Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Hotelová recepcia

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu. Umožňuje nastaviť niektoré vybrané položky modulu Hotel, napríklad spracované obdobie, sadzba DPH, farebné zobrazenie izieb, miestna daň atď..

Popis formulára Nastavenia programu

Sadzby miestnej dane z ubytovania

Spôsob výpočtu

Bez miestnej dane - začiarknite, pokiaľ ubytovacie zariadenie nie je povinné platiť miestnu daň za ubytovanie.

Podľa počtu nocí - začiarknite, pokiaľ miestna daň je odvodená od počtu prenocovaných nocí.

Sadzba miestnej dane za ubytovanie - dospelý

Zadajte výšku miestnej dane pre dospelých.

Sadzba miestnej dane za ubytovanie - dospelý (znížená)

Zadajte zníženú výšku miestnej dane pre dospelých. V prípade, že obec má len jednu sadzbu dane, toto pole je potrebné nechať prázdne.

Sadzba miestnej dane za ubytovanie - deti

Zadajte výšku miestnej dane pre deti.

Sadzba miestnej dane za ubytovanie - deti (znížená)

Zadajte zníženú výšku miestnej dane pre deti. V prípade, že obec má len jednu sadzbu dane, toto pole je potrebné nechať prázdne.

Za dieťa považovať osobu vo veku od - do (rokov)

Pre správny výpočet miestnej dani je potrebné vedieť akú osobu považovať za dieťa. Zadajte rozsah rokov dieťaťa.
Viac informácii získate v téme Miestna daň za ubytovanie.

Predvolené časy

Predvolený čas príchodu hostí (check in)

Zadajte čas príchodu hostí. Predvolené časy pre príchod a odchod hostí sa využívajú napríklad pri tlači Ubytovacieho poukazu (VOUCHER).

Predvolený čas odchodu hostí (check out) 

Zadajte čas odchodu hostí. Predvolené časy pre príchod a odchod hostí sa využívajú napríklad pri tlači Ubytovacieho poukazu (VOUCHER).

Automatický výpočet ceny za ubytovanie

Vek detí

Pre potreby ubytovacieho zariadenia - výpočet ceny za ubytovanie je potrebné zadať rozsah rokov dieťaťa.

Cena za ubytovanie

Pri automatickom výpočte ceny za ubytovanie program vypočíta konečnú sumu rôznymi spôsobmi:

  • použiť cenu platnú v deň príchodu - cena bude vypočítaná podľa ceny aká je platná v prvý deň pobytu
  • použiť cenu platnú pre každý deň (položky/cenové hladiny uvádzať osobitne) - pre každý deň program vypočíta rôznu cenu v prípade, že pobyt sa uskutočnil v rôznych pravidlách cenotvorby
  • použiť cenu platnú pre každý deň (položky zlúčiť a uviesť priemernú cenu) - program vypočíta priemernú cenu tj. súčet cien za každú noc/počet nocí

Ďalšie informácie získate v téme Výpočet ceny za ubytovanie.

Grafický prehľad izieb

Počet dní zobrazenia

V poli Počet dní zobrazenia je možné nastaviť počet dní, ktoré sa budú zobrazovať vo formulári Grafický prehľad izieb. Zadajte počet dní zobrazenia od aktuálneho dátumu tj. koľko dní sa bude zobrazovať od aktuálneho dátumu do budúcnosti a Počet predchádzajúcich dní zobrazenia, t. j. koľko dní sa bude zobrazovať od aktuálneho dátumu do minulosti.

Nastavenie farieb

Program umožňuje nadefinovať vlastné zobrazenie izieb vo formulári Grafický prehľad izieb. Kliknutie na tlačidlo Pôvodné farby obnoví pôvodne preddefinované farby.

Vybrané jazyky

V Grafickom prehľade izieb je možné zobraziť názvy mesiacov vo viacerých jazykoch.

Grafický prehľad služieb

Nastavenie farieb

Program umožňuje nadefinovať vlastné zobrazenie izieb vo formulári Grafický prehľad poskytovaných služieb. Kliknutie na tlačidlo Pôvodné farby obnoví pôvodne preddefinované farby.

