Pomocník systému OBERON
Off-line pobočková Pokladnica OBERON

Ďalšie možnosti produktu > Pobočkový režim > Off-line pobočkový režim > Off-line pobočková Pokladnica OBERON

Táto téma Pomocníka je venovaná off-line pobočkovej pokladnici, ktorá predstavuje režim práce Pokladnice OBERON pri off-line pobočkovom režime - nástroji na výmenu údajov spravidla vo forme samostatných dátových súborov medzi pobočkou so samostatnou databázou a centrálou (s hlavnou databázou účtovnej jednotky) pomocou off-line transportov údajov. Pokladnica OBERON môže pracovať aj v režime, keď medzi centrálou a pobočkami dochádzka k on-line synchronizácii údajov, t. j. výmene údajov v reálnom čase - viac informácií v téme Všeobecne o on-line pobočkovom režime.

Základné informácie

Postup nastavenia exportu z centrály

 1. Pred samotným nastavením transportu údajov je potrebné v nastaveniach účtovnej jednotky povoliť používanie off-line transportov údajov (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Pobočky, sekcia Off-line pobočkový režim), pričom je potrebné nastaviť pomenovanie cieľa transportu (napr. Pobočka).
 2. Pokladnicu OBERON uveďte do prevádzky ako lokálnu pokladnicu. Typ fiškálneho modulu zvoľte Fiscal Virtual v prípade, že sa v centrále nebude uskutočňovať pokladničný predaj.
 1. Nastaveniu pokladnice nie je potrebné venovať pozornosť, pretože pokladničný predaj sa nebude v centrále používať.
 2. Otvorte program OBERON Center. V oddiele Off-line transporty údajov v rozbaľovacom zozname Firma vyberte účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú sa bude transport údajov používať (t. j. databázu centrály). Ak sa firma v rozbaľovacom zozname nenachádza, pridajte ju pomocou tlačidla .
 3. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár Off-line transport údajov - export/import, v ktorom vyberte oddiel Základné. V záložke Základné údaje nastavte:
      - Typ transportuOBERON File Transport,
      - Názov - napr. Export skladových kariet do pobočky,
      - Smer výmeny údajov - Export,   
 4. V záložke Nastavenia nastavte tieto hodnoty:
      - Formát údajov - OBERON,
      - Cieľ transportu - Pobočka,
      - Exportovať do súboru - zadajte názov súboru bez prípony,
      - Spôsob prenosu - FTP.
 5. V záložke Doplňujúce nastavenia môžete nastaviť časový plán spustenia transportu údajov a ochranu heslom počas prenosu.
 6. V oddiele Off-line pobočková pokladnica nastavte export skladových kariet (prípadne s údajmi rozšírenej cenotvorby) a zvoľte fiškálne zariadenie, ktorého údaje sa majú exportovať. Vykonané nastavanie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 7. Na okamžité manuálne vykonanie exportu údajov stlačte tlačidlo Spustiť, na automatické vykonávanie exportov podľa časového plánu nastaveného v bode č. 7 stlačte tlačidlo .

Postup nastavenia importu do pobočky

 1. Pred samotným nastavením transportu údajov je potrebné v nastaveniach účtovnej jednotky povoliť používanie off-line transportov údajov (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Pobočky, sekcia Off-line pobočkový režim), pričom je potrebné nastaviť pomenovanie zdroja transportu (napr. Centrála).
 2. Pokladnicu OBERON uveďte do prevádzky ako lokálnu pokladnicu. Typ fiškálneho modulu zvoľte podľa typu, ktorý budete používať (napr. eKasa PANDORA).
 3. Vo formulári Pokladnica OBERON - nastavenia v záložke Režim predaja nastavenie Vytváranie skladových pohybov je dôležité nastaviť na Nevytvárať. V opačnom prípade sa vytvoria skladové pohyby v pobočke a nie v centrále. 
 4. Otvorte program OBERON Center. V oddiele Off-line transporty údajov v rozbaľovacom zozname Firma vyberte účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú sa bude transport údajov používať (t. j. databázu pobočky). Ak sa firma v rozbaľovacom zozname nenachádza, pridajte ju pomocou tlačidla .
 5. Stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár Off-line transport údajov - export/import, v ktorom vyberte oddiel Základné. V záložke Základné údaje nastavte:
      - Typ transportuOBERON File Transport,
      - Názov - napr. Import skladových kariet z centrály,
      - Smer výmeny údajov - Import,   
 6. V záložke Nastavenia nastavte tieto hodnoty:
      - Formát údajov - OBERON,
      - Zdroj transportu - Centrála,
      - Importovať zo súboru - zadajte názov súboru bez prípony,
      - Spôsob prenosu - FTP.
 7. V záložke Doplňujúce nastavenia môžete nastaviť časový plán spustenia transportu údajov a ochranu heslom počas prenosu.
 8. V oddiele Off-line pobočková pokladnica nastavte import skladových kariet (prípadne s údajmi rozšírenej cenotvorby). Vykonané nastavanie potvrďte stlačením tlačidla OK.
 9.  Na okamžité manuálne vykonanie importu údajov stlačte tlačidlo Spustiť, na automatické vykonávanie importov podľa časového plánu nastaveného v bode č. 7 stlačte tlačidlo .
Analogicky je možné nastaviť export pokladničných dokladov (predaných množstiev) z pobočky a ich následný import do centrály. Import je možné vykonávať v ľubovoľnom intervale, odporúča sa však vykonávať pravidelne (automaticky), napr. raz za deň/týždeň/mesiac. Je potrebné mať na zreteli, že skladové pohyby sa v centrále vytvoria hromadne pri danom importe pokladničných dokladov. To znamená, že ak sa transport pokladničných dokladov vykoná raz za mesiac, výdaj na skladovej karte bude len jeden za mesiac s množstvom rovnajúcim sa celomesačnému predaju danej karty.        
Obrázok č. 1: Príklad nastavenia transportu údajov pre off-line pobočkovú pokladnicu v pobočke

 

Pomocou off-line transportov údajov je možné exportovať/importovať aj záznamy denných uzávierok z Knihy tržieb.
Príbuzné témy