Pomocník systému OBERON
Výpočet súm na doklade

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Výpočet súm na doklade

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike výpočtu súm na dokladoch (faktúra, objednávka, výdajka, pokladničné doklady...) v systéme OBERON.

Základné informácie

Výpočet cien položiek

Postup výpočtu cien položiek na doklade:

  1. Zo zadanej ceny položky za MJ (bez DPH alebo s DPH) sa vynásobením množstvom vypočíta celková cena za položku (bez DPH alebo s DPH) a zo zákona sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.
  2. Následne sa vypočíta celková suma DPH za položku a zo zákona sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.
  3. Vypočíta sa celková cena za položku (s DPH, resp. bez DPH), a to pripočítaním, resp. odpočítaním DPH od celkovej ceny za položku vypočítanej v kroku č. 1. Keďže celková cena za položku (bez DPH alebo s DPH) a celková suma DPH sú zaokrúhlené na dva desatinné miesta, aj celková cena za položku bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
  4. Z vypočítanej celkovej ceny za položku sa vydelením množstvom vypočíta cena za MJ a zaokrúhli sa na nastavený počet desatinných miest (v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Systém).

Príklad A - počet desatinných miest 2

Zadanie:

Cena za MJ bez DPH: 0,83 €

Cena za MJ s DPH: 1,00 €

Množstvo: 15 ks

Sadzba DPH: 20 %

Nastavenie Počet desatinných miest jednotkových cien s/bez DPH: 2

Príklad znázorňuje rozdiel pri výpočte celkovej ceny za položku pri cene za MJ bez DPH (0,83 €) a pri cene za MJ s DPH (1,00 €).

A.1 Cena za mernú jednotku zadaná bez DPH

Cena za MJ bez DPH: 0,83 €

Celkom bez DPH = Cena za MJ bez DPH * Množstvo = 0,83 * 15 = 12,45 €

Celkom s DPH =  Celkom bez DPH + DPH = 12,45 + 2,49 = 14,94 €

Cena za MJ s DPH = Celkom s DPH/Množstvo = 14,94/15 = 0,996 = 1,00 €

A.2 Cena za mernú jednotku zadaná s DPH

Cena za MJ s DPH: 1,00 €

Celkom s DPH = Cena za MJ s DPH * Množstvo = 1,00 * 15 = 15,00 €

Celkom bez DPH = Celkom s DPH - DPH = 15,00 - 2,5 = 12,5 €

Cena za MJ bez DPH = Celkom bez DPH/Množstvo = 12,5/15 = 0,8333333333333333 = 0,83 €

Jednotková cena je v oboch prípadoch rovnaká, ale celkové ceny za položku s DPH a bez DPH sú rôzne (14,94 € a 15,00 €). Chyba je spôsobená zaokrúhľovaním. Jednotková cena bez DPH je pri cene s DPH 1,00 € v skutočnosti 0,8333333333333333 € (resp. jednotková cena s DPH je pri cene bez DPH 0,83 € v skutočnosti 0,996 €) a nemožno ju zadať na dve desatinné miesta bez chyby vo výpočte.

Keďže komunikačný protokol registračných pokladníc Euro v režime on-line (vo funkcii fiškálnej tlačiarne) pracuje s Cenou za MJ s DPH, je potrebné cenu za MJ s DPH zadávať aj pri pridávaní položky do otvoreného pokladničného dokladu na Pokladnici OBERON. Ak by sa pri predaji zadala cena za MJ bez DPH = 0,83 € a množstvo 15 ks, Pokladnica OBERON by vypočítala cenu za MJ s DPH = 1,00 € a Cenu celkom s DPH 14,94 €. Pri zaevidovaní dokladu na registračnej pokladnici Euro by program zaslal cenu za MJ s DPH = 1,00 € a pokladnica by vypočítala a vytlačila na doklade Cenu celkom s DPH 15,00 €. Vtedy by nastal rozdiel medzi sumou vypočítanou Pokladnicou OBERON (teda aj oznámenou zákazníkovi, prípadne zadanou do bankového terminálu) a sumou vytlačenou na daňovom doklade.

Bežné fiškálne tlačiarne takýto problém nemajú. Zoznam podporovaných fiškálnych tlačiarní a pokladníc Euro v režime on-line sa nachádza v téme Podporované registračné pokladnice.

Príklad B - počet desatinných miest 5

Zadanie: 

Cena za MJ bez DPH: 94,12667 €

Cena za MJ s DPH: 112,95330 €

Množstvo: 3 ks

Sadzba DPH: 20 %

Nastavenie Počet desatinných miest jednotkových cien s/bez DPH: 5

B.1 Cena za mernú jednotku zadaná bez DPH

Cena za MJ bez DPH: 94,12667 €

Celkom bez DPH = Cena za MJ bez DPH * Množstvo = 94,12667 * 3 = 282,38001 = 282,38 €

Celkom s DPH = Celkom bez DPH + DPH = 282,38 + 56,48 = 338,86 €

Cena za MJ s DPH = Celkom s DPH/Množstvo = 338,86/3 = 112,95330 €

B.2 Cena za mernú jednotku zadaná s DPH

Cena za MJ s DPH: 112,95330 €

Celkom s DPH = Cena za MJ s DPH * Množstvo = 112,95330 * 3 = 338,8599 = 338,86 €

Celkom bez DPH = Celkom s DPH - DPH = 338,86 - 56,48 = 282,38 €

Cena za MJ bez DPH = Celkom bez DPH/Množstvo = 282,38/3 = 94,1266666 = 94,12667 €

Výpočet zľavy

Cena za MJ s DPH pred zľavou: 1,00 €

Zľava: 10 %

Cena za MJ s DPH po zľave = 0,90 €

Celkom s DPH = Cena za MJ s DPH * Množstvo = 0,90 * 15 = 13,50 €

Celkom bez DPH = Celkom s DPH - DPH = 13,50 - 2,25 = 11,25 €

Cena za MJ bez DPH = Celkom bez DPH/Množstvo = 11,25/15 = 0,75 €

Spôsob výpočtu a zaokrúhľovania DPH na doklade získate v téme Výpočet DPH v rekapitulácii dokladu.
Príbuzné témy