Pomocník systému OBERON
Vyhotovovanie uzávierok

Pokladnica OBERON > Začíname pracovať > Vyhotovovanie uzávierok

Táto téma Pomocníka je venovaná vyhotovovaniu uzávierok (prehľadovej, dennej a intervalovej) na fiškálnych zariadeniach podľa zákona č. 289/2008 od 1.4.2019 (eKasa zariadenia).

Uzávierky podporované fiškálnymi zariadeniami vyhovujúcimi zákonu č. 289/2008 od 1. 4. 2019

Podľa aktuálneho znenia zákona (§ 12, ods. 5) podnikateľ nemá povinnosť vyhotovovať žiadny typ uzávierky v pokladnici eKasa klient (prehľadovú, dennú, intervalovú uzávierku). V prípade potreby majú podnikatelia možnosť vytvárať na dobrovoľnej báze prehľady (reporty) za určité obdobie prostredníctvom eKasa zóny podnikateľa.

Výber tržby z pokladnice

Uvedený problém súvisí aj s ďalšou povinnosťou podnikateľa - výberom tržby z pokladnice.

Odporúčaný denný postup

  1. Na začiatku predajného dňa urobíme vklad hotovosti.
  2. V priebehu dňa prijímame tržbu (hotovosť, platobné karty, ceniny). V prípade akéhokoľvek výberu alebo vkladu nezabudneme dané operácie zaevidovať (vytvoríme samostatné doklady označené slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“).
  3. Na konci predajného dňa vykonáme výber zvlášť hotovosti a zvlášť cenín (bez platieb kartou), a to buď
    a) celú sumu hotovosti a cenín, t. j. výsledný zostatok v pokladnici bude nula (0), alebo
    b) sumu zníženú o hotovosť, ktorá zostane na druhý deň v pokladnici (na vydávanie) – v tom prípade už v nasledujúci deň nemusíme robiť počiatočný vklad hotovosti.
  4. Na koniec vykonáme dennú uzávierku.
Nulovanie hotovosti - nastavenie vo formulári Pokladnica OBERON - nastavenia (záložka Režim predaja) umožňuje určiť, či sa má pri dennej uzávierke vynulovať zostatok hotovosti v Pokladnici OBERON. Nastavenie musí byť v súlade s nastavením alebo možnosťami fiškálneho zariadenia, t. j. obidve strany musia pracovať v rovnakom režime. Ak fiškálne zariadenie pri dennej uzávierke nuluje denné obraty (tržbu), políčko musí byť začiarknuté. V prípade, že denné obraty nenuluje, je potrebné nechať pole nezačiarknuté. Pri fiškálnej tlačiarni eKasa PANDORA Odporúčané riešenia je potrebné nechať pole nezačiarknuté (t. j. nenulovať hotovosť v Pokladnici OBERON), pri inom zariadení sa informujte u jeho dodávateľa.
Pokiaľ ide o samotné vykonanie (vytlačenie) dennej uzávierky, Pokladnica OBERON priamo dennú uzávierku nevykonáva, len zasiela do fiškálneho zariadenia príkaz na jej vykonanie. Vykonanie (vytlačenie) dennej uzávierky je plne v réžii fiškálneho zariadeniaprípadnú akúkoľvek nezrovnalosť v dennej uzávierke je z tohto dôvodu potrebné konzultovať so servisným technikom daného zariadenia. Výnimkou môžu byť nezrovnalosti so zobrazením platidiel, ktoré závisí od nastavenia typov platiebPokladnici OBERON. Viac informácií získate v téme Dennú uzávierku nie je možné vyhotoviť.
Príbuzné témy