Pomocník systému OBERON
Komisionálny predaj

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Komisionálny predaj

Táto téma Pomocníka rieši problematiku komisionálneho predaja. Komisionálny predaj znamená predaj tovaru, ktorý dodávateľ (vlastník) prenechá odberateľovi (predajca) s tým, že odberateľ by sa mal snažiť v záujme dodávateľa predať čo najviac tovaru, samozrejme s cieľom dohodnutej provízie. Výhodou pre odberateľa je fakt, že za tovar prevzatý do komisionálneho predaja neplatí pri jeho prevzatí, ale až po uskutočnení predaja.

Rozlišujeme dva typy komisionálneho predaja:

  1. Prijaté do komisionálneho predaja -  tovar je prijatý od dodávateľov do komisionálneho predaja. 
  2. Poskytnuté do komisionálneho predaja - účtovná jednotka dáva tovar do komisionálneho predaja odberateľom.

Prijaté do komisionálneho predaja 

Poskytnuté do komisionálneho predaja 

Príklad

Dodávateľ (vlastník) poskytne odberateľovi (predajcovi) do komisionálneho predaja 100 kusov magnetiek. Dodávateľ vytvorí prevodku zo svojho skladu do skladu odberateľa. Odberateľ prijme tovar príjemkou na sklad. V dohodnutom termíne odberateľ pomocou tlačového výstupu Komisionálny predaj - hlásenie o predaji zistí, že predal 40 kusov magnetiek. Tlačový výstup pošle dodávateľovi, ktorý mu z komisionálneho skladu vystaví faktúru na 40 kusov.

Príbuzné témy