Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Účtovníctvo

Nastavenia vedenia účtovníctva v programe OBERON je dostupné cez ponuku ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Typ účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Zobrazí sa typ účtovníctva - v akom systéme účtovná jednotka účtuje. V prípade, že je ponuka neaktívna (nedá sa zmeniť) a účtovná jednotka chce prejsť z jednoduchého účtovníctva na podvojné, je potrebné vytvoriť novú databázu. Bližšie informácie o vytvorení novej databázy získate v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

Podvojné účtovníctvo

Zobrazuje sa typ účtovníctva - v akom systéme účtovná jednotka účtuje. V prípade, že je ponuka neaktívna (nedá sa zmeniť) a účtovná jednotka chce prejsť z podvojného účtovníctva na jednoduché, je potrebné vytvoriť novú databázu. Bližšie informácie o vytvorení novej databázy získate v téme Vytvorenie účtovnej jednotky (databázy).

Zmena typu účtovnej jednotky ovplyvní tvorbu účtovných výkazov.

Typ účtovnej osnovy

Pre podnikateľské subjekty

Podnikateľský subjekt je právne samostatný a vlastnícky oddelený subjekt podnikania, v ktorých rozvíja podnikateľské aktivity (obchodné spoločnosti, banky, družstvá, združenia podnikov).

Mikro účtovná jednotka

Mikro účtovné jednotky sú osobitným typom účtovných jednotiek. Za mikro účtovnú jednotku sa považuje obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná jednotka, ktorá spĺňa určité podmienky, sa stáva mikro účtovnou jednotkou, ak sa tak rozhodne. Pričom táto účtovná jednotka je povinná postupovať pri účtovaní a vykazovaní ako mikro účtovná jednotka iba v období, kým spĺňa tieto podmienky. Mikro účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku v skrátenej podobe.

Pre neziskové organizácie

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov a musí sa použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Vedenie účtovníctva neziskových organizácií má odlišné spôsoby účtovania a najmä iné výkazy pre daňové priznanie.
               

Druh účtovného obdobia

Štandardným účtovným obdobím je kalendárny rok. Tu je možné nastaviť účtovný rok iný, ako je kalendárny, tzv. hospodárky rok.

Číslovanie - Pohľadávky a záväzky

Umožňuje nastaviť číslovanie dokladov v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov. Štandardný číselný rad znamená, že nová faktúra bude o jedno číslo väčšia ako predchadzúca. Číslovanie podľa prevádzok znamená, že číslo prevádzky bude vložené do číselného označenia dokladu, napríklad 160501 - rok 2016, číslo prevádzky 05, číslo dokladu 01.

Dátum skladového pohybu

Umožňuje nastaviť jeden z dátumov evidovaných na faktúre ku ktorému bude vykonaný skladový pohyb - zápis v knihe Skladové pohyby. Je možné vybrať Dátum vystavenia alebo Dátum dodania. Pohyb bude s daným dátumom evidovaný iba v prípade, že faktúra nebude zúčtovávať výdajku. V prípade, že položky dokladu budú načítané z výdajky, skladový pohyb bude vykonávať výdajka s dátumom evidencie výdajky. Predvoleným nastavením je Dátum vystavenia, keďže faktúra (pohľadávka) slúži ako doklad v skladovej evidencii o výdaji zo skladu a teda by mala byť vystavená súčasne s vyskladnením položky.

Centrálna splatnosť faktúr

Umožňuje zadať počet dní splatnosti, ktoré budú automaticky nastavované pri vytváraní faktúry. Splatnosť faktúry je možné nastaviť každému obchodnému partnerovi individuálne, prípadne meniť pri tvorbe dokladu.

Použiť variabilný symbol z evidencie obchodných partnerov

Umožňuje použiť Variabilný symbol faktúry, taký ako je nastavený danému obchodnému partnerovi v evidencii obchodných partnerov. V opačnom prípade bude variabilný symbol vytvorený z čísla faktúry.