Jazyk

Jazyk

V grafickom prehľade izieb je možné názvy mesiacov zobrazovať aj v cudzom jazyku podľa klientely, ktorá navštevuje ubytovacie zariadenie.

Hotelový účet - identifikácia položiek

Keďže na hotelovom účte môžu byť okrem položky za ubytovanie aj iné položky (napr. parkovanie, sauna, polopenzia a pod.) je potrebné, aby program z tohto účtu vedel vyčleniť len položky za ubytovanie. Je to vyriešené pomocou jednotlivých kódov položiek. Ak Kód položky je v danom rozsahu čísel, program považuje takúto položku za ubytovanie, resp. Zúčtovanie zálohy, alebo Daň za ubytovanie.

Zálohu zúčtovať s DPH  - Nastavenie ovplyvňuje automatické vytvorenie hotelového účtu pri príchode hosťa podľa rezervácie, kde sa okrem iných položiek generuje záporná položka na prijatú zálohu (odpočet zálohy). Ak je ubytovacie zariadenie platiteľ DPH a na prijaté zálohy vystavuje daňové doklady na prijatú zálohu, doporučuje toto nastavenie zapnúť - pri zúčtovaní hotelového účtu (vytvorení daňového dokladu na Pokladnici OBERON) sa tak vykoná správny odpočet zálohy (DPH ako aj daňového základu).

Odchod hosťa

V prípade automatického, alebo manuálneho vytvorenia hotelového účtu, ktorý je do odchodu hosťa nevyužitý (nie sú na ňom žiadne položky) a teda jeho hodnota sa rovná nule je možné, aby program pri odchode hosťa automaticky účet odstránil, prípadne ho označil za neaktívny, alebo ponechal bez zmeny.

Rýchly predaj

Ak účtovná firma využíva modul Skladová evidencia a požaduje na hotelový účet pridávať skladové položky, je potrebné nastaviť sklad (prípadne zoskupenie skladov), z ktorých budú položky vyberané a nastaviť ich predajnú cenu. Nastavenia je možné prevziať z nastavení modulu Pokladnica OBERON - ak ju účtovná jednotka používa.

Rezervácia ubytovania - variabilný symbol

Zvoľte spôsob generovania variabilného symbolu v rezerváciách ubytovania. Pri vytváraní novej rezervácie vo formulári Rezervácia v záložke Cena a záloha bude variabilný symbol doplnený podľa nastavenia:

  • Nečíslovať - nebude doplnený žiadny variabilný symbol
  • Použiť číslo rezervácie - variabilný symbol bude vytvorený z čísla rezervácie, napr. 0003
  • Podľa dátumu príchodu a čísla izby - napr. 1603030111, dátum 3.3.2016 a izba číslo 111

Variabilný symbol sa generuje automaticky, ak je zadaná suma požadovanej zálohy. Podľa variabilného symbolu je možné spárovať platbu za ubytovanie s rezerváciou.

Dverový prístupový systém - PIN

Zvoľte spôsob generovania kódu (PIN-u) pre systém dverových zámkov. Spôsob generovania môže byť troj-, štvor-, päť- alebo šesť- miestny kód, prípadne sa nebude generovať vôbec. PIN kód sa zadáva pri vytváraní rezervácie ubytovania a je priradený k izbe, PIN kód je teda priradený ku konkrétnej rezervácií a ku konkrétnej izbe. 

Pokladničná kniha

V pokladničnej knihe je možné nastaviť schvaľovanie pokladničných dokladov používateľom s právom na schvaľovanie dokladov. Neschválené pokladničné doklady budú v knihe farebne odlíšené (zelenou farbou) - schválené budú štandardnou čiernou farbou. Schválené doklady nebude možné ďalej opravovať, pričom ale bude možné zrušiť schválenie dokladu. Súčasne s týmto nastavením je potrebné vybraným používateľom nastaviť právo - Pokladničná kniha - doklad schváliť (zrušiť schválenie).

Zdroje rezervácií

Evidencia zdroja rezervácie ubytovania umožňuje sledovať jej pôvod, čím poskytuje informácie pre efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov na reklamnú činnosť. Viac informácií v téme Zdroje rezervácie.

Príbuzné témy