Pomocník systému OBERON
Objednávky prijaté

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Objednávky prijaté

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Objednávky prijaté v ponuke Fakturácia programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Zaevidovať, resp. upraviť už zaevidovanú prijatú objednávku je možné vo formulári Objednávka prijatá. Postup vytvorenia objednávky je popísaný v téme Vytvorenie objednávky.

Farebné odlíšenie záznamov

Obrázok č. 1: Kniha Objednávky prijaté

 

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zobraziť dostupnosť množstiev F11

Zobrazuje objednané položky a stavy zásob v danom sklade, prípadne v iných skladoch. Zobrazenie dostupnosti objednaných množstiev je možné otvoriť aj z formulára na zmenu stavu objednávky.

Zmena stavu objednávky F9

Funkcia umožní manuálne zmeniť stav objednávky, napríklad Nová objednávka, Potrebné objednať, Potrebné vyskladniť, Odoslaná, Vybavená atď. Bližšie informácie v téme Stavy prijatých objednávok.

Vytvoriť objednávku z ponuky

Z prijatej objednávky typu Ponuka je možné vytvoriť Objednávku (vytvorí sa nová objednávka).

Uzatvoriť a vytvoriť z nedodaných množstiev novú

Ak je objednávka vybavená len čiastočne (napr. z dôvodu chýbajúceho množstva tovaru), pomocou tejto funkcie je možné vytvoriť novú objednávku z pôvodnej čiastočne vybavenej objednávky.

Hromadné vymazanie objednávok

Funkcia umožní vymazanie prijatých objednávok z databázy (napr. z dôvodu príliš veľkého počtu objednávok). Hromadné vymazanie objednávok je nevratný proces, preto je pred jeho spustením potrebné vykonať zálohovanie údajov. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať dátum, ku ktorému dôjde k vymazaniu objednávok. Všetky objednávky s dátumom novším ako je zadaný, sa zachovajú.

Doklad - podrobnosti o výnose

Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos v absolútnej hodnote a percentách, marža, zľavy).

Internetový obchod - manuálne spustenie úlohy

Funkcia umožní manuálne spustiť úlohy:

Požiadavka na import je zaslaná programu OBERON Center, ktorý následne import alebo aktualizáciu asynchrónne vykoná. Ďalej je možné upraviť dátum a čas posledného prenosu, t. j. od tohto dátumu sa vykoná import objednávok.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu je možné ihneď zaslať SMS obchodnému partnerovi (napr. informáciu o nedostupnosti objednaných položiek). Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Možnosť zaslania SMS správy je možná len v prípade, že v nastaveniach programu je povolené používať modul CRM a registratúra.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje hromadne importovať objednávky prijaté pomocou XML komunikácie.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Výber záznamov pre transport údajov

Označte záznamy, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov. Exportujú sa len označené záznamy, neoznačené záznamy sa do exportu nezaradia.

Zmena príznakov pre transport údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje manuálne zmeniť príznaky záznamov pri najbližšom transporte údajov. Možné je zmeniť príznaky na všetkých záznamoch v zozname alebo len aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Hromadný import je možný aj pomocou transportu údajov. Transport údajov slúži na pravidelný import faktúr, ale je potrebné venovať pozornosť nastaveniu transportu údajov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy