Pomocník systému OBERON
Dennú uzávierku nie je možné vyhotoviť

Riešenie technických problémov > Iné problémy > Dennú uzávierku nie je možné vyhotoviť

Táto téma Pomocníka popisuje problém s vyhotovením (vytlačením) dennej uzávierky na Pokladnici OBERON.  Chybové hlásenie sa môže líšiť v závislosti od použitého typu fiškálnej tlačiarne (prípadne registračnej pokladnice), prípadne ovládača k danému zariadeniu. 

Interný postup Pokladnice OBERON pri dennej uzávierke

Vykonanie dennej uzávierky je z hľadiska obsluhy pokladnice jednoduché, avšak Pokladnica OBERON vykonáva množstvo interných úkonov, pri ktorých môžu vzniknúť nasledovné problémy:

  1. Pred vykonaním dennej uzávierky sa testuje, či je fiškálna tlačiareň v stave, ktorý uzávierku umožňuje vykonať. Môže ísť napríklad o problém, kedy v danom dni už bola uzávierka vykonaná a ďalšiu už nie je možné vykonať (čo je štandardný stav). Môžu nastať aj rôzne iné chybové stavy, napr.  chýbajúci papier, či zaplnená pamäť žurnálu. 
  2. Tesne pred vykonaním samotnej dennej uzávierky Pokladnica OBERON vykonáva kontrolu dokladov uložených v databázovej evidencii s dennými obratmi fiškálnej tlačiarne. Za štandardných okolností sú obraty zhodné a tak sa následne vykoná (vytlačí) denná uzávierka. Ak sa obraty nezhodujú, je zobrazené chybové hlásenie o nezrovnalosti daných obratov. V takomto prípade odporúčame vykonať dennú uzávierku, avšak následne je potrebné skontrolovať doklady zapísané v databázovej evidencii Pokladničné doklady. Je možné, že niektorý doklad bol do fiškálneho zariadenia zaslaný viackrát (obsluha pokladnice o tom rozhodla pri probléme s vytlačením určitého dokladu), prípadne niektorý doklad v databázovej evidencii chýba, napr. v prípade poškodenia databázy, výpadku konektivity k databáze v zápätí po vytlačení dokladu.
  3. Samotné vykonanie uzávierky - Pokladnica OBERON priamo dennú uzávierku netlačí, len zasiela do fiškálnej tlačiane príkaz na jej vykonanie. Vytlačenie dennej uzávierky je v plnej réžii fiškálnej tlačiarne - prípadnú akejkoľvek nezrovnalosť na dennej uzávierke je z tohto dôvodu potrebné konzultovať so servisným technikom k danému zariadeniu. Výnimkou môžu byť nezrovnalosti so zobrazením platidiel, ktoré je závislé na nastavení spôsobov (typov) platieb v Pokladnici OBERON

Možné postupy riešenia problému pri dennej uzávierky

V prípade, že uvedeným postupom nedošlo k ostráneniu problému, je potrebné kontaktovať servisnú organizáciu (nie centrum podpory pre OBERON). Servisná organizácia je zapísaná v papierovej knihe uzávierok ERP. Servisný technik sa môže pokúsiť vykonať dennú uzávierku cez servisný program, prípadne zvolí iný postup.

Denná uzávierka pri používaní registračnej pokladnice

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa denná uzávierka vyhotovuje len raz za deň, pričom ak bola v pokladnici v daný deň evidovaná tržba a do 24:00 hodiny daného dňa nebola vyhotovená denná uzávierka, tak doklad, ktorého vyhotovenie sa začalo pred touto 24:00 hodinou bude započítaný do dennej uzávierky daného dňa a vyhotovenie ďalšieho pokladničného dokladu bude možné začať až po vyhotovení dennej uzávierky. Doklady vyhotovené po 24:00 hodine budú započítané do dennej uzávierky nasledujúceho dňa.

V praxi sa môžu vyskytnúť nasledovné prípady:
Prevádzky s nočnou alebo nepretržitou prevádzkou (bary, reštaurácie) môžu vykonať dennú uzávierku kedykoľvek v priebehu dňa, t. j. pre takéto zariadenia je vhodnejšie spraviť dennú uzávierku ráno na začiatku smeny. Do takejto uzávierky budú započítané tržby za predchádzajúci deň.
Príbuzné témy