Pomocník systému OBERON
Zadávanie zľavy na dokladoch

Fakturácia > Začíname pracovať > Zadávanie zľavy na dokladoch

Táto téma hovorí o tom ako zadať zľavu na dokladoch, a to na celý doklad alebo na jednotlivé položky dokladu. Zľava predstavuje sumu v EUR alebo v percentách, o ktorú sa poníži predajná cena. Zľavu je možné zadať na nasledujúcich dokladoch - Pohľadávka, Záväzok, Objednávka prijatá, Objednávka vydaná, Príjemka, Výdajka.

Príklad výpočtu zľavy na doklade

V Knihe pohľadávok vytvoríme novú faktúru so siedmymi položkami, pričom jedna položka Mobil nebude mať na skladovej karte umožnené zadávať zľavu pri predaji. Ostatné položky budú mať na skladovej karte umožnené zadávanie zľavy. Pri zadaní zľavy pomocou klávesovej stratky F7 - Zľava na doklad, obsluha zadá zľavu na doklad v hodnote 50 EUR, program dopočíta hodnotu v percentách (7,14 %). Pri následnom uplatnení zľavy program zistí, že na jednu položku nie je možné uplatniť zľavu a zľavu uplatní len na ostatné položky - program zľavu rozpočíta na tie položky, na ktoré je umožnené zadávať zľavu. Zľava zadaná obsluhou a konečná zľava vyjadrená v EUR sú rozdielne, pretože program počíta zľavy z percentuálneho vyjadrenia zľavy. 

Tovar - predajná cena [EUR] 6*100
Mobil (Neumožniť zľavu pri predaji) - predajná cena [EUR] 100
Zadaná zľava [%] 7,14
Zadaná zľava [EUR] 50
Predajná cena tovaru po zľave [EUR] 6*92.68
Predajná cena mobil po zľave [EUR] 100
Zľava [%] 7,14
Zľava [EUR] 42,84
V systéme OBERON je možné vytvoriť časovo obmedzené akcie, v ktorých je možné vybrané skladové karty ponúkať v zľavnenej cene. Viac informácií nájdete v téme Príklady rozšírenej cenotvorby.
Príbuzné témy