Pomocník systému OBERON
Objednávky prijaté

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Objednávky prijaté
Táto téma Pomocníka je venovaná knihe systému OBERON Objednávky prijaté, ktorá je určená na evidenciu objednávok prijatých od obchodných partnerov (odberateľov, zákazníkov) účtovnej jednotky. Kniha je v programe OBERON - Agenda firmy dostupná v ponuke Fakturácia.

Základné informácie

Farebné odlíšenie záznamov

Pri každom stave prijatej objednávky je možné nastaviť, aby po tom, čo ho objednávka nadobudne, mohol byť používateľ po uplynutí určitého času upozornený, aby danej objednávke venoval zvýšenú pozornosť, prípadne vykonal určitú akciu. Upozornenie spočíva vo farebnom odlíšení záznamu - záznam sa začne zobrazovať fialovou farbou. Viac informácií získate v téme Formulár Stav prijatej objednávky.

Obrázok č. 1: Kniha Objednávky prijaté

 

Dostupné možnosti evidencie

V knihe Objednávky prijaté sú dostupné ďalšie možnosti evidencie, a to prostredníctvom tlačidla Možnosti.

Zobraziť dostupnosť množstiev F11

Zobrazuje objednané položky a stavy zásob v danom sklade, prípadne v iných skladoch. Zobrazenie dostupnosti objednaných množstiev je možné otvoriť aj z formulára pre zmenu stavu objednávky.

Zmena stavu objednávky F9

Funkcia umožní manuálne zmeniť stav objednávky, napríklad Nová objednávka, Potrebné objednať, Potrebné vyskladniť, Odoslaná, Vybavená atď. Bližšie informácie v téme Stavy prijatých objednávok.

Vytvoriť objednávku z ponuky

Z prijatej objednávky typu Ponuka je možné vytvoriť Objednávku (vytvorí sa nová objednávka).

Uzatvoriť a vytvoriť z nedodaných množstiev novú

Ak je objednávka vybavená len čiastočne (napr. z dôvodu chýbajúceho množstva tovaru), pomocou tejto funkcie je možné vytvoriť novú objednávku z pôvodnej čiastočne vybavenej objednávky.

Hromadné vymazanie objednávok

Funkcia umožní vymazanie vydaných objednávok z databázy (napr. z dôvodu príliš veľkého počtu objednávok). Hromadné vymazanie objednávok je nevratný proces, preto je pred jeho spustením potrebné vykonať zálohovanie údajov. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať dátum, ku ktorému dôjde k vymazaniu objednávok. Všetky objednávky s dátumom novším ako je zadaný, sa zachovajú.

Zobraziť väzby dokumentu

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolu správnosti zaúčtovania. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu. Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápis v peňažnom denníku vytlačiť, upraviť a exportovať.

Doklad - podrobnosti o výnose

Funkcia zobrazí podrobnosti o výnose položiek dokladu (výnos, marža, zľavy).

Internetový obchod - manuálne spustenie úlohy

Funkcia umožní manuálne spustiť úlohy:

Požiadavka na import je zaslaná programu OBERON Center, ktorý následne import alebo aktualizáciu asynchrónne vykoná. Ďalej je možné upraviť dátum a čas posledného prenosu, t. j. od tohto dátumu sa vykoná import objednávok.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolený e-mail. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu Zaslanie SMS je možné vytvoriť SMS správu. Vytvorená SMS správa sa ihneď odošle na telefón jej adresáta. Zoznam všetkých SMS správ je dostupný z ponuky CRMSMS správy. V tomto zozname je možné overiť skutočné zaslanie SMS, prípadne zistiť dôvody nezaslania SMS. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Možnosť zaslania SMS správy je dostupná len v prípade, že v nastaveniach programu je povolené používať modul CRM a registratúra.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Výber záznamov pre transport údajov

Označte záznamy, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov. Exportujú sa len označené záznamy, neoznačené záznamy sa nezaradia na export.

Zmena príznakov pre transport údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje manuálne zmeniť príznaky záznamov pri najbližšom transporte údajov. Možné je zmeniť príznaky na všetkých záznamoch v zozname alebo len aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Hromadný import je možný aj pomocou transportu údajov. Transport údajov slúži na pravidelný import faktúr, ale je potrebné venovať pozornosť nastaveniu transportu údajov.
Bližšie informácie o objednávkach nájdete v téme O objednávkach všeobecne a v téme Formulár Objednávka prijatá.
Príbuzné témy