Pomocník systému OBERON
Objednávky vydané

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Objednávky vydané
Táto téma Pomocníka je venovaná knihe systému OBERON Objednávky vydané, ktorá je určená na evidenciu objednávok tovarov alebo služieb u dodávateľov. Kniha je v programe OBERON - Agenda firmy dostupná v ponuke Fakturácia.

Základné informácie

Dostupné možnosti evidencie

V knihe Objednávky vydané sú dostupné ďalšie možnosti, a to prostredníctvom tlačidla Možnosti.

Automatická tvorba objednávok

Automatická tvorba objednávok umožňuje automaticky vytvoriť vydané objednávky, t. j. objednať tovar u dodávateľov. Dodávateľa je potrebné nastaviť aj na skladovej karte (ponuka Sklad, kniha Skladové karty) v záložke Objednávky, inak skladová karta nebude zahrnutá do vydanej objednávky danému dodávateľovi. Taktiež je tu potrebné pre danú položku stanoviť minimálne a maximálne množstvá. Automatická tvorba objednávok je implementovaná v knihe Objednávky vydané (ponuka Fakturácia), tlačidlo Možnosti. Bližšie informácie o tvorbe objednávok získate v téme Automatická tvorba objednávok.

Zmena stavu objednávky

Funkcia umožní manuálne zmeniť stav objednávky. Možnosti stavu objednávky:

Hromadné vymazanie objednávok

Funkcia umožní vymazanie vydaných objednávok z databázy (napr. z dôvodu príliš veľkého počtu objednávok). Hromadné vymazanie objednávok je nevratný proces, preto je potrebné pred jeho spustením vykonať zálohovanie údajov. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať dátum, ku ktorému dôjte k vymazaniu objednávok. Všetky objednávky s dátumom novším, ako je zadaný, sa zachovajú.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že sa na zadaný e-mailový kontakt zašle predvolená e-mailová správa. E-mail sa môže vytvoriť z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Výber záznamov pre transport údajov

Označte záznamy, ktoré sa exportujú pri najbližšom transpotre údajov. Exportujú sa len označené záznamy, neoznačené záznamy sa nezaradia na export.

Zmena príznakov pre transport údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje manuálne zmeniť príznaky záznamov pri najbližšom transporte údajov. Možné je zmeniť príznaky na všetkých záznamoch v zozname alebo len aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Hromadný import je možný aj pomocou transportu údajov. Transport údajov slúži na pravidelný import faktúr, nastaveniu transportu údajov je však potrebné venovať zvýšenú pozornosť.
Bližšie informácie o objednávkach nájdete v téme O objednávkach všeobecne a v téme Formulár Objednávka vydaná.
Príbuzné témy