Pomocník systému OBERON
Výpočet súm na doklade

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Výpočet súm na doklade

Táto téma Pomocníka popisuje spôsob výpočtu súm na doklade, cien položiek a DPH. Spôsob výpočtu a teda aj výsledné sumy položiek (s/bez DPH) závisia od spôsobu zadania, nastavenia zaokrúhľovania cien (2 až 5 desatinných miest) a ďalších operácii s položkou napr. zľava a precenenie. 

Výpočet cien položiek

Položku na doklad je možné pridať s cenou za mernú jednotku (MJ) bez DPH alebo s DPH. Od toho ďalej závisí postup výpočtu cien na doklade.

Spôsob zadania ceny záleží od charakteru prevádzky. V prevádzkach, kde sa vykonáva predaj tovaru alebo služieb koncovému zákazníkovi, odporúčame používať predajnú cenu za MJ s DPH.

Postup výpočtu cien na doklade:

  1. Zo zadanej ceny za MJ (bez DPH, alebo s DPH) sa vynásobením množstvom vypočíta celková cena za položku (bez DPH, alebo s DPH) a zaokrúhli sa na dva desatinné miesta (Centy).
  2. Následne sa vypočíta celková DPH za položku a zaokrúhli sa na dva desatinné miesta.
  3. Vypočíta sa celková cena za položku s DPH, resp. bez DPH pripočítaním resp. odpočítaním DPH od už známej celkovej ceny za položku vypočítanej v kroku 1. Keďže suma celkom (bez DPH, alebo s DPH) a suma DPH sú zaokrúhlené na dva desatinné miesta aj výsledná suma výpočtu bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta (Centy)
  4. Zo získanej celkovej ceny sa vydelením množstvom dopočíta chýbajúca cena za MJ a zaokrúhli sa na nastavený počet desatinných miest.

Príklad A - počet desatinných miest 2

Zadanie:

Cena za MJ bez DPH: 0,83€

Cena za MJ s DPH: 1,00€

Množstvo: 15 ks

Sadzba DPH: 20%

Nastavenie Počet desatinných miest jednotkových cien s/bez DPH: 2

Príklad znázorňuje rozdiel pri výpočte sumy za položku  pri jednotkovej cene 1€. Jednotkové ceny sú v oboch prípadoch rovnaké, ale celkové sumy s DPH a bez DPH sú rôzne (14,94€ a 15€). Chyba je spôsobená zaokrúhľovaním. Jednotková cena bez DPH je pri cene s DPH 1€ v skutočnosti 0,8333€ a nie je ju možné zadať na dve desatinné miesta bez chyby v zaokrúhľovaní.

A. Cena za mernú jednotku zadaná bez DPH

Cena za MJ bez DPH: 0,83 €

Celkom bez DPH = Cena za MJ bez DPH * Množstvo = 0,83 * 15 = 12,45 €

Celkom s DPH =  Celkom bez DPH + DPH = 12,45 + 2,49 = 14,94 €

Cena za MJ s DPH = Celkom s DPH/Množstvo = 14,94/15 = 0,996 = 1,00 €

A. Cena za mernú jednotku zadaná s DPH

Cena za MJ s DPH: 1,00 €

Celkom s DPH = Cena za MJ s DPH * Množstvo = 1,00 * 15 = 15 €

Celkom bez DPH = Celkom s DPH - DPH = 15,00 - 2,5 = 12,5 €

Cena za MJ bez DPH = Celkom bez DPH/Množstvo = 12,5/15 = 0,833 = 0,83 €

Keďže komunikačný protokol registračných pokladníc ELCOM pripojených on-line (ako fiškálna tlačiareň) pracuje s Cenou za MJ s DPH, je potrebné cenu za MJ s DPH zadávať aj pri pridávaní položky na účet Pokladnice OBERON. Ak by sa pri predaji zadala cena za MJ bez DPH = 0,83€ a množstvo 15ks, tak Pokladnica OBERON vypočíta cenu za MJ s DPH = 1€ a Cenu celkom s DPH 14,94€. Pri zaúčtovaní dokladu do registračnej pokladnice ELCOM zašle program cenu za MJ s DPH = 1€ a pokladnica vypočíta a vytlačí na doklade Cenu celkom s DPH 15€. Vtedy nastane rozdiel medzi sumou vypočítanou Pokladnicou OBERON (teda aj oznámenou zákazníkovi, prípadne zadanej do bankového terminálu) a sumou vytlačenou na daňovom doklade.

"Klasické" fiškálne tlačiarne (fiškálny modul + tlačiareň pokladničných dokladov) takýto problém nemajú. Zoznam podporovaných fiškálnych tlačiarní a pokladníc ELCOM v režime on-line sa nachádza v téme Podporované registračné pokladnice.

Príklad B - počet desatinných miest 5

Zadanie: 

Cena za MJ bez DPH: 94,12667€

Cena za MJ s DPH: 112,95330€

Množstvo: 3 ks

Sadzba DPH: 20%

Nastavenie Počet desatinných miest jednotkových cien s/bez DPH: 5

B. Cena za mernú jednotku zadaná bez DPH

Cena za MJ bez DPH: 94,12667 €

Celkom bez DPH = Cena za MJ bez DPH * Množstvo = 94,12667 * 3 = 282,38001 = 282,38 €

Celkom s DPH =  Celkom bez DPH + DPH = 282,38 + 56,48 = 338,86 €

Cena za MJ s DPH = Celkom s DPH/Množstvo = 338,86/3 = 112,95330 €

B. Cena za mernú jednotku zadaná s DPH

Cena za MJ s DPH: 112,95330 €

Celkom s DPH = Cena za MJ s DPH * Množstvo = 112,95330 * 3 = 338,8599 = 338,86 €

Celkom bez DPH = Celkom s DPH - DPH = 338,86 - 56,48 = 282,38 €

Cena za MJ bez DPH = Celkom bez DPH/Množstvo = 282,38/3 = 94,1266666 = 94,12667 €

Výpočet zľavy

Zľava z pravidla udelená z celkovej predajnej ceny za položku, to znamená z Ceny za MJ s DPH

Cena za MJ s DPH pred zľavou: 1,00 €

Zľava: 10 %

Cena za MJ s DPH po zľave = 0,90 €

Celkom s DPH = Cena za MJ s DPH * Množstvo = 0,9 * 15 = 13,5 €

Celkom bez DPH = Celkom s DPH - DPH = 13,5 - 2,25 = 11,25 €

Cena za MJ bez DPH = Celkom s DPH/Množstvo = 11,25/15 = 8,892 = 0,75 €

Spôsob výpočtu a zaokrúhľovania DPH na doklade získate v téme Výpočet DPH na doklade.
Príbuzné témy