Pomocník systému OBERON
Prevádzky

Základné informácie > Ovládanie programov > Prevádzky

Táto téma Pomocníka popisuje prevádzky - vnútropodnikové útvary (predajne, sklady, dielne...), ktoré účtovná jednotka využíva pri svojej činnosti. Prevádzkou sa najčastejšie rozumie fyzická prevádzka (pobočka), ale môže predstavovať len virtuálnu prevádzku na účtovné rozdelenie účtovnej jednotky.

Základné informácie

Predvolená prevádzka

Prevádzky v module Hotelová recepcia

Prevádzky účtovnej jednotky sa definujú vo formulári Prevádzka (ponuka Firma, Údaje o firme, tlačidlo  pri poli Prevádzka - otvorí sa formulár Prevádzky účtovnej jednotky, v ktorom stlačte tlačidlo Nový).

Popis formulára Prevádzka

Zadávajú sa základné údaje o prevádzke (názov, adresa, kontaktné údaje - telefón, e-mail, webová adresa...). Adresa prevádzky bude figurovať v rôznych tlačových výstupoch.

Číslo

Číslo prevádzky slúži ako prefix pri číslovaní dokladov v prípade, že účtovná jednotka má nastavené číslovanie dokladov v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov podľa prevádzok. Spôsob číslovania dokladov v knihe pohľadávok/záväzkov sa nastavuje v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Účtovníctvo, záložka Fakturácia.

Zadáva sa logo prevádzky, ktoré sa bude tlačiť napr. na vystavených faktúrach. Logo je možné pridať pomocou tlačidla . Odporúčaný rozmer obrázka je 102x102 pixelov.

Bližšie informácie v téme Logo na faktúre.

V prípade členenia prevádzky na menšie jednotky je možné nadefinovať jednotlivé oddelenia danej prevádzky (napr. Oddelenie vývoja, Oddelenie podpory a pod.). Oddelenia je možné využiť napr. na podrobnejšie členenie záznamov vo vybraných evidenciách (napr. Úlohy a udalosti v module CRM a registratúra).

Webové služby

Webové služby umožňujú komunikáciu medzi systémom OBERON a ďalšími nadstavbovými modulmi, resp. aplikáciami, prípadne aj inými externými systémami. Bližšie informácie nájdete v téme Všeobecne o webových službách.

Verejná adresa (url) - zadáva sa verejná url adresa - najčastejšie je to adresa webovej stránky prevádzky, na ktorej sa využívajú webové služby OBERON, napr. http://hotelplesnivec.sk. Daná adresa sa používa pre generovanie odkazu napr. pre on-line check-in (Pre check-in).

Interná adresa (url) - zadáva sa privátna url adresa webovej služby v rámci lokálnej počítačovej siete prevádzky v tvare 192.168.11.11:21001. Je to url adresa, kde fyzicky beží webová služba. Dané url sa používa na generovanie odkazu napr. pre rýchly check-in.

Ubytovacie zariadenia

Zadáva sa identifikátor, ktorý ubytovacie zariadenie dostalo po registrácii na Ministerstve vnútra SR na hlásenie pobytu cudzincov elektronickou formou. V prípade, že ubytovacie zariadenie má viacero prevádzok a viacero identifikátorov zariadenia, identifikátor sa zadáva ku každej prevádzke.

Zadávajú sa jedinečné identifikátory prevádzky, ktoré slúžia na prepojenie OBERON-u s externými systémami (napr. manažérmi rezervačných kanálov Beds24D-EDGE).            
Príbuzné témy