Pomocník systému OBERON
Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia

Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia umožňuje vykonať súbor nastavení funkčnosti Pokladnice OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisZariadenia, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - stlačte tlačidlo Nastaviť zariadenie a následne v záložke Pokladnica OBERON stlačte tlačidlo Nastaviť pokladnicu...

Popis formulára Pokladnica OBERON - nastavenia

Nastavenie vzhľadu

Po stlačení tlačidla Nastavenie vzhľadu... sa otvorí formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice, ktorý umožňuje vykonať súbor nastavení vzhľadu Pokladnice OBERON popísaných v téme Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON. Formulár je dostupný aj priamo z Pokladnice OBERON (záložka Systém, tlačidlo Systém).

Typy platieb 

Po stlačení tlačidla Typy platieb... sa otvorí číselník Typy platieb, v ktorom je možné definovať typy platieb v module Pokladnica OBERONTypy platieb predstavujú rôzne spôsoby zaevidovania pokladničných dokladov (hotovosť, platobná karta, stravné lístky, reprezentačný fond atď.). O tom, akým spôsobom sa doklad zaeviduje, rozhoduje obsluha v momente tlače dokladu (kláves F12 - Tlač dokladu pri predaji na pokladnici). Vtedy sa zobrazí formulár Výber spôsobu úhrady na výber spôsobu platby, ktorým sa doklad zaeviduje. Číselník je dostupný aj z ponuky Firma, Predvoľby.

 Režim predaja

Maloobchodná pokladnica

Režim, v ktorom je pokladnica určená pre klasické prevádzky maloobchodu, napr. predajňa potravín, obuvi a pod.

  • Predaj položky je možný buď priamym zadaním Množstvo*Kód položky (rýchly predaj), výberom zo zoznamu (F3) alebo pomocou snímača čiarových kódov.
  • Umožňuje odložiť predaj a pracovať s otvorenými účtami, ako aj ďalšie štandardné operácie s účtom a položkami (zľavy, uzávierky...).

Veľkoobchodná pokladnica

V tomto režime je pokladnica určená pre veľkoobchodné prevádzky.

  • Predaj položky je možný výberom zo zoznamu (F3) (kde je možné upraviť predajnú cenu) alebo pomocou snímača čiarových kódov. Neumožňuje predaj pomocou priameho predaja Množstvo*Kód položky.
  • Umožňuje odložiť predaj a pracovať s otvorenými účtami, ako aj ďalšie štandardné operácie s účtom a položkami (zľavy, uzávierky...).
  • Na rozdiel od maloobchodnej pokladnice umožňuje zaúčtovať aj výdajku.

Reštauračná pokladnica

V tomto režime je pokladnica určená pre reštaurácie, bary, zariadenia rýchleho občerstvenia atď.                           

Režim zobrazenia

Štandardný

V tomto režime je pokladnica určená pre klasické maloobchodné, veľkoobchodné alebo reštauračné prevádzky. Je prispôsobená na prácu s klávesnicou, prípadne myšou. Využíva sa pri práci s veľkým počtom položiek v jednotlivých skladoch.

Dotykový displej

Režim zobrazenia, ktorý je prispôsobený na ovládanie dotykom (prstom alebo dotykovým perom) na zariadeniach s dotykovým displejom. Pred prvým použitím odporúčame displej kalibrovať v operačnom systéme Windows. V používateľskom rozhraní Pokladnice OBERON (v pravom bočnom paneli) sa zobrazí dotyková numerická klávesnica.

Dotykový displej - Štandardný

Štandardný režim prispôsobený na ovládanie dotykom (prstom alebo dotykovým perom) na zariadeniach s dotykovým displejom.

Dotykový displej - Fast food

Režim zobrazenia určený pre reštauračné zariadenia s pomerne malým počtom predávaných položiek. Položky sú reprezentované tlačidlami (obrázkami jedál a nápojov) a zatriedené podľa skupín v pokladnici. Režim je prispôsobený na ovládanie dotykom (prstom alebo dotykovým perom) na zariadeniach s dotykovým displejom. Viac informácií získate v téme Režim Fast food.

Umožniť používať dotykovú klávesnicu

Po začiarknutí poľa sa bude pri práci na Pokladnici OBERON zobrazovať dotyková klávesnica. Nejde o dotykovú numerickú klávesnicu, ktorá sa zobrazuje v pravom bočnom paneli, ale o plnohodnotnú dotykovú alfanumerickú klávesnicu.

