Pomocník systému OBERON
Štruktúra a možnosti dokladu

Základné informácie > Ovládanie programu > Štruktúra a možnosti dokladu

Táto téma Pomocníka popisuje všeobecnú štruktúru a možnosti dokladu (pohľadávka, záväzok, objednávka prijatá, objednávka vydaná, príjemka, výdajka) v systéme OBERON. Ďalšie špecifické možnosti daného dokladu sú popísané priamo v téme venovanej príslušnému dokladu.

Základné informácie

Horná časť formulára

Obsah dokladu

Položky dokladu

Text pred položkami

Spodný text

Doprava

Doplnkové údaje

Rekapitulácia DPH

Zóna udalostí

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce s dokladmi sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Zľava na doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Precenenie dokladu

Otvorí sprievodcu Precenenie dokladu, ktorý umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu, avšak iným spôsobom ako použitím bežnej zľavy (zľava = 0 %). Funkcia umožňuje celkovú sumu dokladu preceniť o percentá, o sumu, upraviť zľavu a nepreceniť, len vynulovať zľavu na tých položkách, na ktorých je zadaná, pričom celková cena dokladu zostane zachovaná. Pri zadaní hodnoty precenenia o percento alebo o sumu s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu zvýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma zníži (zľava).

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Otvorí sprievodcu Precenenie dokladu (zmena ceny), ktorý umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu, avšak iným spôsobom ako použitím bežnej zľavy (zľava = 0 %), pričom sa suma dokladu precení podľa cien uvedených na skladových kartách. Funkcia umožňuje preceniť celkovú sumu dokladu zadaním konkrétneho percenta navýšenia z obstarávacej alebo poslednej nákupnej ceny, prípadne podľa inej cenovej hladiny, pričom môže zohľadniť aj pravidlá rozšírenej cenotvorby. Tento spôsob precenenia zohľadňuje len skladové položky dokladu, nie neskladové položky.

Doklad - podrobnosti o výnose

Zobrazí podrobné informácie o výnose ako výnos v absolútnej hodnote alebo percentách, maržu, zľavy. Ďalšie informácie získate v téme Zistenie výnosu.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v doklade. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na skladových kartách (vo formulári Skladová karta, záložka Doplň. údaje - Hmotnosť mernej jednotky).

Vložiť položky z iného dokladu (záznamu)

Umožňuje pridať položky z už existujúceho dokladu (záznamu) - výdajkyobjednávky prijatej, faktúry, z hotelového účtu, z reklamácie/servisu, z úlohy/udalosti, z poskytovanej služby. Do faktúry je v jednom kroku možné vložiť aj viacej označených (kláves Insert) dokladov (záznamov).

Hromadne vymazať položky z dokladu

Umožňuje vymazať všetky položky z dokladu. Funkciu je vhodné využiť v prípade, že nie je možné vymazať celý doklad.

Šablóny

Druhy pohybu, príjmu aj výdaja si môže stanoviť používateľ sám. Ak pri tvorbe Výdajky nemáte k dispozícii požadovaný druh pohybu, prerušte tvorbu výdajky a doplňte potrebný pohyb vo formulári Druhy pohybov.

Bližšie informácie o použitých klávesoch a klávesových skratkách na ovládanie knihy (tabuľky) získate v téme Klávesové skratky.
Príbuzné témy