Pomocník systému OBERON
Objednávky vydané

OBERON - hlavná ponuka > Fakturácia > Objednávky vydané

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Objednávky vydané v ponuke Fakturácia programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

 Vystaviť, prípadne upraviť už vystavenú objednávku je možné pomocou formulára Objednávka vydaná. Postup vytvorenia objednávky je popísaný v téme Vytvorenie objednávky.

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Automatická tvorba objednávok

Funkcia umožňuje vytvárať vydané objednávky automaticky na základe vopred zadaných údajov. Podmienkou je nastavenie dodávateľa (obchodného partnera) aj na skladovej karte (ponuka Sklad, kniha Skladové karty, záložka Objednávky). Ďalej je na skladovej karte v záložke Objednávky potrebné pre danú položku stanoviť minimálne a maximálne množstvá. V opačnom prípade skladová karta nebude do vydanej objednávky zahrnutá.

Zmena stavu objednávky

Funkcia umožní manuálne zmeniť stav objednávky. Možnosti stavu objednávky:

Uzatvoriť a vytvoriť z nedodaných množstiev novú

Ak je objednávka vybavená len čiastočne (napr. z dôvodu chýbajúceho množstva tovaru), pomocou tejto funkcie je možné objednávku uzatvoriť so stavom Vybavená a vytvoriť novú objednávku z pôvodnej čiastočne vybavenej objednávky.

Hromadné vymazanie objednávok

Funkcia umožní vymazanie vydaných objednávok z databázy (napr. z dôvodu príliš veľkého počtu objednávok). Hromadné vymazanie objednávok je nevratný proces, preto je pred jeho spustením potrebné vykonať zálohovanie údajov. Otvorí sa sprievodca, v ktorom je potrebné vybrať dátum, ku ktorému dôjde k vymazaniu objednávok. Všetky objednávky s dátumom novším ako je zadaný, sa zachovajú.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - hromadný import dokladov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Výber záznamov pre transport údajov

Vyberú sa záznamy zobrazené v zozname, ktoré sa exportujú pri najbližšom off-line transporte údajov (zoznam možno zúžiť pomocou filtra). Exportujú sa len záznamy s príznakom Neexportované, ostatné záznamy sa do exportu nezaradia (príznak program nastavuje automaticky, možno ho však manuálne zmeniť - pozri nižšie Zmena príznakov pre transport údajov).

Zmena príznakov pre transport údajov

Pri používaní off-line transportov údajov sa záznamy automaticky označujú príznakmi. Pomocou sprievodcu je možné príznaky záznamov manuálne zmeniť, a tým ovplyvniť zaradenie vybraných záznamov medzi exportované údaje pri ich najbližšom transporte. Zmeny možno aplikovať na všetky záznamy v zozname alebo len na aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť na:

Transport údajov

Výber možnosti otvorí program OBERON Center, oddiel Off-line transporty údajov, kde možno manuálne spustiť transport údajov na import, resp. export údajov (záznamov, stavov) do/z evidencie vydaných objednávok.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy