Pomocník systému OBERON
Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia

Pokladnica OBERON predstavuje plnohodnotnú počítačovú registračnú pokladnicu vybavenú fiškálnou tlačiarňou. Formulár Pokladnica OBERON - nastavenia umožňuje zobraziť a upraviť nastavenia Pokladnice OBERON. Formulár je dostupný z ponuky ServisZariadenia po stlačení tlačidla Pridať alebo Upraviť - tlačidlo Nastaviť zariadenie, záložka Pokladnica OBERON, tlačidlo Nastaviť pokladnicu.

Popis formulára Pokladnica OBERON - nastavenia

Nastavenie vzhľadu

Formulár Nastavenie vzhľadu pokladnice slúži na definovanie tlačidiel v Pokladnici OBERON. Bližšie informácie o nastavení vzhľadu získate v téme Nastavenie vzhľadu Pokladnice OBERON

Typy platieb 

Typy platieb predstavujú rôzne spôsoby zaúčtovania dokladov (hotovosť, platobná karta, stravné lístky, majiteľ). Typy platieb sa používajú v module Pokladnica OBERON. O tom akým spôsobom bude doklad zúčtovaný, rozhodne obsluha v momente tlače dokladu (kláves F12 - Tlač dokladu pri predaji na pokladnici). 

 Režim predaja

Maloobchodná pokladnica

V tomto režime je pokladnica určená pre klasické prevádzky maloobchodu, napr. predajňa potravín, obuvy a pod.

 • Predaj položky je možný buď priamym zadaním Množstvo*Kód položky (rýchli predaj), výberom zo zoznamu, alebo pomocou snímača čiarových kódov.
 • Umožňuje odložiť predaj a pracovať s otvorenými účtami a ďalšie štandardné operácie s účtom a položkami (zľavy, uzávierky).

Veľkoobchodná pokladnica

V tomto režime je pokladnica určená pre veľkoobchodné prevádzky.

 • Predaj položky je možný výberom zo zoznamu (kde je možné upraviť predajnú cenu), alebo čítačkou čiarových kódov.
 • Umožňuje odložiť predaj a pracovať s otvorenými účtami, ďalšie štandardné operácie s účtom a položkami (zľavy, uzávierky).
 • Na rozdiel od maloobchodnej pokladnice umožňuje zaúčtovať aj výdajku.
 • Neumožňuje predaj pomocou priameho predaja Množstvo*Kód položky.

Reštauračná pokladnica

V tomto režime je pokladnica určená pre reštaurácie, bary, zariadenia rýchleho občerstvenia atď.

 • Umožňuje predaj skladovej karty typu Receptúra.
 • Predaj položky je možný buď priamym zadaním Množstvo*Kód položky (rýchli predaj), výberom zo zoznamu, alebo čítačku čiarových kódov. V režime s dotykovým displejom aj pomocou tlačidiel (obrázkov) reprezentujúcich jednotlivé položky.
 • Umožňuje odložiť predaj a pracovať s otvorenými účtami (stolmi). Otvorený účet (stôl) je možné v prípade potreby rozdeliť na viac daňových dokladov (ak platia zákazníci pri jednom stole osobitne), prípadne je možné otvorené účty zlúčiť a vytlačiť jeden daňový doklad.
 • Umožňuje tlač objednávok pre kuchyňu (tzv. bonovacia tlačiareň),prípadne aj pre prípravu nápojov.
 • Obsahuje grafický prehľad stolov.
 • Pri používaní modulu Hotel umožňuje doklad presunúť na hotelový účet a aj hotelový účet zaúčtovať. Napríklad presunúť účet za stravu na hotelový účet, ktorý bude na Pokladnici OBERON zaúčtovaný (ubytovanie + strava) až pri odchode hosťa.

Režim zobrazenia

Štandardný

V tomto režime je pokladnica určená pre klasické prevádzky maloobchodu, veľkoobchodu, alebo reštaurácie. Je prispôsobená pre prácu s klávesnicou, prípadne myšou. Využíva sa pri práci s veľkým počtom položiek v jednotlivých skladoch.

Dotykový displej

Režim zobrazenia je určený pre prácu na dotykovom displej. Ovládanie je prispôsobené dotykovému displeju. Pred prvým použitím odporúčame displej kalibrovať v operačnom systéme Windows. Na displeji sa zobrazí virtuálna klávesnica. Hardvérovú klávesnicu a myš nie je nevyhnutné používať.

Dotykový displej - štandardný

Štandardný režim prispôsobený pre prácu na dotykovom displeji. Prispôsobenie spočíva v zobrazení virtuálnej klávesnice.

Dotykový displej - Fast food

Režim zobrazenia je určený pre zariadenia s pomerne malým počtom predávaných položiek. Položky sú reprezentované tlačidlami(ikonami) a zatriedené podľa skupiny v jedálnom lístku.

Denná uzávierka - nulovanie hotovosti

Umožňuje určiť, či sa má pri dennej uzávierke vynulovať zostatok hotovosti v Pokladnici OBERON. Nastavenie musí byť v súlade s nastavením alebo možnosťami fiškálneho zariadenia, t. j. obidve strany musia pracovať v rovnakom režime. Ak fiškálne zariadenie pri dennej uzávierke nuluje denné obraty (tržbu), nastavenie musí byť zaškrtnuté. V prípade, ak denné obraty nenuluje, je potrebné pole odškrtnúť. Pri eKase PANDORA je potrebné pole odškrtnúť (t. j. nenulovať hotovosť v Pokladnici OBERON), pri inom zariadení sa je potrebné informovať u jeho dodávateľa.

Vytváranie skladových pohybov

Určuje spôsob ponižovania stavu zásob o predané položky (množstvá) na pokladnici. Počet skladových pohybov (príjem a výdaj) ovplyvňuje licenciu, ktorú je potrebné aktivovať.

Ihneď po vytlačení dokladu

Vytvorí skladové pohyby (poníži stavy zásob) ihneď po vytlačení dokladu. Pri vytvorení skladového pohybu sa aktualizujú množstvá na skladových kartách. Toto nastavenie odporúčame používať vo veľkoobchodných prevádzkach, prípadne v prevádzkach s malou kadenciou predaja. Ak je nastavený tento typ vytvárania skladových pohybov (po každom predaji sa vytvorí skladový pohyb na každej karte a aktualizuje stav zásob), je možné zakázať výdaj tovaru "do mínusu" t. j. evidovať záporné stavy. Nastavenie sa nachádza v záložke Ostatné. Toto vytváranie skladových pohybov je potrebné mať nastavené, ak sa majú v skladových pohyboch evidovať obchodní partneri vybraní pri predaji.

Sumárne

Po predaji (vytlačení daňového dokladu) sa ihneď neupraví množstvo na skladových kartách, ale až sumárne, napríklad po dennej uzávierke. V reštauračnom režime je dostupná len táto možnosť, z dôvodu veľkého množstva pohybov - hlavne pri skladových kartách typu receptúra. Napríklad pri predaji 50-tich porcií jedla je zbytočne 50 krát odpisovať 2g korenia - odpíše sa sumárne 100g korenia. Vytvorenie skladových pohybov je možné vykonať kedykoľvek v module Pokladnica OBERON, najčastejšie však po dennej uzávierke. Pri sumárnom vytváraní skladových pohybov nie je možné evidovať odberateľa ku každému pohybu (predaju).

Skladové pohyby sa vytvárajú z pokladničných dokladov, alebo hotelových účtov pri spustení aktivácii Vytvorenia skladových pohybov. To znamená, že pohyb na skladovej karte sa vytvorí vtedy, ak sa položka predá na Pokladnici OBERON, alebo je pridaná na hotelový účet (ak je nastavený modul Hotel) a manuálne alebo automaticky sa spustí funkcia Vytvorenie skladových pohybov - tlačidlo Uzávierky.

Aktivácia vytvorenia skladových pohybov môže byť:

 • Pri dennej uzávierke - automaticky - Predané množstvá sa odpíšu zo stavu zásob sumárne automaticky po dennej uzávierke.
 • Pri dennej uzávierke - pýtať sa - Pri každej dennej uzávierke sa program spýta či vytvoriť skladové pohyby. Skladové pohyby je možné vytvoriť kedykoľvek manuálne v module Pokladnica OBERON, záložka Základné, tlačidlo Uzávierky, funkcia Vytvorenie skladových pohybov.
 • Nevytvárať - Skladové pohyby sa nevytvárajú. Nevytvárať skladové pohyby je potrebné na Vzdialenej pokladnici, kde sa nevedie skladová evidencia. Skladové pohyby sa vytvárajú po importovaní predaja do databázy, v ktorej sa vedie skladová evidencia. Skladové pohyby je možné vytvoriť kedykoľvek manuálne v module Pokladnica OBERON, záložka Základné, tlačidlo Uzávierky, funkcia Vytvorenie skladových pohybov.

Sklad a cena

Predajné miestopredajné miesto je pomenovanie miesta, na ktorom sa nachádza jedna alebo viac pokladníc s fiškálnym modulom.

Sklad - umožní obmedziť sklady z ktorých bude pokladnica predávať. Je možné vybrať jeden sklad, jedno zoskupenie skladov, alebo aj všetky sklady.

Skladová karta - kategória - umožní vybrať kategóriu skladových kariet daného skladu, s ktorou bude pokladnica pracovať. Napríklad: Firma má reštauráciu a zároveň ponúka na letnej terase fast food. Má jeden sklad napr. Kuchyňa, z ktorého idú suroviny do reštaurácie a aj do fast foodu (môžu používať rozdielne cenové hladiny). Po vytvorení kategórie FastFood bude obsluha na letnej terase vidieť len skladové karty v kategórii FastFood a nebude vidieť skladové karty v reštaurácií.

Predajná cena - cena, ktorá bude použitá pri predaji. Predajnú cenu bude možné pri predaji zmeniť manuálne.

Účtovná pokladňa - priradí pokladnicu k účtovnej pokladni (napr. Hlavná pokladňa, Valutová pokladňa)

Obmedzenie maximálnej výšky dokladu

Zadáva sa číslo (hodnota) dokladu, pri prekročení daného čísla nebude možné vytlačiť daňový doklad. V prípade, že účtovná jednotka chce predávať bez obmedzení, je potrebné zadať nulu.

Zúčtovanie výdajky - nastavenie príznaku záporných položiek

Na pokladnici je možné zúčtovať (prijať úhradu) za výdajku, ktorá môže obsahovať záporné položky. Pri importe položiek do pokladnice program automaticky nastaví pri záporných položkách špeciálny príznak pre systém eKasa Finančnej správy SR. Ak sa pri zúčtovaní výdajky pri záporných položkách nastaví príznak 'Vrátenie tovaru', obsluha pokladnice musí zadať číslo pôvodného dokladu pre systém eKasa FS. Ak nechcete alebo nemôžete zadávať číslo pôvodného pokladničného dokladu, zvoľte 'Záporná položka-zľava'

Obchodní partneri

Zakázať výber obchodných partnerov zo zoznamu

Obchodných partnerov nebude možné vybrať manuálne zo zoznamu. Aby sa nestalo že pokladník, ktorý nemá pravo zadať zľavu (alebo len obmedzenú), môže udeliť zľavu komukoľvek vybraním obchodného partnera s nastavenou zľavou. Obchodného partnera bude možné vybrať len pomocou elektronického zariadenia určeného na identifikáciu obchodných partnerov (vernostný systém).

Pracovné smeny

Umožniť používať pracovné smeny

Umožní pracovať so smenami. V Pokladničnom predaji v záložke Základné pribudne tlačidlo Začatie/Ukončenie smeny. Podľa pracovných smien je možné vytlačiť obraty pokladnice.

Automaticky ukončiť pracovnú smenu pri dennej uzávierke 

Pracovnú smenu program ukončí pri dennej uzávierke, ale bude ju možné ukončiť aj manuálne.

Členenie

Umožniť zadať členenie na doklad

Pokladnica OBERON pri predaji umožní zvoliť členenie pokladničných dokladov. V okne Pokladničný predaj sa zobrazí záložka Členenie. Členenie umožňuje pokladničné doklady zaradovať do používateľom definovaných skupín a podskupín (členiť) a neskôr toto členenie využiť pri tlačových zostavách, filtrovaní dokladov a skladových pohybov. Členenie sa napríklad môže využiť pri skupinovej (firemnej) akcii, ktorá je účtovaná na viacero dokladov bez konkrétneho odberateľa, alebo viacerým odberateľom. Všetkým týmto dokladom je možné pridať rovnaké členenie a neskôr ich podľa tohto členenia identifikovať, tlačiť zostavy atď.

