Pomocník systému OBERON
Sklady

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Sklady

Základné informácie

V prípade, že v účtovnej jednotke pracuje viacero používateľov so skladmi, je možné nastaviť konkrétnym používateľom práva na jednotlivé sklady (plný prístup, len prezeranie, nepovoliť prístup). Pri vytvorení nového skladu bude mať používateľ automaticky k danému skladu prístup, v prípade potreby je možné používateľovi obmedziť právo na nový sklad.

Ak používate viac ako jeden sklad, môžete stanoviť, či má program kontrolovať číselné označenie skladových kariet v jednotlivých skladoch. Podľa nastavenia vo formulári Nastavenia programu na karte Sklady môže program dovoliť, resp. nedovoliť, aby sa vytvorila skladová karta s takým číslom, ako už existuje v inom sklade.

Popis formulára Sklad

Názov skladu - Zadajte názov skladu.

Externý sklad - Predstavuje sklad, v ktorom sa reálne nevedie skladová evidencia. Najčastejšie sa používa pri on-line pobočkovom režime - na pobočke sa nerobia príjemky, výdajky, tie sa robia len na centrále (bližšie informácie je možné získať v téme Všeobecne o on-line pobočkovom režime.)
Externý sklad však môže predstavovať aj sklad dodávateľa, pričom obsahuje aj jeho skladové množstvá. Tie má používateľ k dispozícii, čo z efektívňuje jeho prácu s objednávkami. Tieto množstvá (množstvo na externom sklade) sa môžu prenášať aj do internetového obchodu. Skladové karty sa dajú do externého skladu naimportovať zo súboru XML, Microsoft Excel a podobne.

Automaticky aktualizovať predajné ceny - Nastavenie sa týka aktualizácie predajných cien tých skladových kariet, ktoré existujú (majú zhodné číslo a názov) aj v inom sklade (skladoch). V prípade zmeny predajnej ceny sa ceny zmenia aj na skladových kartách tých skladov, ktoré majú toto nastavenie aktívne. Toto nastavenie je možné deaktivovať. Tým je možné zabezpečiť, aby ceny položiek vo zvolených skladoch boli individuálne určené - čo je možné využiť napríklad pri vernostnom systéme, ktorý využíva samostatný sklad na evidenciu bonusových tovarov.

Nezobrazovať - Zaškrtnite vtedy, ak sú dôvody, prečo sklad nemožno vymazať zo zoznamu skladov, ale sa s týmto skladom už nepracuje a je výhodné, aby sa tento sklad nezobrazoval v rozbaľovacích zoznamoch na výber skladov. V takomto prípade sa skladové karty daného skladu nezarátavajú medzi skladové karty obmedzené licenčnými právami.

  • Zahrnúť sklad do výpočtu kredit limitu. - v prípade, že účtovná jednotka využíva Kredit limit, je možné vybraný sklad zahrnúť (prípadne vylúčiť) z výpočtu kredit limitu.

Zahrnúť do výpočtu kredit limitu - V prípade, že účtovná jednotka využíva Kredit limit, je možné vybraný sklad zahrnúť (prípadne vylúčiť) z výpočtu kredit limitu.

Evidovať stav naskladnenia - V prípade, že účtovná jednotka chce sledovať naskladenosť tovaru (fyzický príjem tovaru), je potrebné zaškrtnúť túto možnosť.

Evidovať stav vyskladnenia - V prípade, že účtovná jednotka chce sledovať vyskladenosť tovaru (fyzický príjem tovaru), je potrebné zaškrtnúť túto možnosť.

Hlavná vetva pre kategórie skladových kariet - Pomocou tlačidla  sa zobrazí formulár Formulár Kategórie skladových kariet kde je možný výber kategórie v stromovej štruktúre, prípadne editácia stromovej štruktúry kategórie. V stromovej štruktúre je možné využívať aj podkategórie, prípadne je možné skladovú kartu začleniť aj do viacerých kategórii.

  • Ak poskytujete tovar na komisionálny predaj, môžete priradiť ku skladu odberateľa, ktorému daný sklad patrí. Bližšie informácie o komisionálnom predaji získate v téme Komisionálny predaj.

Ak poskytujete tovar na komisionálny predaj, môžete priradiť ku skladu odberateľa, ktorému daný sklad patrí. Bližšie informácie o komisionálnom predaji získate v téme Komisionálny predaj.

Príbuzné témy