Pomocník systému OBERON
Objednávky vydané

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Objednávky vydané

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Objednávky vydané v ponuke Fakturácia programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie   

 Vystaviť, prípadne upraviť už vystavenú objednávku umožňuje formulár Objednávka vydaná. Postup vytvorenia objednávky je popísaný v téme Vytvorenie objednávky.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Automatická tvorba objednávok

Funkcia umožňuje vytvávrať vydané objednávky automaticky na základe vopred zadaných údajov. Podmienkou je nastavenie dodávateľa (obchodného partnera) aj na skladovej karte (ponuka Sklad, kniha Skladové karty, záložka Objednávky). Ďalej je na skladovej karte v záložke Objednávky potrebné pre danú položku stanoviť minimálne a maximálne množstvá. V opačnom prípade skladová karta nebude do vydanej objednávky zahrnutá.

Zmena stavu objednávky

Funkcia umožní manuálne zmeniť stav objednávky. Možnosti stavu objednávky:

Hromadné vymazanie objednávok

Funkcia umožní vymazanie vydaných objednávok z databázy (napr. z dôvodu príliš veľkého počtu objednávok). Hromadné vymazanie objednávok je nevratný proces, preto je pred jeho spustením potrebné vykonať zálohovanie údajov. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať dátum, ku ktorému dôjde k vymazaniu objednávok. Všetky objednávky s dátumom novším ako je zadaný, sa zachovajú.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje odoslať na zadaný e-mailový kontakt e-mailovú správu, a to buď ako jednoduchú správu, alebo ako správu s príslušným tlačovým výstupom ako prílohou v PDF formáte podpísanou elektronickým podpisom. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Výber záznamov pre transport údajov

Označte záznamy, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov. Exportujú sa len označené záznamy, neoznačené záznamy sa do exportu nezaradia.

Zmena príznakov pre transport údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje manuálne zmeniť príznaky záznamov pri najbližšom transporte údajov. Možné je zmeniť príznaky na všetkých záznamoch v zozname alebo len aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Hromadný import je možný aj pomocou transportu údajov. Transport údajov slúži na pravidelný import faktúr, ale je potrebné venovať pozornosť nastaveniu transportu údajov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy