazenie v grafickom prehľade poskytovaných služieb
Evidencia v knihe poskytovaných služieb
Evidencia zostatkových množstiev
Zahrnuté do automatickej tvorby položiek hotelového účtu
Zahrnuté do automatickej tvorby položiek kalkulácie ceny za ubytovanie
Zahrnuté do automatickej tvorby položiek kalkulácie ceny za služby
Priradenie k druhu služby
Členenie podľa typu položky
Posunutie dátumu začiatku postkytovania služby o jeden deň
Nastavenie rozsahu dátumov poskytovania služby
Nastavenie času poskytnutia služby
Nastavenie počtu poskytnutia služby za jeden deň
Nastavenie dennej dostupnosti poskytovania služby
Nastavenie vylúčiteľnej doby medzi dvoma poskytovanými službami
Možnosť rezervovať do určitého dátumu
Možnosť evidovať množstvá
Prepojenie so skladovou evidenciou
Prepojenie s Pokladnicou OBERON
Prepojenie s účtovníctvom
Prepojenie s externými systémami
Bližšie informácie o vyúčtovaní rozšírených služieb získate v téme Kniha poskytovaných služieb.

Popis formulára Služba (definícia) - základná služba

Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka HotelSlužby, tlačidlo Nový, typ služby Základná služba.

Zadávajú sa základné informácie o službe (názov, druh, typ služby).

Druh služby

Druh služby umožňuje priradiť tak základné, ako aj rozšírené služby k druhu služby (napr. k druhu služby Reštaurácia možno priradiť služby Raňajky, Večera a pod.). Takéto členenie umožňuje získať prehľad o poskytnutých službách podľa daného druhu služby (podľa druhu služby je možné vytvárať tlačové výstupy). Jednotlivé druhy služieb je možné v systéme OBERON ľubovoľne definovať.
Evidujú sa základné údaje o službe - typ položky, cena s DPH, merná jednotka, zľava, sadzba DPH.
Pomocou typu položky (Strava, Služby, Ostatné) je možné členiť položky podľa typu a následne ich pri fakturácii hotelového účtu zoskupiť.
Základnú službu je možné prepojiť s modulmi Skladová evidenciaPokladnica OBERON a Účtovníctvo. V module Skladová evidencia sa vytvorí skladová karta typu služba (napr. Raňajky). Zadaním kódu položky tejto skladovej karty sa daná základná služba s touto skladovou kartou prepojí. Takéto prepojenie je dôležité z hľadiska predaja danej služby na Pokladnici OBERON, vyhodnocovania predaja danej služby z hľadiska štatistík v evidencii pokladničných dokladov a skladových pohybov (tlačových výstupov), ale aj z pohľadu účtovníctva.
Niektoré služby sa poskytujú až nasledujúci deň po príchode (napr. raňajky). Pre tento prípad systém OBERON umožňuje nastaviť, či sa má dátum začiatku poskytovania služby automaticky zvýšiť o jeden deň.
Na tomto mieste je možné zadať jedinečné identifikátory služby, ktoré slúžia na prepojenie OBERON-u s externými rezervačnými systémami (napr. D-EDGE).

Popis formulára Služba (definícia) - rozšírená služba

Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka HotelSlužby, tlačidlo Nový, typ služby Rozšírená služba.

Zadávajú sa základné informácie o službe (názov, druh, typ služby).

Druh služby

Druh služby umožňuje priradiť tak základné, ako aj rozšírené služby k druhu služby (napr. k druhu služby Športoviská možno priradiť služby Tenisový kurt, Snooker a pod.). Takéto členenie umožňuje získať prehľad o poskytnutých službách podľa daného druhu služby. Podľa druhu služby je možné vytvárať tlačové výstupy. Jednotlivé druhy služieb je možné v systéme OBERON ľubovoľne definovať.
Evidujú sa základné údaje o službe - typ položky, cena s DPH, merná jednotka, zľava, sadzba DPH.
Pomocou typu položky (Strava, Služby, Ostatné) je možné členiť položky podľa typu a následne ich pri fakturácii hotelového účtu zoskupiť.
Rozšírenú službu je možné prepojiť s modulmi Skladová evidenciaPokladnica OBERON a Účtovníctvo. V module Skladová evidencia sa vytvorí skladová karta typu služba (napr. Snooker). Zadaním kódu položky tejto skladovej karty sa daná rozšírená služba s touto skladovou kartou prepojí. Takéto prepojenie je dôležité z hľadiska predaja danej služby na Pokladnici OBERON, vyhodnocovania predaja danej služby z hľadiska štatistík v evidencii pokladničných dokladov a skladových pohybov (tlačových výstupov), ale aj z pohľadu účtovníctva.
Niektoré služby sa poskytujú až nasledujúci deň po príchode (napr. raňajky). Pre tento prípad systém OBERON umožňuje nastaviť, či sa má dátum začiatku poskytovania služby automaticky zvýšiť o jeden deň.
S rozšírenými službami je možné pracovať v grafickom prehľade poskytovaných služieb. Záložka obsahuje nastavenia služby z hľadiska zobrazenia v grafickom prehľade poskytovaných služieb.    

Druh rozšírenej služby

Vyberá sa druh rozšírenej služby (napr. Športoviská, Priestory, Wellness a pod.), ku ktorému sa daná rozšírená služba priradí (napr. pri službe Tenisový kurt sa vyberie druh Športoviská). Jednotlivé druhy rozšírenej služby je možné v systéme OBERON ľubovoľne definovať. V grafickom prehľade poskytovaných služieb sa nadefinované druhy rozšírenej služby zobrazujú vo forme záložiek v hornej časti formulára.

Časový rozsah

Zadáva sa denná dostupnosť poskytovania služby, t. j. časový rozsah, v ktorom sa bude služba poskytovať. Časový rozsah sa bude zobrazovať v grafickom prehľade poskytovaných služieb.

Minimálny časový úsek

Minimálny časový úsek je minimálny čas, ktorý bude daná služba trvať, a predstavuje, na aké minimálne časti bude rozdelený grafický prehľad poskytovaných služieb. Podľa minimálneho časového úseku sa bude dať zaevidovať rezervácia služby. Dĺžka časového úseku závisí od druhu rozšírenej služby - iný časový úsek bude mať prenájom tenisového kurtu a iný čas masáž. V rámci jedného druhu rozšírenej služby je vhodné mať nadefinované služby s približne rovnakými minimálnymi časovými úsekmi, v prípade rôznych minimálnych časových úsekov sa bude zobrazovať najmenší časový úsek.

Umožniť evidovať množstvá

K rozšírenej službe je možné evidovať aj množstvá, napr. pri prenájme gastrozariadenia možno evidovať taniere, poháre, príbory atď., kde na každú akciu, resp. podujatie sa požičiava rôzny počet kusov týchto položiek.

Maximálne dostupné množstvo - zadáva sa maximálne množstvo, ktoré má podnikateľ k dispozícii (napr. 600 pohárov na víno).

Počet voľných riadkov v grafickom prehľade - zadáva sa počet riadkov v grafickom prehľade, teda počet zákazníkov, ktorým je podnikateľ schopný súčasne požičať alebo prenajať napríklad gastrovybavenie, lešenie, náradie atď. Napr. celkovo má 600 pohárov na víno, ale obvykle má maximálne 6 podujatí súčasne - v tom prípade mu stačí počet voľných riadkov v grafickom prehľade nastaviť na 6.

Vylúčiteľná doba predstavuje časový úsek alebo obdobie, v ktorom sa nebude daná služba poskytovať.

Vylúčiteľná doba medzi dvoma poskytovanými službami

Zadáva sa čas v minútach medzi dvoma poskytovanými službami, ktorý je potrebný po skončení služby na prípravu na ďalšiu službu. Napr. pri službe Tenis môže byť doba nastavená na 0, ale pri službe Masáž môže byť doba nastavená na 10 minút.

Pravidelná vylúčiteľná doba

Zadáva sa začiatok pravidelnej údržby v hodinách a čas trvania vylúčiteľnej doby v minútach. Pravidelnú vylúčiteľnú dobu zadajte v prípade, že poskytovaná služba vyžaduje po určitom používaní údržbu. Napr. pri službe Korčuľovanie na ľade je potrebné po každej hodine vykonať údržbu ľadu rolbou. 

Kalendár

Stlačením tlačidla Kalendár sa otvorí formulár, v ktorom bude zobrazený celý kalendárny rok (tzv. ročný kalendár). Za vylúčiteľnú dobu, t. j. čas, keď sa rozšírená služba nebude poskytovať, možno označiť:

  • deň v týždni - napr. každý pondelok,
  • mesiac - bude označený celý mesiac v roku,
  • sviatky a dni pracovného pokoja - budú označené nedele a dni pracovného pokoja.

Informácie o ovládaní kalendára získate v téme Ročný kalendár.

Na tomto mieste je možné zadať jedinečné identifikátory služby, ktoré slúžia na prepojenie OBERON-u s externými rezervačnými systémami (napr. D-EDGE).

Príbuzné témy