Pomocník systému OBERON
Štruktúra a možnosti dokladu

Základné informácie > Ovládanie programov > Štruktúra a možnosti dokladu

Táto téma Pomocníka popisuje všeobecnú štruktúru a možnosti dokladu (pohľadávka, záväzok, objednávka prijatá, objednávka vydaná, príjemka, výdajka) v systéme OBERON. Ďalšie špecifické možnosti daného dokladu sú popísané priamo v téme venovanej príslušnému dokladu.

Základné informácie

Horná časť formulára

Obsah dokladu

Položky dokladu

Text pred položkami

Spodný text

Doprava

Doplnkové údaje

Rekapitulácia DPH

Zóna udalostí

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce s dokladmi sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti.

Zľava na položku F6

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na vybranú (aktuálnu) položku. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Zľava na doklad F7

Umožňuje zadať výšku zľavy v percentách alebo v € na celý doklad. Používateľ môže zadať zľavu len do takej výšky, akú má nastavenú vo formulári Používateľ, záložka Iné práva.

Precenenie dokladu

Precenenie dokladu znamená, že sa celková cena dokladu zníži alebo zvýši. Funkcia upraví základnú predajnú cenu položky (položiek) na doklade tak, že nie je potrebné zadávať zľavu. Spôsob precenenia dokladu:

Pri zadaní precenenia s kladným znamienkom (+) sa suma dokladu zvýši a pri zadaní záporného znamienka (-) sa suma zníži (zľava).

Ďalšie informácie získate v téme Zistenie výnosu.

Precenenie dokladu (zmena ceny)

Otvorí sprievodcu, pomocou ktorého je možné zmeniť ceny v doklade podľa cien na skladových kartách. Môže sa nastaviť percentuálne navýšenie z obstarávacích (alebo posledných nákupných) cien, prípadne konkrétna cenová hladina. Spôsob výpočtu nových cien v doklade:

Ďalšie informácie získate v téme Zistenie výnosu.

Doklad - podrobnosti o výnose

Zobrazí podrobné informácie o výnose ako výnos v absolútnej hodnote alebo percentách, maržu, zľavy.

Zobraziť hmotnosť položiek F9

V informačnom okne zobrazí celkovú hmotnosť položiek v doklade. Hmotnosť položiek musí byť zadaná na skladových kartách.

Vložiť položky z iného dokladu (záznamu)

Umožňuje pridať položky z už existujúceho dokladu (záznamu) - výdajkyobjednávky prijatej, faktúry, z hotelového účtu, z reklamácie/servisu, z úlohy/udalosti, z poskytovanej služby. Do faktúry je v jednom kroku možné vložiť aj viacej označených (kláves Insert) dokladov (záznamov).

Hromadne vymazať položky z dokladu

Umožňuje vymazať všetky položky z dokladu. Funkciu je vhodné využiť v prípade, že nie je možné vymazať celý doklad.

Šablóny

Druhy pohybu, príjmu aj výdaja si môže stanoviť používateľ sám. Ak pri tvorbe Výdajky nemáte k dispozícii požadovaný druh pohybu, prerušte tvorbu výdajky a doplňte potrebný pohyb vo formulári Druhy pohybov.

Bližšie informácie o použitých klávesoch a klávesových skratkách na ovládanie knihy (tabuľky) získate v téme Klávesové skratky.
Príbuzné témy