Pomocník systému OBERON
Výpočet DPH na doklade

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Výpočet DPH na doklade

Táto téma Pomocníka popisuje spôsob výpočtu DPH na doklade. Program počíta DPH dvoma spôsobmi (nastavuje sa v nastaveniach programu):

Prečo vznikajú rozdiely pri výpočte DPH

Príklad - DPH vypočítaná podľa položiek

Máme faktúru, na ktorej sú dve položky po 1€, teda celková suma je 2€. Ak jedna položka stoji 1€, základ DPH je 0.833 a DPH 0.17 (podľa zákona o DPH sa DPH zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta). Logicky teda celková suma dokladu je 2 €, avšak súčet bez DH je 1.66. Program vypočíta pre každú položku daň, v tomto prípade je to 0.17€ a spočíta ich za všetky položky. 0.17+0.17 = 0.34€

Obrázok č. 1: Faktúra - DPH vypočítaná podľa položiek

 

Príklad - DPH vypočítaná ako rozdiel celkovej sumy dokladu a základu DPH

Máme faktúru, na ktorej sú dve položky po 1€, teda celková suma je 2€. Ak jedna položka stoji 1€, základ DPH je 0.833. Program vypočíta DPH nasledovne:  (1+1) - (0.833+0.833) = 0.334€, ktoré sa zaokrúhli na 0.33€. Základ dane sa vypočíta nasledovne: 2 - 0.33 = 1.67€. 

Obrázok č. 2: Faktúra - DPH vypočítaná ako rozdiel celkovej sumy dokladu a základu DPH

Zaokrúhľovanie pri zberných faktúrach a dobropisoch

Zberná faktúra je tvorená z jednej alebo spravidla viacerých výdajok (dodacích listov). Používa sa v situácii, keď účtovná jednotka dodáva tovar viacnásobne a opakovane, pričom nevystavuje daňový doklad (faktúru) pri každom dodaní. V prípade, že sa daň vypočíta zo súčtu súm jednotlivých položiek, nastane nesúlad vypočítanej dane pri spočítaní jednotlivých dokladov. Niečo podobné sa stane aj pri odpočítaní dokladov. Odpočítať doklady môžeme napríklad, ak z vystavenej faktúry k nejakej dodávke tovaru alebo služieb budeme časť tejto dodávky dobropisovať. Nesúlad vzniká preto, že sa vypočítaná daň zaokrúhľuje.

Vystavená faktúra:
Celková suma faktúry: 289,66 €
Vypočítaná daň z tejto sumy: 48,276 €
Zaokrúhlená daň z tejto sumy: 48,28 €
 

Dobropis:
Celková suma dobropisu: 124,95 EUR
Vypočítaná daň z tejto sumy: 23,7405 EUR
Zaokrúhlená daň z tejto sumy: 23,74 EUR
 

Skutočná výška dodávky: 164,71 EUR (289,66 - 124,95)
Vypočítaná daň z tejto sumy: 31,2949 EUR
Zaokrúhlená daň z tejto sumy: 31,29 EUR
 

Ale 55,04 - 23,74 je 31,30 a nie 31,29!
 

Rozdiel aj viac ako jeden cent vznikne, ak budeme doklady spočítavať, napríklad vystavené výdajky v sklade, vložíme do konečnej faktúry. Malo by to potom taký dôsledok, že rekapitulácie vo výstupných zostavách z účtovných evidencií by nedávali tie isté výsledky ako evidencia v knihe DPH a boli by s tým aj iné problémy. Takýto nesúlad nemôže nastať ak odpočítame doklady podľa prvej metódy, lebo nech vložíme do dobropisu akékoľvek položky, aj také ktoré pôvodný doklad ani neobsahoval, vždy bude platiť, že súčet zvyšnej sumy a dobropisu dáva presne sumy pôvodného dokladu.

Zúčtovanie daňových dokladov v registračných pokladniciach

V závislosti na type registračných pokladníc existujú pokladnice, do ktorých sa pri komunikácii zasiela s celkovou cenou položky aj vypočítaná daň. Ak pokladnica umožňuje voľbu výpočtu dane, je potrebné, aby sme jej zasielali vypočítanú daň už pri jednotlivých položkách, inak by jeden a ten istý doklad mal inú rekapituláciu po vložení do faktúry a inú po odoslaní do pokladnice.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže nastať situácia kedy na doklad z OBERON-u bude niekto poukazovať ako na nesprávne vypočítanú DPH v rekapitulácii súm dokladu. Ide zvyčajne o niekoľko málo centové rozdiely, ale existujú softvéry, ktoré odmietajú takto uvedenú DPH akceptovať. Spôsob výpočtu DPH na dokladoch v OBERON-e je možné zmeniť v nastaveniach programu.
Príbuzné témy