Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Hotelová recepcia

Formulár Nastavenia - Firma - Hotelová recepcia umožňuje vykonať nastavenia sadzieb miestnej dane za ubytovanie, automatického výpočtu ceny za ubytovanie, nastavenia týkajúce sa grafických prehľadov izieb a služieb, hotelových účtov a ďalšie nastavenia v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Firma zvoľte oddiel Hotelová recepcia.

Popis formulára Nastavenia - Firma - Hotelová recepcia

Sadzby miestnej dane za ubytovanie

Spôsob výpočtu

Bez miestnej dane - začiarknite, pokiaľ ubytovacie zariadenie nie je povinné platiť miestnu daň za ubytovanie.

Podľa počtu nocí - začiarknite, pokiaľ miestna daň je odvodená od počtu prenocovaných nocí.

Sadzba dane - dospelý

Zadajte výšku miestnej dane za ubytovanie pre dospelých.

Sadzba dane - dospelý (znížená)

Zadajte zníženú výšku miestnej dane za ubytovanie pre dospelých. V prípade, že obec má len jednu sadzbu dane, toto pole je potrebné ponechať prázdne.

Sadzba dane - deti

Zadajte výšku miestnej dane za ubytovanie pre deti.

Sadzba dane - deti (znížená)

Zadajte zníženú výšku miestnej dane za ubytovanie pre deti. V prípade, že obec má len jednu sadzbu dane, toto pole je potrebné ponechať prázdne.

Za dieťa považovať osobu vo veku od - do (rokov)

Na správny výpočet miestnej dane za ubytovanie je potrebné vedieť, akú osobu považovať za dieťa. Zadajte rozsah rokov veku dieťaťa.

Hosť maximálne 60 prenocovaní v jednom kalendárnom roku (§ 39)

Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku (tá istá osoba môže byť zdanená daňou za ubytovanie v jednom ubytovacom zariadení maximálne za 60 prenocovaní). Túto možnosť začiarknite, ak ubytovávate osoby dlhodobo. Ak ubytovávate hostí len na krátkodobé pobyty, je lepšie nechať voľbu nezačiarknutú, pretože táto funkcia môže spôsobiť spomalenie programu.

Príklad:

Hosť bol ubytovaný od 20.12.2021 do 31.1.2022 (42 prenocovaní - 11 prenocovaní v roku 2021, 31 prenocovaní v roku 2022) a neskôr od 1.4.2022 do 31.5.2022 (60 prenocovaní v roku 2022).

Pri prvom ubytovaní hosť zaplatí za 42 prenocovaní. Pri druhom pobyte hosť zaplatí len za 29 prenocovaní (60-31 prenocovaní). 

Viac informácií o dani za ubytovanie získate v téme Miestna daň za ubytovanie.

Automatický výpočet ceny za ubytovanie

Vek detí

Na automatický výpočet ceny za ubytovanie je potrebné zadať rozsah rokov veku dieťaťa.

Cena za ubytovanie

Pri automatickom výpočte ceny za ubytovanie program môže vypočítať konečnú cenu rôznymi spôsobmi:

  • Použiť cenu platnú v deň príchodu - cena pobytu sa vypočíta podľa ceny, ktorá je platná v prvý deň pobytu, t. j. cena za ubytovanie sa určí podľa ceny platnej v prvý deň ubytovania,
  • Použiť cenu platnú pre každý deň (položky/cenové hladiny uvádzať osobitne) - pri výpočte sa prihliada aj na to, že počas pobytu sa môže zmeniť cena (napr. zmena sezóny na mimosezónu). V takomto prípade sa pre každý deň cena vypočítava samostatne - do cenovej kalkulácie sa uvedie toľko riadkov (položiek), koľko cenových hladín platí počas pobytu,
  • Použiť cenu platnú pre každý deň (položky zlúčiť a uviesť priemernú cenu) - pri výpočte sa prihliada aj na to, že počas pobytu sa môže zmeniť cena (napr. zmena sezóny na mimosezónu). V takomto prípade sa pre každý deň cena vypočítava samostatne - do cenovej kalkulácie sa uvedie vždy len jedna položka, kde bude uvedená priemerná cena, t. j. súčet cien za každú noc deleno počet nocí.

Ďalšie informácie získate v téme Automatický výpočet ceny za ubytovanie.

Ubytovanie uvádzať so zníženou sadzbou DPH

Po začiarknutí poľa bude program pri automatickom výpočte ceny za ubytovanie uvádzať cenu za ubytovanie so zníženou sadzbou DPH. V opačnom prípade (ak pole nebude začiarknuté) bude program pracovať s vyššou sadzbou DPH.

Grafický prehľad izieb

Počet (predchádzajúcich) dní zobrazenia

V poli Počet dní zobrazenia je možné nastaviť počet dní, ktoré sa budú zobrazovať vo formulári Grafický prehľad izieb. Zadajte počet dní zobrazenia od aktuálneho dátumu, t. j. koľko dní sa bude zobrazovať od aktuálneho dátumu do budúcnosti a počet predchádzajúcich dní zobrazenia, t. j. koľko dní sa bude zobrazovať od aktuálneho dátumu do minulosti.

Nastavenie farieb

Program umožňuje vlastné nastavenie farieb vo formulári Grafický prehľad izieb. Obnoviť pôvodné nastavenia farieb je možné po stlačení tlačidla Pôvodné farby.

Grafický prehľad služieb

Nastavenie farieb

Program umožňuje vlastné nastavenie farieb vo formulári Grafický prehľad poskytovaných služieb. Obnoviť pôvodné nastavenia farieb je možné po stlačení tlačidla Pôvodné farby.