Pamätať naposledy vybrané členenie

Nastavenie spôsobí že vybrané členenie v Pokladničnom predaji v záložke Členenie bude po zaúčtovaní aktuálneho dokladu automaticky pridané aj ďalšiemu dokladu. Členenie je možné kedykoľvek zrušiť. V prípade, že toto nastavenie nebude aktívne, tak pri každom novom doklade bude potrebné vybrať členenie.

Výkup jednorazových vratných obalov

Číslo skladovej karty pre vrátenie zálohy

Zadáva sa číslo skladovej karty pre vrátenie zálohy (s názvom napr. Jednorazový vratný obal (vrátenie)), pod ktorou sa evidujú zálohovateľné jednorazové vratné obaly na nápoje (plastové PET fľaše, plechovky). Ide o kartu typu Služba s cenou 0,15 € bez DPH, pri ktorej sa nesledujú stavy zásob vrátených jednorazových obalov.

Číslo skenera (NNNN):

Zadáva sa 4-miestne číslo skenera (napr. 0126), ktoré bude dostupné v používateľskom účte v registračnom portáli Správu zálohového systému. Pri snímaní kupónu zo zariadenia na odber zálohovaných obalov sa budú akceptovať len čiarové kódy s týmto číslom skenera.

V prípade viacerých prevádzok je možné zadať čísla viacerých skenerov (oddelené čiarkou a medzerou) - v tom prípade budú akceptované aj kupóny z týchto prevádzok.

Ak sa nezadá žiadne číslo skenera, budú akceptované všetky kupóny (aj od iných dodávateľov).

Viac informácií o formáte čiarového kódu kupónu pre odber zálohovaných jednorazových obalov podľa špecifikácie Správcu zálohového systému získate v téme Práca s čiarovými kódmi.

Položky dokladu 

Pri výbere položky zobrazovať obstarávaciu cenu 

V zozname položiek (F3) bude zobrazovať aj obstarávaciu cenu.

Po vytlačení dokladu automaticky zatvárať informačné okno

Po úspešnom zaúčtovaní dokladu program ponechá zobrazené okno Tlač dokladu, ktoré obsluhu informuje o celkovej sume dokladu, výdavku a prijatých platidlách. Počas zobrazenie okna sa zobrazujú tieto informácie aj na zákazníckom displeji. Okno sa zobrazí pri začiatku zaúčtovania (tlače) dokladu a zatvorí stlačením tlačidla OK resp. ENTER. Pri začiarknutí tohto nastavenia sa informačné okno automaticky zatvorí po vytlačení dokladu, teda je zobrazené len počas tlače dokladu. Týmto spôsobom je možné zredukovať počet potvrdení pri zaúčtovaní dokladu o jedno potvrdenie.

Vždy povoliť výdaj tovaru a evidovať aj záporné stavy

Ak nie je toto políčko začiarknuté, program neumožní výdaj tovaru "do mínusu", t. j. evidovať záporné stavy. Nastavenie je aktívne iba v prípade, že typ vytvárania skladových pohybov je nastavený Ihneď po zaúčtovaní (po každom predaji sa vytvorí skladový pohyb na každej karte a aktualizuje stav zásob).

Zobraziť upozornenie na pokles množstva do záporného množstva

Ak program umožňuje výdaj do mínusu, zobrazí sa pri ňom upozornenie o poklese množstva do záporného stavu. Odškrtnutím tohto políčka je možné hlásenie vypnúť (napr. ak obmedzuje plynulosť prevádzky) Nastavenie je aktívne iba v prípade, že typ vytvárania skladových pohybov je nastavený Ihneď po zaúčtovaní (po každom predaji sa vytvorí skladový pohyb na každej karte a aktualizuje stav zásob).

Otvorené účty

S otvoreným účtom môže pracovať len používateľ, ktorý účet otvoril

Iný používateľ môže otvorený účet len zúčtovať.

Zóna udalostí

Zobraziť zónu udalostí

Vo formulári Pokladnica OBERON je možné zobrazovať informačný panel (zóna udalostí), ktorý umožňuje zobrazovať informácie o predávanej položke (napr. pokles množstva na skladovej karte na zápornú hodnotu, výnos, zaradenie položky do akcie). Zónu udalostí je možné v priebehu používania skryť a opätovne zobraziť aj bez zmeny tohto nastavenia.

Obraty pokladnice podľa typov platieb

Po dennej uzávierke tlačiť obraty v členení podľa typov platieb

V Pokladnici OBERON je možné definovať ľubovoľný počet typov platieb. Fiškálne moduly resp. tlačiarne vôbec alebo len obmedzene podporujú členenie obratov podľa typov platieb. A teda ani takéto členenie netlačia na dennej uzávierke. Tieto obraty je možné vytlačiť kedykoľvek manuálne v Pokladničnom predaji po stlačení tlačidla Obraty pokladnice. Po aktivácii tohto nastavenia sa bude tlačový výstup Obraty podľa typov platieb tlačiť automaticky po dennej uzávierke na fiškálnej tlačiarni ako nefiškálny text.

Sieťová tlač

Umožniť zdielať fiškálnu tlačiareň na tomto počítači

Umožní tlač dokladu na fiškálnej tlačiarni pripojenej k tomuto počítaču aj z iných počítačov v sieťovej prevádzke. Viac informácii nájdete v téme Sieťová tlač.

Umožniť tlačiť doklady na fiškálnej tlačiarni pripojenej k inému počítaču

Umožní tlač dokladu na fiškálnej tlačiarni pripojenej k inému počítaču v sieťovej prevádzke. Viac informácii nájdete v téme Sieťová tlač.

Pokladničný doklad

Do názvu položky pripájať číslo skladovej karte

Na pokladničnom doklade bude pri názve položky vytlačené aj číslo skladovej karty.

Do názvu položky pripájať kód položky

Na pokladničnom doklade bude pri názve položky vytlačený aj kód položky.

Pri položke tlačiť informáciu o poskytnutej zľave

Na pokladničnom doklade sa bude tlačiť výška poskytnutej zľave.

Tlačiť čiarový kód položky (bude tlačený len ako text)

Na pokladničnom doklade bude pri názve položky vytlačený aj čiarový kód položky (ak je na skladovej karte zadaný).

Za položku tlačiť doplňujúci popis zo skladovej karty

Na pokladničnom doklade bude za položkou vytlačený doplňujúci text (napríklad záručné podmienky, recyklačný poplatok, upozornenie, atď). Doplňujúci popis je možné zadať na skladovej karte v záložke Doplň.údaje.

Na pokladničnom doklade tlačiť výrobné a sériové čísla

Pri začiarknutí políčka bude na pokladničnom doklade vytlačené výrobné alebo sériové číslo a záručná doba.

Ukončenie tlače

Po vytlačení dokladu automaticky zatvárať informačné okno

Po vytlačení dokladu program automaticky zatvorí informačné okno a zobrazí Pokladnicu OBERON.

Po vytlačení dokladu automaticky otvoriť grafický prehľad stolov

Po vytlačení dokladu program automaticky zobrazí grafický prehľad stolov Ctrl+G.

Automatické spustenie

Pokladnicu otvoriť automaticky po spustení

Po spustení programu OBERON sa automaticky spustí modul Pokladnica OBERON.

Automatická tlač etikiet

Pokladnica OBERON umožňuje automatickú tlač etikiet položiek podľa aktuálne zadaného dokladu. Formát etikiet sa nastavuje na skladovej karte (ponuka Sklad).

Nastavenie tlače etikiet

Nepoužívať tlač etikiet - účtovná jednotka nebude používať tlač etikiet pri predaji na Pokladnici OBERON

Manuálna tlač etikiet - etikety sa nebudú tlačiť automaticky, ale len na pokyn obsluhy pokladnice.

Automatická tlač etikiet po zadaní položky dokladu - tlač bude vykonaná ihneď po zadaní položky na otvorený účet (alebo priamy predaj).

Automatická tlač etikiet pred vytlačením dokladu - tlač bude vykonaná tesne pred vytlačením daňového dokladu

Tlačiareň etikiet

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte tlačiareň, pomocou ktorej bude možné tlačiť etikety.
Bližšie informácie o etiketách získate v téme Automatická tlač etikiet na Pokladnici OBERON.
Príbuzné témy