Denná uzávierka - nulovanie hotovosti

Umožňuje určiť, či sa má pri dennej uzávierke vynulovať zostatok hotovosti v Pokladnici OBERON. Nastavenie musí byť v súlade s nastavením alebo možnosťami fiškálneho zariadenia, t. j. obidve strany musia pracovať v rovnakom režime.

Ak fiškálne zariadenie pri dennej uzávierke nuluje denné obraty (tržbu), políčko musí byť začiarknuté. V prípade, že denné obraty nenuluje, je potrebné nechať pole nezačiarknuté. Pri fiškálnej tlačiarni eKasa PANDORA Odporúčané riešenia je potrebné nechať pole nezačiarknuté (t. j. nenulovať hotovosť v Pokladnici OBERON), pri inom zariadení sa informujte u jeho dodávateľa.

Viac informácií o vykonávaní dennej uzávierky získate v téme Vyhotovovanie uzávierok.

Vytváranie skladových pohybov

Určuje spôsob znižovania stavu zásob o predané položky (množstvá) na pokladnici. Počet skladových pohybov (príjem a výdaj) podlieha licenčným právam.

Ihneď po zaevidovaní (vytlačení) dokladu

Vytvorí skladové pohyby (zníži stavy zásob) ihneď po vytlačení dokladu. Pri vytvorení skladových pohybov sa aktualizujú množstvá na skladových kartách. Toto nastavenie odporúčame používať vo veľkoobchodných prevádzkach, prípadne v prevádzkach s malou kadenciou predaja.

Ak je nastavený tento typ vytvárania skladových pohybov (po každom predaji sa vytvorí skladový pohyb na každej karte a stav zásob sa aktualizuje), je možné zakázať výdaj tovaru do mínusu, t. j. evidovať záporné stavy. Nastavenie sa nachádza v záložke Akcie (políčko Vždy povoliť výdaj tovaru a evidovať aj záporné stavy je potrebné nechať nezačiarknuté).

Tento spôsob vytvárania skladových pohybov je potrebné mať nastavený, ak sa majú v skladových pohyboch evidovať obchodní partneri vybraní pri predaji.

Sumárne

Po predaji (vytlačení daňového dokladu) sa ihneď neupraví množstvo na skladových kartách, ale až sumárne, napr. po dennej uzávierke. V reštauračnom režime je dostupná len táto možnosť, a to z dôvodu veľkého množstva pohybov - hlavne pri skladových kartách typu receptúra. Napr. pri predaji 50-tich porcií jedla je zbytočne 50-krát odpisovať 2 g korenia - odpíše sa sumárne 100 g korenia.

Skladové pohyby sa vytvárajú sumárne z pokladničných dokladov alebo hotelových účtov po aktivácii Vytvorenia skladových pohybov. To znamená, že pohyb na skladovej karte sa vytvorí vtedy, keď sa položka predá na Pokladnici OBERON alebo pridá na hotelový účet (ak je nastavený modul Hotelová recepcia) a následne sa manuálne alebo automaticky spustí funkcia Vytvorenie skladových pohybov (dostupná v module Pokladnica OBERON, záložka Systém, tlačidlo Uzávierky). Sumárne vytvorenie skladových pohybov je možné vykonať kedykoľvek manuálne, najčastejšie sa však vykonáva automaticky po dennej uzávierke.

Aktivácia sumárneho vytvorenia skladových pohybov môže byť:

  • Pri dennej uzávierke - automaticky - predané množstvá sa odpíšu zo stavu zásob sumárne automaticky po dennej uzávierke.
  • Pri dennej uzávierke - pýtať sa - pri každej dennej uzávierke sa program spýta, či má vytvoriť skladové pohyby.
  • Nevytvárať - skladové pohyby sa nevytvárajú. Nevytvárať skladové pohyby je potrebné na off-line pobočkovej pokladnici, kde sa nevedie skladová evidencia. Skladové pohyby sa vytvárajú po importovaní predaja do databázy, v ktorej sa vedie skladová evidencia.

Pri sumárnom vytváraní skladových pohybov nie je možné evidovať odberateľa ku každému pohybu (predaju).

Sklad a cena

Predajné miestopredajné miesto je pomenovanie miesta, na ktorom sa nachádza jedna alebo viac pokladníc s fiškálnou tlačiarňou.

Sklad - umožní obmedziť sklady z ktorých bude pokladnica predávať. Je možné vybrať jeden sklad, jedno zoskupenie skladov alebo aj všetky sklady.

