Pomocník systému OBERON
Pokladničné doklady

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Pokladničné doklady

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť originál pokladničného dokladu

V poznámkovom bloku sa zobrazí originál pokladničného dokladu uloženého v počítači.

Výber záznamov pre transport údajov

Po aplikácii funkcie na zobrazený zoznam (možnosť použiť filter) sa pri najbližšom exporte exportujú len tieto záznamy.

Zmena príznakov pre transport údajov

Umožňuje nastaviť príznaky Neexportované, Exportované, Nikdy nezaradiť na export na zobrazený zoznam pokladničných dokladov (rešpektuje filter). Napríklad, ak je potrebné opätovne exportovať už niekedy exportované pokladničné doklady, nastavíme im parameter Neexportované, a tak sa pri najbližšom exporte exportujú.

Transport údajov

Spustí transport údajov pre vzdialenú pokladnicu.

Vymazanie pokladničných dokladov

Funkcia so sprievodcom umožňuje vymazať pokladničné doklady do zadaného dátumu, a tým zmenšiť databázu a zrýchliť načítanie knihy.

Ku každej pridanej položke sa (okrem iných) evidujú aj tieto údaje:

Príbuzné témy