Pomocník systému OBERON
Pokladničné doklady

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Pokladničné doklady

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Pokladničné doklady v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy. Položka je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisZariadenia pridaná aspoň jedna fiškálna tlačiareň, resp. registračná pokladnica v režime off-line.

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť odpis pokladničného dokladu

V poznámkovom bloku sa zobrazí odpis pokladničného dokladu vytlačeného na fiškálnej tlačiarni (textová správa bez QR kódu a niektorých ďalších údajov, ktoré neumožňuje archivovať legislatíva).

Vernostný systém - transakcie

Zobrazí zoznam transakcií vernostného systému prislúchajúcich k danému pokladničnému dokladu.

Výber záznamov pre transport údajov

Vyberú sa záznamy zobrazené v zozname, ktoré sa exportujú pri najbližšom off-line transporte údajov (zoznam možno zúžiť pomocou filtra). Exportujú sa len záznamy s príznakom Neexportované, ostatné záznamy sa do exportu nezaradia (príznak program nastavuje automaticky, možno ho však manuálne zmeniť - pozri nižšie Zmena príznakov pre transport údajov).

Zmena príznakov pre transport údajov

Pri používaní off-line transportov údajov sa záznamy automaticky označujú príznakmi. Pomocou sprievodcu je možné príznaky záznamov manuálne zmeniť, a tým ovplyvniť zaradenie vybraných záznamov medzi exportované údaje pri ich najbližšom transporte. Zmeny možno aplikovať na všetky záznamy v zozname alebo len na aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Výber možnosti otvorí program OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov, kde možno manuálne spustiť transport údajov na import, resp. export údajov do/z off-line pobočkovej pokladnice.

Vymazanie pokladničných dokladov

Funkcia so sprievodcom umožňuje vymazať pokladničné doklady do zadaného dátumu, a tým zmenšiť databázu a zrýchliť načítanie knihy.

XML komunikácia - export pokladničných dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import pokladničných dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Správca zálohového systému - mesačný export o vyplatených zálohoch

Pomocou tohto sprievodcu je možné vykonať mesačný export o vyplatených zálohoch pre Správcu zálohového systému vo formáte CSV. Do exportu budú zahrnuté všetky uplatnené kupóny na pokladnici za zvolené obdobie (mesiac).

Ku každej pridanej položke sa (okrem iných) evidujú aj tieto údaje:

Príbuzné témy