Pomocník systému OBERON
Kniha poskytovaných služieb

OBERON - hlavná ponuka > Hotel > Kniha poskytovaných služieb

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kniha poskytovaných služieb v ponuke Hotel programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovanú rezerváciu rozšírenej služby je možné pomocou formulára Rezervácia poskytovanej služby. Postup zaevidovania rezervácie rozšírenej služby je popísaný v téme Zaevidovanie rezervácie služby.        

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť väzby dokumentu 

Systém OBERON udržiava medzi súvisiacimi záznamami v rôznych evidenciách väzby (napr. na kontrolu správnosti zaevidovania služby). Funkcia zostaví grafický prehľad väzieb daného záznamu, ktorý je zároveň interaktívny - kliknutím pravým tlačidlom myši je možné jednotlivé záznamy zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Označiť službu ako poskytnutú

Službu označte ako poskytnutú v prípade, že sa služba zrealizovala. Pri poskytnutej službe sa zmení farba v grafickom prehľade poskytovaných služieb podľa nastavenia farieb v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Hotelová recepcia, záložka Grafické prehľady.

Zrušiť označenie služby ako poskytnutej

Funkcia zruší označenie služby ako poskytnutej.

Vyúčtovanie poskytnutej služby 

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné vyúčtovať poskytnutú službu. Poskytnutá služba, ktorá bola vyúčtovaná, sa presunie medzi vyúčtované (neaktívne) služby. Službu možno vyúčtovať:

V prípade, že účtovná jednotka používa aj modul Skladová evidencia, poskytnutú službu možno vyúčtovať pomocou Pokladnice OBERON (tlačidlo Poskyt. služby).

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy