Pomocník systému OBERON
Objednávky prijaté

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Objednávky prijaté

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Objednávky prijaté v ponuke Fakturácia programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovanú prijatú objednávku je možné pomocou formulára Objednávka prijatá. Postup vytvorenia objednávky je popísaný v téme Vytvorenie objednávky.

Farebné odlíšenie záznamov

Obrázok č. 1: Kniha Objednávky prijaté

 

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť dostupnosť množstiev F11

Zobrazuje objednané položky a stavy zásob v danom sklade, prípadne v iných skladoch. Zobrazenie dostupnosti objednaných množstiev je možné otvoriť aj z formulára na zmenu stavu objednávky.

Zmena stavu objednávky F9

Funkcia umožní manuálne zmeniť stav objednávky, napr. Nová objednávka, Potrebné objednať, Potrebné vyskladniť, Odoslaná, Vybavená atď. Bližšie informácie v téme Stavy prijatých objednávok.

Vytvoriť objednávku z ponuky

Z prijatej objednávky typu Ponuka je možné vytvoriť Objednávku (vytvorí sa nová objednávka).

Uzatvoriť a vytvoriť z nedodaných množstiev novú

Ak je objednávka vybavená len čiastočne (napr. z dôvodu chýbajúceho množstva tovaru), pomocou tejto funkcie je možné objednávku uzatvoriť so stavom Vybavená a vytvoriť novú objednávku z pôvodnej čiastočne vybavenej objednávky.

Vyfakturovať objednávku

Funkcia umožní vytvoriť faktúru z prijatej objednávky. Otvorí sa formulár Pohľadávka s prenesenými položkami.

Hromadné vymazanie objednávok

Funkcia umožní vymazanie prijatých objednávok z databázy (napr. z dôvodu príliš veľkého počtu objednávok). Hromadné vymazanie objednávok je nevratný proces, preto je pred jeho spustením potrebné vykonať zálohovanie údajov. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať dátum, ku ktorému dôjde k vymazaniu objednávok. Všetky objednávky s dátumom novším ako je zadaný, sa zachovajú.

Doklad - podrobnosti o výnose

Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos v absolútnej hodnote a percentách, marža, zľavy).

Internetový obchod - manuálne spustenie úlohy

Funkcia umožní manuálne spustiť úlohy:

Požiadavka na import je zaslaná programu OBERON Center, ktorý následne import alebo aktualizáciu asynchrónne vykoná. Ďalej je možné upraviť dátum a čas posledného prenosu, t. j. od tohto dátumu sa vykoná import objednávok.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí evidencia Prílohy, v ktorej je možné napr. oskenovať dokument (tlačidlo Možnosti) alebo priradiť k záznamu dokument z vybraného miesta v počítači.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu je možné ihneď zaslať SMS obchodnému partnerovi (napr. informáciu o nedostupnosti objednaných položiek). Zoznam vytvorených SMS správ je dostupný v ponuke CRMSMS správy. V tejto evidencii je možné napríklad v prípade nedostupnosti mobilného telefónu prijímateľa overiť aj fyzické doručenie danej správy. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Zasielanie SMS správ je spoplatnená služba. Možnosť zaslania SMS správy je dostupná len v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Moduly povolené používanie modulu CRM a registratúra. Viac informácií získate v téme Odosielanie SMS správ v systéme OBERON.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Výber záznamov pre transport údajov

Vyberú sa záznamy zobrazené v zozname, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov (zoznam možno zúžiť pomocou filtra). Exportujú sa len vybraté záznamy, neoznačené záznamy sa do exportu nezaradia.

Zmena príznakov pre transport údajov

Pri používaní transportu údajov sú záznamy automaticky označované príznakmi. Pomocou sprievodcu je možné manuálne zmeniť príznaky záznamov, a tým ovplyvniť zaradenie vybraných záznamov medzi exportované údaje pri ich najbližšom transporte. Zmeny možno aplikovať na všetky záznamy v zozname alebo len na aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Výber možnosti otvorí program OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov, kde možno manuálne spustiť transport údajov na import, resp. export údajov (záznamov, stavov) do/z evidencie prijatých objednávok.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy