Pomocník systému OBERON
Objednávky prijaté

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Objednávky prijaté

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Objednávky prijaté v ponuke Fakturácia programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovanú prijatú objednávku je možné pomocou formulára Objednávka prijatá. Postup vytvorenia objednávky je popísaný v téme Vytvorenie objednávky.

Ďalšie informácie

Farebné odlíšenie záznamov

Obrázok č. 1: Kniha Objednávky prijaté

Objednávky prijaté v aplikácii ASTON

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť dostupnosť množstiev F11

Zobrazí objednané položky a stavy ich zásob v danom sklade, v iných skladoch a v externých skladoch, prípadne zobrazí aj objednané množstvo v objednávkach. Zobrazenie dostupnosti objednaných množstiev je možné otvoriť aj z formulára na zmenu stavu objednávky.

Zmena stavu objednávky F9

Funkcia umožní manuálne zmeniť stav objednávky, napr. Nová objednávka, Potrebné objednať, Potrebné vyskladniť, Odoslaná, Vybavená atď. Bližšie informácie v téme Typy stavov prijatých objednávok.

Vytvoriť objednávku z ponuky

Z prijatej objednávky typu Ponuka je možné vytvoriť Objednávku (vytvorí sa nová objednávka).

Uzatvoriť a vytvoriť z nedodaných množstiev novú

Ak je objednávka vybavená len čiastočne (napr. z dôvodu chýbajúceho množstva tovaru), pomocou tejto funkcie je možné objednávku uzatvoriť so stavom Vybavená a vytvoriť novú objednávku z pôvodnej čiastočne vybavenej objednávky.

Vyfakturovať objednávku

Funkcia umožní vytvoriť faktúru z prijatej objednávky. Otvorí sa formulár Pohľadávka s prenesenými položkami.

Hromadné vymazanie objednávok

Funkcia umožní vymazanie prijatých objednávok z databázy (napr. z dôvodu príliš veľkého počtu objednávok). Hromadné vymazanie objednávok je nevratný proces, preto je pred jeho spustením potrebné vykonať zálohovanie údajov. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať dátum, ku ktorému dôjde k vymazaniu objednávok. Všetky objednávky s dátumom novším ako je zadaný, sa zachovajú.

Doklad - podrobnosti o výnose

Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos v absolútnej hodnote a percentách, marža, zľavy). Ďalšie informácie získate v téme Zistenie výnosu.

Internetový obchod - manuálne spustenie úlohy

Funkcia umožní manuálne spustiť úlohy:

Požiadavka na import je zaslaná programu OBERON Center, ktorý následne import alebo aktualizáciu asynchrónne vykoná. Ďalej je možné upraviť dátum a čas posledného prenosu, t. j. od tohto dátumu sa vykoná import objednávok.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu je možné ihneď zaslať SMS obchodnému partnerovi (napr. informáciu o nedostupnosti objednaných položiek). Zoznam vytvorených SMS správ je dostupný v ponuke CRMSMS správy. V tejto evidencii je možné napríklad v prípade nedostupnosti mobilného telefónu prijímateľa overiť aj fyzické doručenie danej správy. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Zasielanie SMS správ je spoplatnená služba. Možnosť zaslania SMS správy je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly povolené používanie modulu CRM a registratúra. Viac informácií získate v téme Odosielanie SMS správ v systéme OBERON.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - odoslať e-mail

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať záznam vo formáte XML a následne ho odoslať elektronickou poštou. V prípade potreby je možné do e-mailu pripojiť súbor vo formáte PDF.

Výber záznamov pre transport údajov

Vyberú sa záznamy zobrazené v zozname, ktoré sa exportujú pri najbližšom off-line transporte údajov (zoznam možno zúžiť pomocou filtra). Exportujú sa len záznamy s príznakom Neexportované, ostatné záznamy sa do exportu nezaradia (príznak program nastavuje automaticky, možno ho však manuálne zmeniť - pozri nižšie Zmena príznakov pre transport údajov).

Zmena príznakov pre transport údajov

Pri používaní off-line transportov údajov sa záznamy automaticky označujú príznakmi. Pomocou sprievodcu je možné príznaky záznamov manuálne zmeniť, a tým ovplyvniť zaradenie vybraných záznamov medzi exportované údaje pri ich najbližšom transporte. Zmeny možno aplikovať na všetky záznamy v zozname alebo len na aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Výber možnosti otvorí program OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov, kde možno manuálne spustiť transport údajov na import, resp. export údajov (záznamov, stavov) do/z evidencie prijatých objednávok.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy