Pomocník systému OBERON
Automatická tvorba objednávok

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Práca s objednávkami > Automatická tvorba objednávok

Základné informácie

Systém OBERON umožňuje vytvárať vydané objednávky aj automaticky, a to pomocou funkcie Automatická tvorba objednávok. Prostredníctvom nej je možné tovar u dodávateľa objednávať automaticky na základe vopred zadaných údajov. Podmienkou je nastavenie dodávateľa aj na skladovej karte (ponuka Sklad, kniha Skladové karty) v záložke Objednávky. V opačnom prípade skladová karta nebude do vydanej objednávky zahrnutá. Ďalej je na skladovej karte v záložke Objednávky potrebné pre danú položku stanoviť minimálne a maximálne množstvá. Funkcia Automatická tvorba objednávok je dostupná v knihe Objednávky vydané (ponuka Fakturácia), pod tlačidlom Možnosti.

Sprievodca Automatická tvorba objednávok

Sprievodca umožňuje vytvoriť vydané objednávky v niekoľkých krokoch, v ktorých je možné nastaviť spôsob výpočtu objednávaného množstva. Obsahuje možnosti:

Len z prijatých objednávok

Objednávky budú vytvorené len na základe evidovaných prijatých nevybavených objednávok. Vtedy sa neprihliada na minimálne a maximálne množstvá evidované na skladových kartách. Pri tejto možnosti bude vlastne objednané množstvo rovné množstvu uvedenému v prijatých nevybavených objednávkach.

Len z prijatých objednávok (brať do úvahy množstvá na sklad. kartách)

Objednávky budú vytvorené na základe evidovaných prijatých nevybavených objednávok. Na rozdiel od predchádzajúcej možnosti sa teraz berú do úvahy evidované množstvá na skladových kartách. Ak je na skladovej karte dostatok určitého tovaru, tak tento tovar nebude objednaný. Objednávané množstvo sa vypočíta: množstvo z prijatých objednávok - množstvo na skladovej karte + minimálne množstvo na skladovej karte, napr. z prijatých objednávok sa má objednať 10 ks, na skladovej karte je 5 ks a minimálne množstvo na karte sú 2 ks; 10 - 5 + 2 = 7 ks; objednaných bude 7 ks.

Z prijatých objednávok a skladových kariet

Objednávky budú vytvorené na základe minimálnych a maximálnych množstiev na skladových kartách, plus množstiev na prijatých nevybavených objednávkach. Objednávané množstvo sa vypočíta: maximálne množstvo na skladovej karte - množstvo na skladovej karte + množstvo z prijatých objednávok, napr. na skladovej karte je maximálne množstvo 10 ks, evidované množstvo je 6 ks, v prijatých objednávkach sú objednané 3 ks; 10 - 6 + 3 = 7 ks; objednaných bude 7 ks.

Len zo skladových kariet

Objednávky budú vytvorené len na základe evidovaných minimálnych a maximálnych množstiev na skladových kartách. Pri tejto možnosti sa neberú do úvahy prijaté objednávky. Objednávané množstvo sa vypočíta: maximálne množstvo na skladovej karte - množstvo na skladovej karte, napr. na skladovej karte je maximálne množstvo 10 ks, aktuálne množstvo je 6 ks; 10 - 6 = 4 ks; objednané budú 4 ks. Do objednávky však budú zahrnuté len tie položky, pri ktorých kleslo evidované množstvo (v skladovej karte pole Množstvo) pod minimálne množstvo.

V ďalšom kroku sprievodca umožňuje zvoliť, či sa majú brať do úvahy aj predošlé a ešte nevybavené vydané objednávky. Obsahuje možnosti:

Znovu objednať

Pri tejto možnosti sa nebudú brať do úvahy predchádzajúce nevybavené vydané objednávky. Objednávané množstvá podľa predchádzajúcich možností budú zachované.

Už neobjednávať

Ak bol tovar objednaný v predchádzajúcich objednávkach, tak teraz nebude objednaný, prípadne objednávané množstvá budú ponížené o už objednané množstvá, napr. má byť objednaných 10 ks, avšak v evidencii objednávok je ešte stále nevybavená objednávka, na ktorej je objednaných 6 ks; celkom budú objednané 4 ks.
Príbuzné témy