Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Účtovníctvo

Formulár Nastavenia - Firma - Účtovníctvo umožňuje vykonať nastavenia druhu účtovného obdobia, práce s faktúrami (číslovanie, počet dní splatnosti...), kredit limitu, schvaľovania príkazov na úhradu a ďalšie nastavenia v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Firma zvoľte oddiel Účtovníctvo.

Popis formulára Nastavenia - Firma - Účtovníctvo

Typ účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Zobrazí sa typ účtovníctva - v akom systéme účtovná jednotka účtuje. V prípade, že je ponuka neaktívna (nedá sa zmeniť) a účtovná jednotka chce prejsť z jednoduchého účtovníctva na podvojné, je potrebné vytvoriť novú databázu. Bližšie informácie o vytvorení novej databázy získate v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

Podvojné účtovníctvo

Zobrazuje sa typ účtovníctva - v akom systéme účtovná jednotka účtuje. V prípade, že je ponuka neaktívna (nedá sa zmeniť) a účtovná jednotka chce prejsť z podvojného účtovníctva na jednoduché, je potrebné vytvoriť novú databázu. Bližšie informácie o vytvorení novej databázy získate v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

Zmena typu účtovnej jednotky ovplyvní tvorbu účtovných výkazov.

Typ účtovnej osnovy

Pre podnikateľské subjekty

Podnikateľský subjekt je právne samostatný a vlastnícky oddelený subjekt podnikania (sú to napr. obchodné spoločnosti, banky, družstvá, združenia podnikov).

Mikro účtovná jednotka

Mikro účtovná jednotka je osobitným typom účtovnej jednotky (obchodná spoločnosť, družstvo, pozemkové spoločenstvo alebo fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť a účtuje v sústave podvojného účtovníctva), ktorá spĺňa určité podmienky. Účtovná jednotka, ktorá spĺňa tieto podmienky, sa stáva mikro účtovnou jednotkou, ak sa tak rozhodne. Pritom platí, že účtovná jednotka je povinná postupovať pri účtovaní a vykazovaní ako mikro účtovná jednotka iba v období, kým spĺňa tieto podmienky. Mikro účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku v skrátenej podobe.

Pre neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok, a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov, ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Vedenie účtovníctva neziskových organizácií má odlišné spôsoby účtovania a najmä iné výkazy pre daňové priznanie.
               

Druh účtovného obdobia

Štandardným účtovným obdobím je kalendárny rok. Tu je možné nastaviť namiesto kalendárneho roka tzv. hospodárky rok.

Číslovanie - pohľadávky a záväzky

Umožňuje nastaviť číslovanie dokladov v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov. Štandardný číselný rad znamená, že číslo novej faktúry bude o jedno vyššie ako predchádzajúce. Číslovanie podľa prevádzok znamená, že sa číslo prevádzky vloží do číselného označenia dokladu, napr. 21050001 - rok 2021, číslo prevádzky 05, číslo dokladu 0001.

Dátum skladového pohybu

Umožňuje určiť dátum, ku ktorému sa vykoná skladový pohyb - zápis v evidencii Skladové pohyby pri vytvorení novej skladovej faktúry: je možné zvoliť Dátum vystavenia (zaevidovania) dokladu alebo Dátum dodania. Pohyb sa s daným dátumom zaeviduje iba v prípade, že sa do faktúry nebude vkladať výdajka (v tom prípade sa skladový pohyb vykoná k dátumu evidencie výdajky). Predvoleným nastavením je Dátum vystavenia (zaevidovania) dokladu, keďže v skladovej evidencii faktúra (pohľadávka) slúži ako doklad o výdaji zo skladu,  teda by mala byť vystavená súčasne s vyskladnením položky.

Centrálna splatnosť faktúr

Umožňuje zadať počet dní splatnosti, ktoré sa automaticky nastavia pri každom vytváraní faktúry. Splatnosť faktúr je možné nastaviť každému obchodnému partnerovi individuálne, prípadne zmeniť pri tvorbe dokladu.

Používať variabilný symbol z evidencie obchodných partnerov

Umožňuje používať Variabilný symbol faktúry, ako je nastavený danému obchodnému partnerovi v evidencii obchodných partnerov. V opačnom prípade sa bude variabilný symbol vytvárať z čísla faktúry.

Preberať z prijatej objednávky (pri jej vyfakturovaní)

Umožňuje preberať variabilný symbol z prijatej objednávky (pri jej vyfakturovaní). Preberanie sa najčastejšie používa pri prepojení OBERON-u s internetovým obchodom. Ak je na objednávke zaevidovaná aj úhrada, variabilný symbol sa do faktúry preberá vždy.

Vyžadovať zadať predkontáciu

Umožňuje vyžadovať zadať predkontáciu na celý doklad, prípadne na jednotlivé položky dokladu v knihe pohľadávok a záväzkov.

Táto záložka je dostupná len v systéme jednoduchého účtovníctva.

