Pomocník systému OBERON
Zadávanie zľavy na dokladoch

Fakturácia > Začíname pracovať > Zadávanie zľavy na dokladoch

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike zadávania zliav na dokladoch, a to na celý doklad alebo na jednotlivé položky dokladu.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Formulár Zľava na doklad

Ďalšie informácie

Príklad výpočtu zľavy na doklade

Knihe pohľadávok vytvoríme novú faktúru so siedmimi položkami (každej v hodnote 100 €), pričom jedna položka Mobil nebude mať na skladovej karte povolené zadávanie zliav pri predaji. Ostatné položky budú mať na skladovej karte zadávanie zliav povolené. Pri zadaní zľavy pomocou klávesovej skratky F7 - Zľava na doklad obsluha zadá zľavu na doklad v hodnote 50 €, pričom program prepočíta hodnotu zľavy v percentách (7,14 %). Pri následnom uplatnení zľavy program zistí, že na jednu položku nie je možné uplatniť zľavu a zľavu uplatní len na tie položky, na ktoré je povolené zadávať zľavu. Zľava zadaná obsluhou a konečná zľava vyjadrená v € sú rozdielne, pretože program počíta zľavy z percentuálneho vyjadrenia zľavy. 

Tovar - predajná cena [€] 6*100
Mobil (neumožniť zľavu pri predaji) - predajná cena [€] 100
Zadaná zľava [%] 7,14
Zadaná zľava [€] 50
Predajná cena tovaru po zľave [€] 6*92.86
Predajná cena mobilu po zľave [€] 100
Zľava [%] 7,14
Zľava [€] 42,84

Pri zadávaní zliav program pracuje so zaokrúhlením celkovej sumy položky dokladu:

V systéme OBERON je možné vytvárať časovo obmedzené akcie, v ktorých je možné vybrané skladové karty ponúkať v zľavnenej cene. Viac informácií nájdete v téme Príklady rozšírenej cenotvorby.
Príbuzné témy