Pomocník systému OBERON
Formulár Obchodný partner

Formulár Obchodný partner umožňuje zobraziť a upraviť údaje o konkrétnom obchodnom partnerovi - či už odberateľovi, alebo dodávateľovi. Formulár je dostupný z ponuky Firma, Obchodní partneri.

Základné údaje o obchodnom partnerovi

Eviduje základné údaje o obchodnom partnerovi. Tieto údaje sú tlačené na dokladoch (faktúra, objednávka, príjemka, výdajka a pod.). Povinné údaje sú Názov a Obec. Program využíva údaje uložené v Registri účtovných závierok za cieľom zníženia a zjednodušenia vypĺňania údajov o novom obchodnom partnerovi. Zadajte názov (F2) alebo IČO (Shift+F2), stlačte tlačidlo , prípadne klávesovú skratku alebo vyberte z kontextovej ponuky záznamov položku Vyhľadať na internete podľa názvu (IČO). Funkcia sa pripojí na internet a on-line vyhľadá obchodného partnera.

On-line info

Stlačením tlačidla je možné získať on-line informácie o tržbách, zisku, dlhoch a nedoplatkoch konkrétneho obchodného partnera od spoločnosti FinStat s.r.o.

IČ DPH

Identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) prideľuje správca dane osobám registrovaným pre daň z pridanej hodnoty. Identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) je zhodné daňovým identifikačným číslom, obsahuje však naviac prefix „SK“. Platnosť IČ DPH obchodného partnera je možné overiť kliknutím na tlačidlo , alebo internetovom portáli Finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_72414cdf-8eb7-478d-9ac2-a275008b40a0. Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Potenciálny obchodný partner

Potenciálny (možný) obchodný partner je taký obchodný partner, s ktorým firma zatiaľ neuzavrela žiaden obchod, ale je s ním v jednaní. Rozdiel medzi aktívnym a potenciálnym obchodným partnerom je v spôsobe výberu obchodného partnera pri vytváraní nového dokladu. S potenciálnymi obchodnými partnermi nie je možné pracovať pri bežných dokladoch, s výnimkou prijatej objednávky (ponuky) a modulu CRM. Potenciálny obchodný partner je v zozname obchodných partnerov zvýraznený hnedou kurzívou.

Neaktívny obchodný partner

Obchodného partnera je možné označiť ako Neaktívny obchodný partner. Vtedy sa nebude zobrazovať v zozname obchodných partnerov pri tvorbe dokladu, ale iba priamo v knihe Obchodní partneri. Neaktívny obchodný partner je v zozname obchodných partnerov zobrazovaný sivou farbou.

Fakturácia

Splatnosť faktúr

Splatnosť faktúr umožní nastaviť počet dní splatnosti pohľadávok na daného obchodného partnera. Ak tento údaj nie je nastavený platí Centrálna splatnosť faktúrnastavení účtovníctva.

Variabilný symbol

Variabilný symbol - bude automaticky nastavený na pohľadávke vystavenej na daného obchodného partnera. Aby program pracoval s alternatívnym variabilným symbolom je potrebné v ponuke Nastavenia - Firma - Účtovníctvo začiarknuť možnosť Používať aj alternatívny variabilný symbol z evidencie obchodných partnerov. Pri vytvorení faktúry sa nepoužije štandardný variabilný symbol, ale alternatívny variabilný symbol uvedený v evidencii obchodných partnerov.

Kredit limit

Kredit limit - obmedzuje výdaj tovaru odberateľovi na doklad, ktorý nie je vysporiadaný ihneď v hotovosti. Pre nevyužívanie kredit limitu pri danom partnerovi je potrebné zadať hodnotu 0. Viac informácii nájdete v téme Kredit limit.

Pridelený referent

Zadáva sa pridelený referent k obchodnému partnerovi. Pridelený referent je človek, ktorý ma na starosti daného obchodného partnera. V Knihe pohľadávok je možné vytvoriť tlačový výstup podľa jednotlivých referentov (na koľkých faktúrach sa podieľal každý referent). Príznak Pridelený referent sa používa na sledovanie, riadenie a spätné vyhodnocovanie činnosti jednotlivých referentov.

Zaručený elektrnický podpis

Zaručený elektronický podpis

Zaručený elektronický podpis - k obchodnému partnerovi je možné priradiť certifikát pre overenie zaručeného elektronického podpisu. V rozbaľovacom zozname Zaručený elektronický podpis sú zobrazené verejné certifikáty uložené v úložisku systému Windows (Certifikáty - Certifikáty aktuálny užívateľ - Ostatní). Overenie elektronického podpisu je využívané napríklad pri XML komunikácií. Bližšie informácie o elektronickom podpise nájdete v téme Čo je elektronický podpis.

Predaj alkoholu

Číslo povolenia na predaj alkoholu

Bližšie informácii nájdete v téme Evidencia spotrebiteľského balenia liehu.

K obchodnému partnerovi je možné evidovať údaje o jeho prevádzkach. Pri tvorbe dokladu (faktúry, objednávky a pod.) sa môže v doklade určiť, na akú prevádzku má doklad smerovať - prevádzka môže ovplyvňuje napr. tlač adresy na faktúre, alebo poštovej obálke.

Ak sa pri prevádzke zadá aj IČO, ktoré nie je totožné s IČO-om firmy, ide o tzv. externú prevádzku. Pri odberateľovi to môže byť konenčný príjemca, pri dodávateľovi napr. subdodávateľ. Subdodávateľ má význam pri tvorbe vydaných objednávok - ku skladovej karte sa evidujú dodávatelia (prípadne aj so subdodávateľmi), ktorých katalógové číslo (označenie) sa uvádza v objednávke (prípadne aj v exportovanom súbore XML).
Napr. účtovná jednotka predáva stavebný materiál, odberateľ (obchodný partner) je stavebná firma, ktorá má vlastné prevádzky. Ďalšie externé prevádzky už predstavujú konkrétne stavby. Pri vytvorení výdajky je doklad vystavený na stavebnú firmu, pričom ako prevádzka sa uvedenie konkrétna stavba.

Prevádzku je možné označiť ako Neaktívna prevádzka. Pri tlači faktúry sa neaktívna prevádzka nebude zobrazovať (tlačiť), neaktívna prevádzka je zobrazená sivou farbou.

K obchodnému partnerovi je možné evidovať tri bankové účty. Jeden z nich je možné zvoliť pri vytváraní dokladu a zvolení typu platby Prevodný príkaz.

Kontaktné informácie

K obchodnému partnerovi je možné evidovať kontaktné informácie.

Heslo pre zasielanie príloh

Heslo pre zasielanie príloh e-mailov vo formáte PDF je možné zadať pre firmu takú, prípadne pre každú prevádzku alebo kontaktnú osobu osobitne.

Ďalšie údaje

K obchodnému partnerovi je možné priradiť ďalšie identifikačné číslo, napríklad GLN, ktoré sa používa pri elektronickej výmene dát EDI.

K obchodnému partnerovi je možné evidovať ľubovoľný počet osôb a k nim mať zaznamenané kontaktné informácie. Pri posielaní faktúry elektronicky formou e-mailu je možné vybrať na akú e-mailovú adresu bude faktúra odoslaná.

K osobe je možné evidovať Doklad totožnostiVyužíva sa to v prípade, napríklad keď firma opakovane vydáva tovar rôznym zamestnancom obchodného partnera a pri výdaji tovaru nahliada do dokladu totožnosti za účelom overenia výdaja správnej osobe alebo firme.

Heslo pre webové služby - Zadáva, prípadne vygeneruje sa heslo, ktoré bude slúžiť na prihlásenie osoby do webových služieb systému OBERON. Meno na prihlásenie je e-mail osoby. Heslo pre webové služby sa používa napríklad k zobrazeniu Grafického prehľadu izieb majiteľom jednotlivých apartmánov v apartmánovom hoteli.

