Pomocník systému OBERON
Štruktúra a možnosti dokladu

Základné informácie > Ovládanie programov > Štruktúra a možnosti dokladu

Táto téma Pomocníka popisuje všeobecnú štruktúru a možnosti dokladu programu OBERON - Agenda firmy. Ďalšie špecifické možnosti daného dokladu sú popísané priamo v téme venovanej príslušnému dokladu.

Základné informácie

Tvorba dokladu sa realizuje pomocou sprievodcu, v ktorom je možné zvoliť spôsob výberu položiek (manuálne alebo z iného dokladu, prípadne pomocou XML komunikácie) a základné údaje dokladu - Hlavičku dokladu, Firmu (Obchodného partnera, Prevádzku).

Hlavička dokladu

Hlavička dokladu zobrazuje a umožňuje meniť nastavenia zadané v sprievodcovi tvorbou dokladu. Ide o informácie o Doklade (druhu pohybu, čísle dokladu, súvisiacich dokladoch, dátumoch, úhrade...), Firme (Prevádzke a podľa nastavení druhu pohybu aj o Obchodnom partnerovi, resp. Sklade. Hlavička dokladu je rôzna pri rôznych typoch dokladov. Informácie sú dôležité pre účtovanie, spätnú kontrolu dokladov a sú tlačené v tlačových výstupoch.

Pri vytváraní dokladu a na samotnom doklade je možné overiť platnosť IČ DPH obchodného partnera prostredníctvom databázy uloženej v serveri firmy EXALOGIC. Overiť IČ DPH je možné stlačením tlačidla , ktoré sa nachádza vedľa kolonky IČ DPH. Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Obsah dokladu

Obsah dokladu je iný pri rôznych typoch dokladov. Obsah dokladu zobrazený na obrázku je dostupný v evidencii Kniha pohľadávok. Obsah dokladu zobrazuje položky dokladu, ktoré je možné pridať kliknutím na tlačidlo Nový.

Položky dokladu

Umožňuje vybrať položky zo skladových kariet alebo neskladové položky zadané ako text bez prepojenia na skladovú evidenciu (nastavenie Položky zo skladu). Podľa typu dokladu je možné položky dokladu vyberať z viacerých skladov (faktúry, objednávky) alebo len z konkrétneho skladu (výdajky). Položky na doklade je možné zoradiť pomocou postranného panelu. V nastaveniach je možné zvoliť, pri akom minimálnom počte položiek na doklade sa bude zobrazovať Panel na rýchle hľadanie.

Na zrýchlenie pridávania viacerých položiek na doklad je možné zmeniť funkcionalitu tlačidla OK, ktoré slúži na potvrdenie položky pridávanej na doklad. Funkcia Uložiť a pridať ďalší po stlačení tlačidla OK pridá položku na doklad, pričom zoznam skladových kariet zostane otvorený pre výber ďalšej položky - nie je potrebné znovu stláčať tlačidlo Nový.

Text pred položkami

Umožňuje zadať text, ktorý sa bude tlačiť medzi hlavičkou a položkami dokladu. Text je možné formátovať alebo zadať priamo v HTML kóde. Html kód je možné zadať a upravovať, ak je aktívne tlačidlo Kód na pravej strane nástrojovej lišty. Jednotlivé texty je možné uložiť a znova pridať na iný doklad pomocou tlačidla "...".

Spodný text

Umožňuje zadať text, ktorý sa bude tlačiť pod rekapituláciou dokladu - napríklad poďakovanie alebo upozornenie na penále. Text je možné formátovať alebo zadať priamo v HTML kóde. Html kód je možné zadať a upravovať, ak je aktívne tlačidlo Kód na pravej strane nástrojovej lišty. Jednotlivé texty je možné uložiť a znova pridať na iný doklad pomocou tlačidla "...".

Doprava

Umožňuje zadať Spôsob dopravy, miesto Nakládky a Vykládky. Tieto informácie sa tlačia na tlačových výstupoch Dodací list a pod.

Doplnkové údaje

Obsahuje predovšetkým údaje o účtovaní, meno pracovníka, ktorý doklad vystavil.
Umožňuje priradiť členenie k dokladom.
Textové pole Poznámka umožňuje evidovať krátky text k dokladu. Podľa poznámky je možné triediť a filtrovať záznamy v nadradenej knihe (napr. Kniha pohľadávok).

Formuláre dokladov Pohľadávka, Záväzok, Príjemka, Výdajka umožňujú skryť a následne zobraziť doplnkové údaje. Takýmto spôsobom je možné zmenšiť celý formulár tak, aby ho bolo možné zobraziť aj v mobilných zariadeniach s menším rozlíšením displeja (tablety, netbooky). Skrytie údajov pod položkami taktiež umožní zobraziť na displeji viac položiek dokladu.

Rekapitulácia DPH

Pomocou tlačidla   je možné meniť DPH medzi aktuálnou a pôvodnou sadzbou. Nastavenie sadzieb sa nachádza v Nastavenia - Firma - Všeobecne.
Program umožňuje aj úpravy celkovej ceny dokladu. Uvedenú možnosť je potrebné povoliť používateľovi v právach používateľov.
Na vystavenej faktúre sa DPH vypočítava pri každej jednej položke dokladu. Vypočítaná daň z tejto položky sa následne zaokrúhli. V rekapitulácii súm tohto dokladu sa daň potom uvádza ako súčet vypočítaných a zaokrúhlených daní z jednotlivých položiek. Bližšie informácie o výpočte DPH nájdete v téme Výpočet súm na doklade.

Dostupné možnosti evidencie

V evidencii sú pre prácu s dokladmi (záznamami) dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zľava na položku - F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Zľava na doklad - F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v eurách na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú v zozname používateľov.

Precenenie dokladu

Precenenie dokladu znamená, že sa celková cena dokladu zníži alebo zvýši. Funkcia upraví základnú predajnú cenu položky (položiek) na doklade tak, že nie je potrebné zadávať zľavu. Spôsob precenenia dokladu:

- preceniť o percento - celková suma dokladu sa zvýši (zníži) o percentuálnu hodnotu z celkovej sumy dokladu. 

- preceniť o sumu - celková suma dokladu sa zvýši (zníži) o zadanú hodnotu v eurách.

- nepreceniť (len vynulovať zľavu) - celková suma dokladu ostane zachovaná, odstráni sa len zľava na doklade.

Pri zadaní precenenia s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu navýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma poníži (zľava).

Bližšie informácie o cenotvorbe a pojmoch nájdete v téme Zistenie výnosu.

Precenenie dokladu - zmena navýšenia

Mení Navýšenie určené na Skladovej karte pri tvorbe Predajnej ceny. Precenenie dokladu - zmena navýšenia berie za základ (počíta s) Obstarávaciu cenu alebo Poslednú nákupnú cenu, na rozdiel od Precenenia dokladu, ktoré za základ berie Predajnú cenu. Bližšie informácie o cenotvorbe a pojmoch nájdete v téme Zistenie výnosu.

Doklad - podrobnosti o výnose

Zobrazí podrobné informácie o výnose ako Výnos v absolútnej hodnote alebo percentách, Maržu, Zľavy.

Zobraziť hmotnosť položiek

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek vo výdajke.

Vloženie položiek z už existujúceho dokladu

Umožňuje pridať položky z už existujúceho dokladu, napríklad faktúry, objednávky, príjemky/výdajky. Do faktúry je v jednom kroku možné vložiť aj viacej označených (kláves Insert) výdajok.

Hromadne vymazať položky

Umožňuje vymazať všetky položky z výdajky. Funkciu je výhodné využiť pri vymazávaní celej výdajky, keď ju nie je možné vymazať.

Šablóny

Šablóny dokladu sú  prístupné cez tlačidlo Šablóny. Pomocou šablóny je možné rýchlo nastaviť predvolené polia (parametre) dokladu. Viac informácií nájdete v téme Šablóny.

Druhy pohybu, príjmu aj výdaja si môže stanoviť používateľ sám. Ak pri tvorbe Výdajky nemáte k dispozícii požadovaný druh pohybu, prerušte tvorbu výdajky a doplňte potrebný pohyb vo formulári Druhy pohybov.

Bližšie informácie o použitých klávesoch a klávesových skratkách na ovládanie knihy (tabuľky) získate v téme Klávesové skratky.

Príbuzné témy