Skladová karta - kategória - umožní vybrať kategóriu skladových kariet daného skladu, s ktorou bude pokladnica pracovať. Napr. firma má reštauráciu a zároveň ponúka na letnej terase rýchle občerstvenie. Má jeden sklad napr. Kuchyňa, z ktorého idú suroviny do reštaurácie a aj do fastfoodu (môžu používať rozdielne cenové hladiny). Po vytvorení kategórie Fast food bude obsluha na letnej terase vidieť len skladové karty v kategórii Fast food a nebude vidieť skladové karty v reštaurácii.

Predajná cena - cena, ktorá bude použitá pri predaji. Predajnú cenu bude možné pri predaji zmeniť manuálne.

Účtovná pokladňa - priradí pokladnicu k účtovnej pokladni (napr. Hlavná pokladňa, Valutová pokladňa)

Obmedzenie maximálnej výšky dokladu

Zadávajú sa čísla (hodnoty) pre doklady v hotovosti, pre doklady v iných platidlách ako hotovosť a pre úhradu faktúry, pri prekročení ktorých nebude možné zaevidovať (vytlačiť) daňový doklad. V prípade, že účtovná jednotka chce predávať bez obmedzení, je potrebné zadať nulové hodnoty.

Zaevidovanie úhrady výdajky - nastavenie príznaku záporných položiek

Na pokladnici je možné zaevidovať úhradu výdajky, ktorá môže obsahovať záporné položky. Pri importe položiek do pokladnice program automaticky nastaví pri záporných položkách špeciálny príznak pre systém eKasa Finančnej správy SR. Ak sa pri zaevidovaní úhrady výdajky pri záporných položkách nastaví príznak Vrátenie tovaru, obsluha pokladnice musí zadať číslo pôvodného dokladu pre systém eKasa. Ak nechcete alebo nemôžete zadávať číslo pôvodného pokladničného dokladu, zvoľte Záporná položka-zľava.

Obchodní partneri

Zakázať výber obchodných partnerov zo zoznamu

Obchodných partnerov nebude možné manuálne vybrať zo zoznamu. Nastavenie zamedzí, aby pokladník, ktorý nemá právo zadať zľavu (alebo len obmedzenú), nemohol udeliť zľavu komukoľvek vybratím obchodného partnera s nastavenou zľavou. Obchodného partnera bude možné vybrať len pomocou elektronického zariadenia určeného na identifikáciu obchodných partnerov (vernostný systém).

Pracovné zmeny

Umožniť používať pracovné zmeny

Umožní pracovať so zmenami. V Pokladnici OBERON v záložke Základné pribudne tlačidlo Začať/Ukončiť zmenu. Podľa pracovných zmien je možné vytlačiť obraty pokladnice.

Automaticky ukončiť pracovnú zmenu pri dennej uzávierke 

Pracovnú zmenu program automaticky ukončí pri dennej uzávierke, bude ju však možné ukončiť aj manuálne.

Členenie

Umožniť zadať členenie na doklad

Pokladnica OBERON umožní pri predaji zvoliť členenie pokladničných dokladov. V záložke Iné údaje dokladu sa zobrazí pole Členenie. Členenie umožňuje pokladničné doklady zaradovať do používateľom definovaných skupín a podskupín (členiť) a neskôr toto členenie využiť pri tlačových zostavách, filtrovaní dokladov a skladových pohybov. Členenie sa napríklad môže využiť pri skupinovej (firemnej) akcii, ktorá je účtovaná na viacero dokladov bez konkrétneho odberateľa alebo viacerým odberateľom. Všetkým týmto dokladom je možné pridať rovnaké členenie a neskôr ich podľa tohto členenia identifikovať, tlačiť zostavy atď.

Pamätať naposledy vybrané členenie

Nastavenie spôsobí, že vybrané členenie (v záložke Iné údaje dokladu) bude po zaúčtovaní aktuálneho dokladu automaticky pridané aj ďalšiemu dokladu. Členenie je možné kedykoľvek zrušiť. V prípade, že toto nastavenie nebude aktívne, pri každom novom doklade bude potrebné znovu vybrať členenie.