Číslovanie pokladničných dokladov

Zadáva sa spôsob číslovania pokladničných dokladov v peňažnom denníku. Spôsob číslovania pokladničných dokladov zahŕňa možnosti:

  • Nečíslovať - program nebude číslovať doklady, číslo dokladu je potrebné zadať manuálne.
  • Príjmové a výdavkové doklady číslovať spolu - program nebude rozlišovať medzi príjmom a výdajom, doklady sa budú číslovať podľa typu číslovania.
  • Príjmové a výdavkové doklady číslovať samostatne - program bude číslovať príjem a výdaj samostatne v číselnom rade.

Typ číslovania

Štandard - program pri vytvorení nového dokladu zistí najvyššie číslo dokladu, zvýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému dokladu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum dokladu.
Príklad: Pri vytváraní dokladu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo tak, ako by to bol aktuálny doklad.

Podľa dátumu - program čísluje doklady vo formáte rrmmčččč. Napr. prvá príjemka v septembri 2021 bude označená číslom P21090001. Pri pridaní dokladu do daného mesiaca program zvýši posledné číslo dokladu v danom mesiaci.
Príklad: V decembri 2021 bude pridaná príjemka s dátumom 25.9.2021. Napriek tomu, že aj v mesiaci október a november boli vytvárané príjemky, program zvýši posledné číslo príjemky v septembri a pridelí ho dokladu. Pridelené číslo bude P21090002.

Viac informácií získate v téme O číslovaní dokladov v peňažnom denníku.
Bližšie informácie o číslovaní dokladov (záznamov) v systéme OBERON získate v téme Číslovanie dokladov (záznamov).

Spôsob účtovania skladu

Umožňuje zvoliť spôsob účtovania skladu (zásob) - nastavenie platí len pre podvojné účtovníctvo. Od tohto nastavenia závisia predkontácie a zaúčtovanie účtovného predpisu prijatej faktúry.

Bližšie informácie o účtovaní skladu získate v téme Všeobecne o účtovaní skladu (zásob).

 

Účtovanie skladových položiek

Ak nebude na skladovej karte zadaná predkontácia, spôsob zaúčtovania môže byť automaticky určený podľa typu skladovej karty (najmä členenie na tovary a služby). V opačnom prípade bude položka zaúčtovaná podľa hlavnej predkontácie dokladu.

 

Evidencia zápočtov faktúr

Zadávajú sa predkontácie úhrad pohľadávok a záväzkov pri zápočtoch dokladov (faktúr). Tu zadané predkontácie sa automaticky preberajú do vytvorených zápočtov, kde je ich možné v prípade potreby aj upraviť (zmeniť predkontáciu). Viac informácií o zápočtoch je možné získať v téme Evidencia zápočtov faktúr.

Predkontácia pre pohľadávky - predkontácia úhrady/zápočtu pohľadávky, spravidla typu interný doklad.

Predkontácia pre pohľadávky (súhrnné platby) - predkontácia prijatia úhrady súhrnnej platby na bankový účet od sprostredkovateľa. Prijatie súhrnnej platby môže byť zaúčtované aj pri spracovaní bankových výpisov (vtedy sa tu predkontácia nezadáva), prípadne môže byť zaúčtovaná štandardne manuálne (pri účtovaní bankového výpisu).

Predkontácia pre záväzky - predkontácia úhrady/zápočtu záväzku, spravidla typu interný doklad.

Predkontácia pre záväzky (provízia pri súhrnnej platbe) - predkontácia úhrady/zápočtu záväzku, spravidla typu interný doklad. Predpokladá sa, že v evidencii záväzkov je už zaevidovaná faktúra na províziu od sprostredkovateľa.

Kredit limit

Umožňuje určiť predvolenú výšku kredit limitu pri zadávaní nového obchodného partnera do evidencie.

Pri kontrole kredit limitu a pohľadávok po lehote splatnosti je možné lehotu splatnosti posunúť o určitý počet dní. Je to čas ktorý je nevyhnutný napríklad na bankový prevod finančných prostriedkov, zaúčtovanie úhrady účtovníkom a pod. Tým je umožnené odberateľovi, ktorý napríklad v posledný deň splatnosti uhradil neuhradené pohľadávky (a preukáže sa potvrdeným bankovým prevodom) odobrať ďalší tovar a opäť čerpať pridelený kredit limit.

Vyžadovať schvaľovanie príkazov na úhradu

Pred vytlačením, alebo exportovaním príkazu na úhradu je možné vyžadovať schválenie príkazu na úhradu používateľom s právom na schvaľovanie príkazov. Neschválené príkazy nebude možné vytlačiť ani exportovať a budú v knihe farebne odlíšené (zelenou farbou) - schválené budú štandardnou čiernou farbou. Schválené príkazy nebude možné ďalej opravovať, pričom však bude možné zrušiť schválenie dokladu. Súčasne s týmto nastavením je potrebné vybraným používateľom nastaviť právo Príkazy na úhradu - záznam schváliť (zrušiť schválenie).
Príbuzné témy