Pomocník systému OBERON
Typy stavov prijatých objednávok

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Typy stavov prijatých objednávok

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Typy stavov prijatých objednávok v ponuke Fakturácia programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Definovať, resp. upraviť už definovaný typ stavu prijatej objednávky je možné vo formulári Typ stavu prijatej objednávky.
Obrázok č. 1: Typy stavov prijatých objednávok

 

Zmena stavu prijatej objednávky

 Tabuľka č. 1: Prehľad stavov prijatých objednávok
Ikona Názov stavu Popis stavu Okamih automatickej zmeny Poznámka
Nová ponuka

Ponuka zaslaná zákazníkovi (ešte nepotvrdená)

Akceptovaná ponuka

Zákazník akceptoval ponuku

Z ponuky objednávka

Z ponuky bola vytvorená objednávka

Zmena nastane pri vytvorení objednávky z ponuky.
Zamietnutá ponuka

Zákazník neakceptoval ponuku

Nová objednávka (čaká sa na platbu)

Nová objednávka, pri ktorej sa vyžaduje platba vopred

Nový stav objednávky, keď sa vyžaduje platba vopred, napr. zákazník platí bankovým prevodom. Takéto objednávky systém OBERON ignoruje a nezahŕňa ich medzi reálne objednané (alebo rezervované) množstvá - zahrnie ich až vtedy, keď sa stav zmení na Nová objednávka (uhradená).

Zápis úhrady do objednávky je možné pri bankovom prevode aj automaticky pomocou spracovania bankových výpisov.

Nová objednávka

Nová objednávka

Predvolený stav objednávky.

 

Od nasledujúceho stavu (Nová objednávka (uhradená)) sa objednávka považuje z hľadiska evidencie zásob za platnú.
Nová objednávka (uhradená)

Objednávka bola uhradená

Nastane pri automatickom spracovaní bankových výpisov a zapísaní úhrady do objednávky.
Potrebné objednať

Tovar nie je na sklade, je ho potrebné objednať u dodávateľa

Daný stav navrhuje systém OBERON vtedy, keď niektorý tovar na objednávke nie je na sklade a ani na inom sklade účtovnej jednotky. Objednávky v tomto stave sú zahrnuté do automatickej tvorby vydaných objednávok.
Objednané u dodávateľa

Tovar nie je na sklade, bol objednaný u dodávateľa

Nastane automaticky pri automatickej tvorbe vydaných objednávok (ak bol daný tovar zahrnutý do vydanej objednávky).
Previesť z iného skladu

Tovar je potrebné previesť z iného skladu

Daný stav navrhuje systém OBERON vtedy, keď niektorý tovar na objednávke nie je na aktuálnom sklade, nachádza sa však na inom sklade účtovnej jednotky.
Do výroby

Tovar je potrebné vyrobiť

Používateľ môže nastaviť tento stav manuálne, ak je v objednávke tovar, ktorý vyrába účtovná jednotka.

Očakávané dodanie

Tovar nie je na sklade, dodávateľ potvrdil dodanie

Používateľ môže nastaviť tento stav manuálne, ak mu jeho dodávateľ potvrdí dodanie daného tovaru.

Potrebné vyskladniť

Tovar je na sklade pripravený na vyskladnenie

Nastane automaticky po vložení objednávky do dokladu (výdajky, faktúry, pokladničného dokladu), pričom všetok objednaný tovar je na sklade (je ho možné vyskladniť a dodať). Objednávky v tomto stave je možné fyzicky vyskladniť pomocou aplikácie ASTON.

Tento stav nemusí používať každá účtovná jednotka - vtedy je však potrebné v stavoch objednávok nastaviť, ktorý iný stav sa má použiť, môže to byť napr. Vybavená.

Čiastočne dodaná

Tovar bude dodaný len čiastočne.

Nastane automaticky po vložení objednávky do dokladu (výdajky, faktúry, pokladničného dokladu), pričom bolo dodanie upravené, napr. pre nedostatok množstva na sklade. Objednávky v tomto stave je možné fyzicky vyskladniť pomocou aplikácie ASTON.

Pre objednávky v tomto stave odporúčame využiť možnosť automaticky túto objednávku uzatvoriť a vytvoriť novú z len nedodaných množstiev (možnosť Uzatvoriť a vytvoriť z nedodaných množstiev novú).

 

Od predchádzajúceho stavu (Čiastočne dodaná) sa objednávka z hľadiska evidencie zásob považuje za uzatvorenú.
Pripravené na odoslanie

Tovar bol vyskladnený, je ho potrebné odoslať

Nastáva automaticky pri vyskladnení tovaru, napr. na mobilnej aplikácii ASTON.

Používateľ môže nastaviť tento stav aj manuálne (spravidla po jeho vyskladnení).

Odoslaná

Tovar bol odoslaný, očakáva sa doručenie zákazníkovi

Nastavuje sa manuálne po fyzickom odoslaní tovaru (prebratí zásielkovou službou).

Vybavená

Tovar bol doručený zákazníkovi

Nastavuje sa manuálne po fyzickom odoslaní tovaru, prípadne po potvrdení doručenia (pri sledovaní zásielok).

Očakávané vrátenie

Vrátenie tovaru, prípadne obalov z predaných tovarov.

Objednávke sa tento stav automaticky nastaví vtedy, keď obsahuje len záporné položky. Tento stav možno použiť v prípadoch, keď je potrebné evidovať vrátenie tovaru, prípadne obalov z predaných tovarov (napr. paliet, prepraviek, sudov a pod.).

Nastavuje sa automaticky, ak objednávka obsahuje len záporné položky. Ak nebude tento stav definovaný, takejto objednávke sa automaticky nastaví stav Vybavená.

Zrušená

Zrušená objednávka zo strany zákazníka

Nastavuje sa manuálne - napr. tovar nie je možné dodať.

Zamietnutá

Zrušená objednávka zo strany e-shopu

Nastavuje sa manuálne - napr. zákazník neuhradil tovar vopred.

Príbuzné témy