Pomocník systému OBERON
Zaevidovanie faktúry - záväzku

Fakturácia > Začíname pracovať > Zaevidovanie faktúry - záväzku

Knihe záväzkov účtovná jednotka eviduje svoje záväzky voči obchodným partnerom, v ktorej  je možné evidovať došlé faktúry, došlé dobropisy, colné dlhy alebo iné záväzky. Pridať nový zápis do knihy záväzkov je možné nasledujúcim spôsobom: 

Postup zaevidovania faktúry

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha záväzkov.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, zvoľte spôsob vytvorenia nového záväzku - záväzok je možné vytvoriť z iného dokladu (inej faktúry, príjemky alebo výdajky, objednávky) alebo importovať zo súboru XML.
  3. Ďalej v sprievodcovi zvoľte Typ dokladu - druh záväzku. Program typ dokladu implicitne nastavuje na Faktúra, ďalšie možnosti sú Faktúra na zálohu, Faktúra v CM, Iný záväzok, Dobropis, Dobropis v CM, Colný dlh, Zálohová faktúra, Zálohová faktúra v CM.
  4. V ďalšom kroku zadajte Obchodného partnera. Obchodného partnera je možné vyhľadať na internete podľa názvu (F2) alebo podľa IČO (Shift+F2).
  5. Po dokončení sprievodcu sa otvorí formulár Záväzok.
  6. Do faktúry je potrebné zapísať jej povinné náležitosti, ako externý doklad, formu úhrady, dátumy vystavenia, dátum splatnosti, zapísať položky faktúry a pod.
  7. Pridať novú položku na doklad je možné cez záložku Položky dokladu, tlačidlo Nový. Položky dokladu môžu byť skladové (Skladové karty) alebo neskladové - nastavenie sa nachádza pod zoznamom položiek. Tlačidlom Zoznam neskladových položiek (číselník), ktoré sa nachádza za názvom položky dokladu, je možné vyvolať ponuku všetkých neskladových položiek. Neskladové položky slúžia na rýchlejšie a jednoduchšie zadávanie často sa opakujúcich položiek dokladu. Funkcie na prácu s položkami dokladu sú dostupné cez tlačidlo Možnosti (napr. zadávanie zľavy).
  8. Zápis potrebných náležitostí faktúry ukončite tlačidlom OK. Do knihy záväzkov sa uloží nová faktúra.

Pri vytváraní nového dokladu (pohľadávky, záväzky, príjemky, výdajky) je možné obchodného partnera vyhľadať podľa názvu alebo IČO. Po zadaní názvu (F2) alebo IČO (Shift+F2) stlačte klávesovú skratku alebo vyberte z kontextovej ponuky záznamov položku Vyhľadať na internete podľa názvu (IČO).

Obrázok č. 1: Sprievodca pri vytváraní nového dokladu - vyhľadanie podľa názvu obchodného partnera

Ďalšie informácie

Na faktúre sa DPH vypočítava pri každej jednej položke dokladu. Vypočítaná suma DPH z tejto položky sa následne zaokrúhli. V rekapitulácii súm tohto dokladu sa suma DPH potom uvádza ako súčet vypočítaných a zaokrúhlených súm DPH z jednotlivých položiek. Bližšie informácie o výpočte DPH nájdete v téme Výpočet súm na doklade, prípadne v téme Výpočet DPH na doklade.
Príbuzné témy