Pomocník systému OBERON
Sklady

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Sklady

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Sklady v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Ďalšie informácie   

Číselný rad

V prípade, že v rámci účtovnej jednotky pracuje so skladmi viacero používateľov, je možné nastaviť konkrétnym používateľom práva na jednotlivé sklady (plný prístup, len prezeranie, nepovoliť prístup). Pri vytvorení nového skladu bude mať používateľ automaticky k danému skladu prístup, v prípade potreby je možné používateľovi právo na nový sklad obmedziť.

Popis formulára Sklad

Názov skladu - zadajte názov skladu.

Externý sklad - predstavuje sklad, v ktorom sa reálne nevedie skladová evidencia. Používa sa spravidla pri on-line pobočkovom režime - po vytvorení databázy v pobočke sa automaticky všetky sklady pobočky nastavia s príznakom externý sklad (na pobočke sa nevytvárajú príjemky, výdajky, tie sa vytvárajú len v centrále).

Externý sklad však môže predstavovať aj sklad dodávateľa, pričom obsahuje aj jeho skladové množstvá. Tie má používateľ k dispozícii, čo zefektívňuje jeho prácu s objednávkami. Tieto množstvá (množstvo na externom sklade) sa môžu prenášať aj do internetového obchodu. Skladové karty je možné do externého skladu naimportovať zo súboru typu XML, XLSX a pod.

Automaticky aktualizovať predajné ceny - nastavenie platí len pri číslovaní skladových kariet jedným číselným radom vo všetkých skladoch. Týka sa aktualizácie predajných cien tých skladových kariet, ktoré existujú (majú zhodné číslo a názov) aj v inom sklade (skladoch). V prípade zmeny predajnej ceny na skladovej karte v inom sklade, ktorý má tiež toto nastavenie aktívne, sa predajná cena zmení aj na danej skladovej karte v tomto sklade. Toto nastavenie je možné deaktivovať. Tým je možné zabezpečiť, aby boli ceny položiek vo zvolenom sklade určené individuálne - čo je možné využiť napr. pri vernostnom systéme, ktorý využíva samostatný sklad na evidenciu položiek na čerpanie benefitov, t. j. zľavnených položiek či položiek zdarma (popri položkách na kumulovanie benefitov).

Nezobrazovať - zaškrtnite vtedy, keď existujú dôvody, pre ktoré sklad nemožno vymazať zo zoznamu skladov, ale sa s týmto skladom už nepracuje a je výhodné, aby sa tento sklad nezobrazoval v rozbaľovacích zoznamoch na výber skladov. V takomto prípade sa skladové karty daného skladu nezarátavajú medzi skladové karty obmedzené licenčnými právami.

  • Zahrnúť sklad do výpočtu kredit limitu. - v prípade, že účtovná jednotka využíva Kredit limit, je možné vybraný sklad zahrnúť (prípadne vylúčiť) z výpočtu kredit limitu.

Zahrnúť do výpočtu kredit limitu - v prípade, že účtovná jednotka využíva funkciu Kredit limit, je možné vybraný sklad zahrnúť (prípadne vylúčiť) do výpočtu kredit limitu.

Evidovať stav naskladnenia - v prípade, že účtovná jednotka chce sledovať naskladnenosť tovaru (fyzický príjem tovaru), je potrebné zaškrtnúť túto možnosť.

Evidovať stav vyskladnenia - v prípade, že účtovná jednotka chce sledovať vyskladnenosť tovaru (fyzický výdaj tovaru), je potrebné zaškrtnúť túto možnosť.

Hlavná vetva pre kategórie skladových kariet - pomocou tlačidla  sa zobrazí formulár Kategórie skladových kariet, v ktorom je možné pridať alebo vybrať hlavnú skupinu (vetvu) v stromovej štruktúre, pod ktorou sa budú zobrazovať kategórie skladových kariet evidovaných v danom sklade. Nastavenie umožňuje rozčleniť stromovú štruktúru v prípade používania viacerých skladov tak, že sa po výbere daného skladu v evidencii Skladové karty (pomocou filtra Sklad v hornej časti evidencie) bude zobrazovať stromová štruktúra prislúchajúca len k danému skladu (napr. pri vedení osobitných skladov pre stavebný materiál, vodoinštalačný materiál a kúpeľňové štúdio sa po výbere skladu Stavebný materiál v stromovej štruktúre zobrazia len kategórie prislúchajúce k tomuto skladu).

Ak účtovná jednotka poskytuje tovar na komisionálny predaj, môže ku skladu priradiť odberateľa, ktorému daný sklad patrí. Bližšie informácie o komisionálnom predaji získate v téme Komisionálny predaj.

Príbuzné témy