Jazyk

Dostupné jazyky v systéme

V grafickom prehľade je možné názvy mesiacov zobrazovať aj v cudzom jazyku podľa klientely, ktorá navštevuje ubytovacie zariadenie.

Predvolené časy

Predvolený čas príchodu hostí (check-in)

Zadajte predvolený rozsah časov príchodu hostí. Predvolené časy pre príchod a odchod hostí sa využívajú napr. pri tlači Ubytovacieho poukazu (VOUCHER).

Predvolený čas odchodu hostí (check-out) 

Zadajte predvolený čas odchodu hostí. Predvolené časy pre príchod a odchod hostí sa využívajú napr. pri tlači Ubytovacieho poukazu (VOUCHER).

Hotelový účet - identifikácia položiek

Keďže na hotelovom účte môžu byť okrem položky za ubytovanie aj iné položky (napr. parkovanie, sauna, polpenzia a pod.), je potrebné, aby program z tohto účtu vedel vyčleniť len položky za ubytovanie. Tento problém je vyriešený pomocou rozsahov kódov položiek. Ak je kód položky v danom rozsahu, program považuje takúto položku za ubytovanie, resp. za zúčtovanie zálohy alebo za daň za ubytovanie.

Zálohu zúčtovať s DPH  - nastavenie ovplyvňuje automatické vytvorenie hotelového účtu pri príchode hosťa podľa rezervácie, kde sa okrem iných položiek generuje záporná položka na prijatú zálohu (odpočet zálohy). Ak je ubytovacie zariadenie platiteľ DPH a na prijaté zálohy vystavuje daňové doklady na prijatú zálohu, odporúča sa toto nastavenie zapnúť - pri zúčtovaní hotelového účtu (vytvorení daňového dokladu na Pokladnici OBERON) sa tak vykoná správny odpočet zálohy (DPH ako aj daňového základu).

Odchod hosťa - nulový hotelový účet

V prípade automatického alebo manuálneho vytvorenia hotelového účtu, ktorý je do odchodu hosťa nevyužitý (nie sú na ňom žiadne položky), a teda jeho hodnota sa rovná nule, je možné nastaviť, aby program pri odchode hosťa automaticky účet odstránil, prípadne ho označil za neaktívny alebo ponechal bez zmeny.

Číslovanie účtov

Nastavenie umožňuje zvoliť spôsob číslovania hotelových účtov:
  • Štandardný číselný rad - program pri vytvorení nového záznamu zistí najvyššie číslo záznamu, zvýši ho o 1 a pridelí vytváranému záznamu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum záznamu. Pri vytváraní záznamu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo tak, akoby to bol aktuálny záznam.
  • Podľa prevádzok - program pri vytváraní čísla záznamu vkladá medzi prefix roku a samotné číslo záznamu číslo prevádzky. Príklad: číslo záznamu môže vyzerať takto: 2021/xx001, kde xx je kód prevádzky.

Rýchly predaj

Rýchly predaj predstavuje políčko Množstvo * Kód, ktoré umožňuje rýchlo zadať novú položku na hotelový účet, prípadne v rezervácii pri kalkulácii ceny. Vyberte, ktoré nastavenia sa majú uplatniť:

  • Použiť nastavenia z modulu Pokladnica OBERON - použijú sa nastavenia skladu (zoskupenia skladov) a cenovej hladiny z nastavení Pokladnice OBERON.
  • Použiť vlastné nastavenia - vyberá sa sklad (zoskupenie skladov) a cenová hladina.

Rezervácia ubytovania - variabilný symbol

Zvoľte spôsob generovania variabilného symbolu v rezerváciách ubytovania na identifikáciu prijatých záloh. Pri vytváraní novej rezervácie vo formulári Rezervácia v záložke Cena a záloha bude variabilný symbol doplnený podľa nastavenia:

  • Nečíslovať - nebude doplnený žiadny variabilný symbol,
  • Použiť číslo rezervácie - variabilný symbol bude vytvorený z čísla rezervácie, napr. 0003,
  • Podľa dátumu príchodu a čísla izby - napr. 2306030111, dátum 3.6.2023 a izba číslo 111.

Variabilný symbol sa generuje automaticky, ak je zadaná suma požadovanej zálohy. Podľa variabilného symbolu je možné spárovať platbu za ubytovanie s rezerváciou.

Dverový prístupový systém - PIN

Zvoľte spôsob generovania kódu (PIN-u) pre systém dverových zámkov. Spôsob generovania môže byť troj-, štvor-, päť- alebo šesť- miestny kód, prípadne sa nebude generovať vôbec. PIN kód sa zadáva pri vytváraní rezervácie ubytovania, je teda priradený ku konkrétnej rezervácií a ku konkrétnej izbe. PIN sa môže odoslať hosťovi na otvorenie izby pomocou dverového systému, ktorý nemusí byť prepojený s OBERON-om.

Pokladničná kniha

V pokladničnej knihe je možné nastaviť schvaľovanie pokladničných dokladov používateľom s právom na schvaľovanie dokladov. Neschválené pokladničné doklady budú v knihe farebne odlíšené (zelenou farbou) - schválené budú zobrazené štandardnou čiernou farbou. Schválené doklady nebude možné ďalej opravovať, pričom však bude možné zrušiť schválenie dokladu. Súčasne s týmto nastavením je potrebné vybraným používateľom nastaviť právo Pokladničná kniha - doklad schváliť (zrušiť schválenie).

Zdroje rezervácií

Evidencia zdroja rezervácie ubytovania umožňuje sledovať jej pôvod, čím poskytuje informácie pre efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov na reklamnú činnosť. Viac informácií v téme Zdroje rezervácie.

Príbuzné témy