Pomocník systému OBERON
Výpočet DPH v rekapitulácii dokladu

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Výpočet DPH v rekapitulácii dokladu

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike výpočtu DPH v rekapitulácii dokladov (faktúra, objednávka, výdajka, pokladničné doklady...) v systéme OBERON.

Základné informácie

Prečo vznikajú rozdiely pri výpočte DPH   

Príklad - DPH vypočítaná podľa položiek

Máme faktúru, na ktorej sú dve položky po 1,00 €, teda celková suma predstavuje 2,00 €. Ak jedna položka stojí 1,00 €, základ DPH je 0,833 € a DPH 0,17 € (podľa zákona o DPH sa DPH zaokrúhľuje na dve desatinné miesta). Logicky teda celková suma dokladu predstavuje 2,00 €, avšak súčet bez DPH je 1,66 €. Program vypočíta DPH pre každú položku (v tomto prípade je to 0,17 €) a spočíta ich za všetky položky: 0,17+0,17 = 0,34 €

Obrázok č. 1: Faktúra - DPH vypočítaná podľa položiek

 

Príklad - DPH vypočítaná ako rozdiel celkovej sumy dokladu a základu DPH

Máme faktúru, na ktorej sú dve položky po 1,00 €, teda celková suma predstavuje 2,00 €. Ak jedna položka stojí 1,00 €, základ DPH je 0,833 €. Program vypočíta DPH takto:  (1,00+1,00) - (0,833+0,833) = 0,334 €, čo sa zaokrúhli na 0,33 €. Základ dane sa vypočíta takto: 2,00 - 0,33 = 1,67 €. 

Obrázok č. 2: Faktúra - DPH vypočítaná ako rozdiel celkovej sumy dokladu a základu DPH

Zaokrúhľovanie pri zberných faktúrach a dobropisoch

Zaevidovanie daňových dokladov v registračných pokladniciach

Príbuzné témy