Pomocník systému OBERON
Pobočková Pokladnica OBERON - off-line režim

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Pobočková Pokladnica OBERON - off-line režim

Pobočková pokladnica predstavuje režim práce Pokladnice OBERON. Pri tomto režime je pokladnica umiestnená mimo dosahu lokálnej počítačovej siete (off-line režim). Takýto spôsob sa používa vtedy, keď účtovná jednotka eviduje stavy zásob v centrále a pokladnica slúži vo vzdialenej prevádzke len na predaj. Medzi centrálou a pobočkou dochádza k výmene oboma smermi, t. j. pomocou exportu aj importu.  Pokladnica OBERON môže pracovať aj v režime on-line, kedy medzi centrálou a pobočkami dochádzka k automatickému posielaniu predaných položiek, skladových kariet, cien, rozšírenej cenotvorby.

Základné informácie

Postup nastavenia exportu z pobočky do centrály

 1. Pred samotným nastavením transportu údajov je potrebné v nastaveniach účtovnej jednotky povoliť transport údajov (ponuka ServisNastavenia - Firma - Všeobecné), pričom je potrebné nastaviť pomenovanie zdroja údajov, a to napr. Centrála.
 2. Pokladnicu OBERON uveďte do prevádzky ako lokálnu pokladnicu. Typ fiškálneho modulu zvoľte Fiscal Virtual v prípade, že sa v centrále nebude uskutočňovať pokladničný predaj.

Názov fiškálneho zariadenia zadajte rovnaký v centrále aj vzdialenej pokladnici. Vzdialená pokladnica (fiškálny modul a pokladničné doklady) v pobočke je zastúpením pokladnice (fiškálneho modulu a pokladničných dokladov) v centrále. Keďže pokladničné doklady sa vytvárajú na vzdialenej pokladnici a transportujú do pokladnice v centrále, je kľúčové, aby názvy pokladníc boli zhodné.

Názov skladu (alebo zoskupenia skladov), z ktorého bude pokladnica predávať, vytvorte v centrále aj v pobočke a s rovnakým názvom(názvami). V centrále môže byť vytvorených aj viacej skladov, ale fiškálny modul môže predávať len z jedného skladu alebo z jedného zoskupenia skladov. Dôležité je, aby to bol sklad (zoskupenie) s rovnakým názvom a skladovými kartami ako v pobočke. Tento sklad je potrebné zvoliť v nastaveniach fiškálneho modulu v záložke Predaj v centrále aj pobočke rovnaký.

 1. Nastaveniu pokladnice nemusíte venovať pozornosť, pretože pokladničný predaj sa nebude v centrále používať.
 2. Otvorte program OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov, zadajte do poľa Firma databázu firmy, ktorá bude transport údajov najčastejšie používať, napríklad Pobočka.
 3. Stlačte tlačidlo Pridať a vyplňte nasledujúce údaje:
  V oddiele Základné, v záložke Základné údaje nastavte tieto hodnoty:
  Typ transportu - OBERON Database
  Názov - Export pokl. dokladov do centrály
  Smer výmeny údajov - Export
  V záložke Nastavenia nastavte tieto hodnoty:
  Pripojenie k databáze - Centrála
  V záložke Doplňujúce nastavenia zadajte časový plán spustenia transportu údajov.
 4. V oddiele Vzdialená pokladnica nastavte export skladových kariet, pokladničných dokladov a zvoľte pokladnicu fiškálny modul pridaný pri konfigurovaní Pokladnice OBERON (prvý krok tohto postupu). Viac o exportoch skladových kariet v téme Formulár Transport údajov.
 5. Spustite transport údajov - tlačidlo Spustiť. Export je potrebné vykonať vždy na konci predajného dňa. Do centrály sa naimportujú pokladničné doklady z daného dňa.

Postup nastavenia importu z centrály do pobočky

 1. Pred samotným nastavením transportu údajov je potrebné v nastaveniach účtovnej jednotky povoliť transport údajov (ponuka ServisNastavenia - Firma - Všeobecné), pričom je potrebné nastaviť pomenovanie zdroja údajov, a to napr. Pobočka.
 2. Pokladnicu OBERON uveďte do prevádzky ako lokálnu pokladnicu. Typ fiškálneho modulu zvoľte podľa typu, ktorý budete používať. Nainštalujte fiškálnu tlačiareň, ktorá je umiestnená v prevádzke.
 3. Nastavenie pokladnice - Vytváranie skladových pohybov je dôležité nastaviť na Nevytvárať. V opačnom prípade sa vytvoria skladové pohyby v pobočke a nie v centrále. 
 4. Otvorte program OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov, zadajte do poľa Firma databázu firmy, ktorá bude transport údajov najčastejšie používať, napríklad Pobočka.
 5. Stlačte tlačidlo Pridať a vyplňte tieto údaje:
  V oddiele Základné, v záložke Základné údaje nastavte tieto hodnoty:
  Typ transportu - OBERON Database
  Názov - Import skladových kariet do pobočky
  Smer výmeny údajov - Import
  V záložka Nastavenia nastavte tieto hodnoty:
  Pripojenie k databáze - Pobočka
  V záložke Doplňujúce nastavenia zadajte časový plán spustenia transportu údajov.
 6. V oddiele Vzdialená pokladnica nastavte import skladových kariet, pokladničných dokladov a zvoľte pokladnicu fiškálny modul pridaný pri konfigurovaní Pokladnice OBERON (prvý krok tohto postupu). Viac o exportoch skladových kariet v téme Formulár Transport údajov.
 7. Spustite transport údajov - tlačidlo Spustiť. Import je potrebné vykonať ľubovoľne, ale odporúčame ho vykonávať pravidelne (automaticky) napríklad raz za deň alebo týždeň alebo mesiac. Je potrebné si uvedomiť, že skladové pohyby budú v centrále vytvorené hromadne, a to vtedy, keď sa importujú pokladničné doklady. To znamená, že ak sa transport údajov vykoná raz za mesiac, výdaj na skladovej karte bude len jeden s množstvom rovnajúcim sa celomesačnému predaju danej karty.
Obrázok č. 1: Príklad nastavenia OBERON Center - Transport údajov pre Pokladnicu OBERON v režime off-line

 

Príbuzné témy