Výkup jednorazových vratných obalov

Číslo skladovej karty pre vrátenie zálohy

Zadáva sa číslo skladovej karty pre vrátenie zálohy (s názvom napr. Jednorazový vratný obal (vrátenie)), pod ktorou sa evidujú zálohovateľné jednorazové vratné obaly na nápoje (plastové fľaše PET, plechovky). Ide o kartu typu služba s cenou 0,15 € bez DPH, pri ktorej sa nesledujú stavy zásob vrátených jednorazových obalov.

Číslo skenera (NNNN):

Zadáva sa 4-miestne číslo skenera (napr. 0126), ktoré bude dostupné v používateľskom účte v registračnom portáli Správa zálohového systému. Pri snímaní kupónu zo zariadenia na odber zálohovaných obalov sa budú akceptovať len čiarové kódy s týmto číslom skenera.

V prípade viacerých prevádzok je možné zadať čísla viacerých skenerov (oddelené čiarkou a medzerou) - v tom prípade budú akceptované aj kupóny z týchto prevádzok.

Ak sa nezadá žiadne číslo skenera, budú akceptované všetky kupóny (aj od iných dodávateľov).

Viac informácií o formáte čiarového kódu kupónu pre odber zálohovaných jednorazových obalov podľa špecifikácie Správcu zálohového systému získate v téme Práca s čiarovými kódmi.

Položky dokladu 

Pri výbere položky zobrazovať obstarávaciu cenu 

V zozname položiek (F3) bude zobrazovať aj obstarávaciu cenu.

Pred vymazaním položky dokladu zobraziť informačné okno

Pri vymazaní položky dokladu zobrazí informačné okno na potvrdenie vymazania položky.

Vždy povoliť výdaj tovaru a evidovať aj záporné stavy

Ak nie je políčko začiarknuté, program neumožní výdaj tovaru do mínusu, t. j. evidovať záporné stavy. Nastavenie je aktívne iba v prípade, že je v záložke Režim predaja vytváranie skladových pohybov nastavené na Ihneď po zaevidovaní (vytlačení) dokladu (po každom predaji sa vytvorí skladový pohyb na každej karte a aktualizuje sa stav zásob).

Zobraziť upozornenie na pokles množstva do záporného zostatku

Ak program umožňuje výdaj do mínusu, zobrazí sa pri ňom upozornenie o poklese množstva do záporného stavu. Odčiarknutím tohto políčka je možné hlásenie vypnúť (napr. ak obmedzuje plynulosť prevádzky). Nastavenie je aktívne iba v prípade, že je v záložke Režim predaja vytváranie skladových pohybov nastavené na Ihneď po zaevidovaní (vytlačení) dokladu (po každom predaji sa vytvorí skladový pohyb na každej karte a aktualizuje sa stav zásob).

Umožniť rýchlu zmenu sadzby DPH na položke dokladu

Nastavenie aktivuje na Pokladnici OBERON tlačidlo na rýchlu zmenu sadzby DPH.

Otvorené účty

S otvoreným účtom môže pracovať len používateľ, ktorý účet vytvoril

Iný používateľ môže len zaevidovať (vytlačiť) úhradu otvoreného účtu.

Povoliť hlasové notifikácie pri zmene stavov na otvorených účtoch

Pri každej zmene stavu na otvorených účtoch zaznie zvuková notifikácia.

Zóna udalostí

Zobraziť zónu udalostí

Umožňuje na Pokladnici OBERON aktivovať informačný panel (zónu udalostí), ktorý umožňuje zobrazovať informácie o predávanej položke (napr. pokles množstva na skladovej karte na zápornú hodnotu, výnos, zaradenie položky do akcie). Zónu udalostí je možné v priebehu používania skryť a opätovne zobraziť aj bez zmeny tohto nastavenia (pomocou rozdeľovacej lišty).

Obraty pokladnice podľa typov platieb

Po dennej uzávierke tlačiť obraty v členení podľa typov platieb

Pokladnici OBERON je možné definovať ľubovoľný počet typov platiebPodporované fiškálne tlačiarne spravidla podporujú tlač obratov pokladnice podľa typov platieb. Tieto obraty je možné z Pokladnice OBERON vytlačiť kedykoľvek manuálne po stlačení tlačidla Obraty pokladnice (záložka Systém). Po začiarknutí tohto políčka sa bude tlačový výstup Obraty podľa typov platieb tlačiť automaticky po dennej uzávierke na fiškálnej tlačiarni ako nefiškálny text.

Pokladničný doklad

Tlačiť meno obsluhy pokladnice

Na pokladničnom doklade sa bude tlačiť aj meno obsluhy pokladnice (nastavuje sa ako Meno uvádzané na dokladoch vo formulári Používateľ, záložka Používateľ).