  • Obchodného partnera je možné priradiť do skupín napr. Odberatelia, Dodávatelia, prípadne si vytvoriť vlastnú skupinu. Skupiny je možné využiť predovšetkým pri tlači tlačových výstupov, prípadne používaní filtrov.

Skupiny

Obchodných partnerov je možné zadeľovať do skupín, napr. Dodávatelia, Odberatelia a podobne. Skupiny si môže definovať každá účtovná jednotka ľubovoľne. Obchodný partner môže byť zaradený do jednej, prípadne viacerých skupín.

Umožniť priraďovať automaticky podľa výšky obratu - ak je pole zaškrtnuté, zaradenie do niektorých skupín bude automatické podľa dosiahnutého obratu daného obchodného partnera - viac informácií je možné získať v téme Skupiny obchodných partnerov.

  • Obchodného partnera je možné priradiť do skupín napr. Odberatelia, Dodávatelia, prípadne si vytvoriť vlastnú skupinu. Skupiny je možné využiť predovšetkým pri tlači tlačových výstupov, prípadne používaní filtrov..

Vernostný systém

Číslo vernostnej karty

Číslo vernostnej karty môže byť zobrazené na vernostnej karte vo forme čiarového kódu, čo umožní načítanie vernostnej karty pomocou snímača čiarových kódov a teda aj identifikáciu obchodného partnera (zákazníka). Vernostné karty je možné tlačiť v systéme OBERON v knihe Obchodný partneri tlačidlo Tlač.

Identifikácia obchodného partnera je možná pomocou aj RFID kľúčov. Snímač ECI-20 umožní načítanie RFID kľúča obchodného partnera.

Stlačením tlačidla  program vygeneruje čiarový kód vo formáte EAN13. Program čiarový kód tvorí z čísla skladovej karty alebo z čísla IČO obchodného partnera v závislosti, či je funkcia spustená z formulára Skladová karta alebo z formulára Obchodný partner.

Príklad čísla vernostnej karty:

9940016000002

994 - prefix čiarového kódu (skladová kartá má prefix 990, vernostný systém má prefix 994, ostatné majú prefix 999)

0016 - číslo skladovej karty, alebo IČO obchodného partnera

000002 - doplnenie čiarového kódu tak, aby spĺňalo štandard EAN13

Cenová hladina

Vyberá sa predajná cena, ktorá bude platiť pre daného obchodného partnera. Predajné ceny sa nastavujú na skladovej karte.

Zľava pri predaji

Zadaná zľava bude automaticky vybraná pri predaji cez modul Pokladnica OBERON.

Platnosť karty do

Zadáva sa platnosť vernostnej karty. V prípade, že platnosť karty nie je zadaná, vernostná karta má neobmedzenú platnosť.

Dátum posledného použitia a aktuálny stav bodov

Tieto údaje nie je možné zadať, program ich dopĺňa sám a majú len informačný charakter.

Hotelová recepcia

Cenová kategória hosťa

V prípade rezervácie ubytovania na daného obchodného partnera, bude mu automaticky priradená zvolená cenová hladina, alebo zľava. Cenová hladina sa nastavuje v ponuke HotelCenotvorba ubytovania.
  • Obchodného partnera je možné priradiť do skupín napr. Odberatelia, Dodávatelia, prípadne si vytvoriť vlastnú skupinu. Skupiny je možné využiť predovšetkým pri tlači tlačových výstupov, prípadne používaní filtrov..

Upozornenie (zobrazuje sa pri vytváraní nových dokladov)

Zadáva sa upozornenie, ktoré sa zobrazí pri vytváraní nových dokladov (napríklad faktúry, výdajky) na daného obchodného partnera. Upozornenie sa zobrazuje, ak je v nastaveniach programu (oddiel Používateľ, Sklad) zaškrtnutá možnosť Zobrazovať upozornenie aj v samostatnom informačnom okne.

Príbuzné témy