Pomocník systému OBERON
Automatická tvorba objednávok

Fakturácia > Pokročilé vedomosti > Práca s objednávkami > Automatická tvorba objednávok

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o možnosti automatickej tvorby vydaných objednávok v systéme OBERON.

Základné informácie

Sprievodca automatickou tvorbou objednávok

Sprievodca umožňuje vytvoriť vydané objednávky v niekoľkých krokoch, v rámci ktorých je možné nastaviť spôsob výpočtu objednávaného množstva. Objednať je možné množstvá vyplývajúce:

Len z prijatých objednávok

Objednávky sa vytvoria výlučne na základe evidovaných nevybavených prijatých objednávok. V tomto prípade sa neprihliada na evidované zostatkové množstvá, ani na nastavené minimálne a maximálne množstvá na príslušných skladových kartách (ktoré figurujú v objednávkach). Pri tejto možnosti bude vlastne objednané množstvo rovné množstvu uvedenému v nevybavených prijatých objednávkach.

Len z prijatých objednávok (brať do úvahy množstvá na skladových kartách)

Objednávky sa primárne vytvoria na základe evidovaných nevybavených prijatých objednávok. Na rozdiel od predchádzajúcej možnosti sa však berú do úvahy aj evidované zostatkové množstvá a nastavené minimálne množstvá na príslušných skladových kartách (ktoré figurujú v objednávkach). Ak je tovar na sklade, tento tovar sa neobjedná alebo sa len doobjedná. Objednávané množstvo sa vypočíta takto: množstvo z prijatých objednávok - množstvo na skladovej karte + minimálne množstvo na skladovej karte, napr. z prijatých objednávok sa má objednať 10 ks, na skladovej karte je 6 ks a nastavené minimálne množstvo na karte sú 2 ks; 10 - 6 + 2 = 6 ks; objedná sa 6 ks.

Z prijatých objednávok a skladových kariet (chýbajúce objednať do minimálneho množstva)

Objednávky sa primárne vytvoria na základe zostatkových množstiev a nastavených minimálnych množstiev na všetkých skladových kartách. Zároveň sa prihliada aj na množstvá v nevybavených prijatých objednávkach. Objednávané množstvo sa vypočíta takto:
1. V prípade, že je na skladovej karte zostatkové množstvo nižšie ako minimálne a neevidujú sa žiadne nevybavené prijaté objednávky, tovar sa objedná len do výšky nastaveného minimálneho množstva, napr. na skladovej karte je 1 ks, nastavené minimálne množstvo sú 2 ks a zároveň sa neevidujú žiadne nevybavené prijaté objednávky; objednané množstvo bude 1 ks.
2. V prípade, že je na skladovej karte zostatkové množstvo nižšie ako minimálne a evidujú sa aj nevybavené prijaté objednávky, objednávané množstvo sa vypočíta takto: množstvo z prijatých objednávok + (minimálne množstvo na skladovej karte - množstvo na skladovej karte), napr. na skladovej karte sú 3 ks, nastavené minimálne množstvo na karte sú 2 ks, z prijatých objednávok sa má objednať 5 ks; 5 + (2 - 3) = 4; objedná sa 6 ks.
3. V prípade, že je na skladovej karte zostatkové množstvo vyššie ako minimálne a evidujú sa aj nevybavené prijaté objednávky, objednávané množstvo sa vypočíta takto: množstvo z prijatých objednávok - množstvo na skladovej karte, napr. z prijatých objednávok sa má objednať 6 ks, na skladovej karte je 6 ks; 6 - 6 = 0 ks; nebude sa objednávať alebo z prijatých objednávok sa má objednať 10 ks, na skladovej karte sú 4 ks; nastavené minimálne množstvo na karte sú 2 ks; 10 - 4 = 6 ks; objedná sa 6 ks.

Z prijatých objednávok a skladových kariet (chýbajúce objednať do maximálneho množstva)

Objednávky sa primárne vytvoria na základe zostatkových množstiev a nastavených maximálnych množstiev na všetkých skladových kartách. Zároveň sa prihliada aj na množstvá v nevybavených prijatých objendávkach. Objednávané množstvo sa vypočíta takto:
1. V prípade, že na skladovej karte zostatkové množstvo klesne pod nastavené maximálne množstvo a neevidujú sa žiadne nevybavené prijaté objednávky, tovar sa objedná do výšky nastaveného maximálneho množstva, napr. na skladovej karte je 1 ks, nastavené maximálne množstvo 10 ks a zároveň sa neevidujú žiadne nevybavené prijaté objednávky; objedná sa 9 ks.
2. V prípade, že sa na skladovej karte evidujú sa aj nevybavené prijaté objednávky, objednávané množstvo sa vypočíta takto: maximálne množstvo na skladovej karte + (množstvo z prijatých objednávok - množstvo na skladovej karte), napr.  nastavené maximálne množstvo na karte je 10 ks, z prijatých objednávok sa má objednať 8 ks, na skladovej karte sú 3 ks; 10 + (8 - 3) = 15; objedná sa 15 ks.

Len zo skladových kariet

Objednávky sa vytvoria výlučne na základe evidovaných zostatkových množstiev a nastavených minimálnych a maximálnych množstiev na všetkých skladových kartách. Pri tejto možnosti sa neberú do úvahy prijaté objednávky. Objednávané množstvo sa vypočíta: maximálne množstvo na skladovej karte - množstvo na skladovej karte, napr. na skladovej karte je maximálne množstvo 10 ks, aktuálne množstvo je 6 ks; 10 - 6 = 4 ks; objednané budú 4 ks. Do objednávky však budú zahrnuté len tie položky, pri ktorých kleslo evidované množstvo (v skladovej karte pole Množstvo) pod minimálne množstvo.

V ďalšom kroku sprievodca umožňuje zvoliť, či sa majú brať do úvahy aj predošlé a ešte nevybavené vydané objednávky. Obsahuje možnosti:

Znovu objednať

Pri tejto možnosti sa nebudú brať do úvahy predchádzajúce nevybavené vydané objednávky. V prípade, že bol tovar objednaný v predchádzajúcich objednávkach, bude objednaný znovu.

Už neobjednávať

Ak bol tovar objednaný v predchádzajúcich objednávkach, nebude znovu objednaný, prípadne objednávané množstvá budú znížené o už objednané množstvá, napr. má byť objednaných 10 ks, avšak v evidencii objednávok je ešte stále nevybavená objednávka, na ktorej je objednaných 6 ks; celkom budú objednané 4 ks.
Príbuzné témy