Pomocník systému OBERON
Pokladničné doklady

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Pokladničné doklady

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť originál pokladničného dokladu

V poznámkovom bloku sa zobrazí originál pokladničného dokladu uloženého v počítači.

Výber záznamov pre transport údajov

Vyberú sa záznamy zobrazené v zozname, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov (zoznam možno zúžiť pomocou filtra). Exportujú sa len vybraté záznamy, neoznačené záznamy sa do exportu nezaradia.

Zmena príznakov pre transport údajov

Pri používaní transportu údajov sú záznamy automaticky označované príznakmi. Pomocou sprievodcu je možné manuálne zmeniť príznaky záznamov a tým ovplyvniť zaradenie vybraných záznamov medzi exportované údaje pri ich najbližšom transporte. Zmeny možno aplikovať na všetky záznamy v zozname alebo len na aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Spustí transport údajov pre vzdialenú pokladnicu.

Vymazanie pokladničných dokladov

Funkcia so sprievodcom umožňuje vymazať pokladničné doklady do zadaného dátumu, a tým zmenšiť databázu a zrýchliť načítanie knihy.

Správca zálohového systému - mesačný export o vyplatených zálohoch

Pomocou tohto sprievodcu je možné vykonať mesačný export o vyplatených zálohoch pre Správcu zálohového systému vo formáte CSV. Do exportu budú zahrnuté všetky uplatnené kupóny na pokladnici za zvolené obdobie (mesiac).

Ku každej pridanej položke sa (okrem iných) evidujú aj tieto údaje:

Príbuzné témy