Tlačiť názov otvoreného účtu

Na pokladničnom doklade sa bude tlačiť aj názov otvoreného účtu.

Do názvu položky pripájať číslo skladovej karty

Na pokladničnom doklade sa bude pri názve položky tlačiť aj číslo skladovej karty.

Do názvu položky pripájať kód položky

Na pokladničnom doklade sa bude pri názve položky tlačiť aj kód položky.

Pri položke tlačiť informáciu o poskytnutej zľave

Na pokladničnom doklade sa bude tlačiť výška poskytnutej zľavy.

Tlačiť čiarový kód položky (bude tlačený len ako text na ďalšom riadku)

Na pokladničnom doklade sa bude pri názve položky tlačiť aj čiarový kód položky (ak je zadaný vo formulári Skladová karta, záložka Reg. pokladnice).

Za položku tlačiť doplňujúci popis zo skladovej karty

Na pokladničnom doklade sa bude za položkou tlačiť doplňujúci text (napr. záručné podmienky, recyklačný poplatok, upozornenie atď.). Doplňujúci popis je možné zadať vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje ako Popis pri predaji.

Tlačiť výrobné a sériové čísla

Pri začiarknutí políčka sa bude na pokladničnom doklade tlačiť výrobné alebo sériové číslo a záručná doba.

Tlačiť údaje o ubytovaní hosťa (pri zaevidovaní úhrady hotelového účtu)

Na pokladničnom doklade sa budú tlačiť údaje o ubytovaní hosťa (meno, priezvisko, dátum ubytovania...).

Pokladničný doklad - elektronické odosielanie

Predloha e-mailovej správy

Umožňuje vybrať predlohu e-mailovej správy, podľa ktorej sa vytvorí predmet a text e-mailovej správy, v ktorej sa odošle pokladničný doklad. Po stlačení tlačidla  sa otvorí číselník, v ktorom je možné nadefinovať vlastné predlohy.

Ukončenie tlače

Po vytlačení dokladu automaticky zatvárať informačné okno

Po úspešnom zaevidovaní (vytlačení) dokladu program ponechá zobrazené okno Tlač dokladu, ktoré obsluhu informuje o celkovej sume dokladu, výdavku a prijatých platidlách. Počas zobrazenie okna sa tieto informácie zobrazujú aj na zákazníckom displeji. Okno sa zobrazí na začiatku zaevidovania (tlače) dokladu a zatvorí stlačením tlačidla OK, resp. ENTER.

Po začiarknutí políčka sa informačné okno automaticky zatvorí po vytlačení dokladu, teda sa bude zobrazovať len počas tlače dokladu. Týmto spôsobom je možné zredukovať počet potvrdení pri zaevidovaní dokladu o jedno potvrdenie.

Po vytlačení dokladu automaticky otvoriť grafický prehľad stolov

Po vytlačení dokladu program automaticky zobrazí grafický prehľad stolov (Ctrl+G).

Automatické spustenie

Pokladnicu otvoriť automaticky po spustení programu

Po spustení programu OBERON - Agenda firmy sa automaticky otvorí Pokladnica OBERON.

Automatická tlač etikiet

Pokladnica OBERON umožňuje automatickú tlač etikiet položiek, ktoré sa nachádzajú na doklade. Formát etikiet sa nastavuje vo formulári Skladová karta, záložka Reg. pokladnice.

Nastavenie tlače etikiet

Nepoužívať tlač etikiet - účtovná jednotka nebude používať tlač etikiet pri predaji na Pokladnici OBERON.

Manuálna tlač etikiet - etikety sa nebudú tlačiť automaticky, ale len na pokyn obsluhy pokladnice (stlačením tlačidla Tlač etikety (Ctrl+Y), resp. Tlač etikiet (Ctrl+Shift+Y)).

Automatická tlač etikety po pridaní položky na účet - tlač sa vykoná ihneď po pridaní položky na otvorený účet (alebo priamy predaj).

Automatická tlač etikiet pred vytlačením dokladu - tlač sa vykoná tesne pred vytlačením daňového dokladu.

Tlačiareň etikiet

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte tlačiareň, na ktorej sa budú tlačiť etikety. Ide o ďalšiu tlačiareň nainštalovanú v systéme Windows, ktorá je spravidla určená len na tento účel.
Bližšie informácie o etiketách získate v téme Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON.
Príbuzné témy