Preberať z prijatej objednávky (pri jej vyfakturovaní)

Umožňuje preberať variabilný symbol z prijatej objednávky (pri jej vyfakturovaní). Preberanie sa najčastejšie používa pri prepojení OBERON-u s internetovým obchodom. Ak je na objednávke zaevidovaná aj úhrada, variabilný symbol sa do faktúry preberá vždy.

Vyžadovať zadať predkontáciu

Umožňuje vyžadovať zadať predkontáciu na celý doklad prípadne na jednotlivé položky dokladu v knihe pohľadávok a záväzkov.

Spôsob účtovania skladu

Zvoľte spôsob účtovania skladu (zásob) - nastavenie platí len pre podvojné účtovníctvo. Od tohto nastavenia závisia predkontácie a zaúčtovanie účtovného predpisu prijatej faktúry.

Bližšie informácie o účtovaní skladu získate v téme Všeobecne o účtovaní skladu (zásob).

 

Účtovanie skladových položiek

Ak nebude na skladovej karte zadaná predkontácia, spôsob zaúčtovania môže byť automaticky určený podľa typu skladovej karty (najmä členenie na tovary a služby). V opačnom prípade bude položka zaúčtovaná podľa hlavnej predkontácie dokladu.

 

Evidencia zápočov faktúr

Zadávajú sa predkontácie úhrad pohľadávok a záväzkov pri zápočtoch dokladov (faktúr). Tu zadané predkontácie sa automaticky preberajú do vytvorencých zápočtov, kde je ich možné v prípade potreby aj upraviť (zmeniť predkontáciu). Viac informácie o zápočtoch je možné získať v téme Evidencia zápočtov faktúr.

Predkontácia pre pohľadávky - predkontácia úhrady/zápočtu pohľadávky, spravidla typu interný doklad.

Predkontácia pre pohľadávky (súhrnné platby) - predkontácia prijatia úhrady súhrnnej platby na bankový účet od sprostredkovateľa. Prijatie súhrnnej platby môže byť zaúčtované aj pri hromadnom účtovaní bankových výpisov (vtedy sa tu predkontácia nezadáva), prípadne môže byť zaúčtovaná štandardne manuálne (pri účtovaní bankového výpisu).

Predkontácia pre záväzky- predkontácia úhrady/zápočtu záväzku, spravidla typu interný doklad.

Predkontácia pre záväzky (provízia pri súhrnnej platbe) - predkontácia úhrady/zápočtu záväzku, spravidla typu interný doklad. Predpokladá sa, že v evidencii záväzkov je už zaevidovaná faktúra na províziu od sprostredkovateľa.

Táto záložka je dostupná len v systéme jednoduchého účtovníctva.

Číslovanie pokladničných dokladov

Zadáva sa spôsob číslovania pokladničných dokladov v účtovnom/peňažnom denníku. Spôsob číslovania pokladničných dokladov môže byť:

  • nečíslovať - Program nebude číslovať doklady, číslo dokladu je potrebné zadať manuálne.
  • príjmové a výdavkové doklady číslovať spolu - Program nebude rozlišovať medzi príjmom a výdajom, doklady sa budú číslovať podľa typu číslovania.
  • príjmové a výdavkové doklady číslovať samostatne - Program bude číslovať príjem a výdaj samostatne v číselnom rade.

Typ číslovania

Štandard - Program pri vytvorení nového dokladu zistí najvyššie číslo dokladu, povýši ho o 1 a také číslo pridelí vytváranému dokladu. Tento postup je nemenný bez ohľadu na dátum dokladu. Príklad: pri vytváraní dokladu so spätnou platnosťou (spätným dátumom) program pridelí najvyššie číslo, tak ako by to bol aktuálny doklad.

Podľa dátumu - Program čísluje doklady vo formáte rrmmčččč. Napríklad prvá príjemka v Septembri 2011 bude označená P11090001. Pri pridaní dokladu do daného mesiaca program povýši posledné číslo dokladu v danom mesiaci.
Príklad: v Decembri 2014 bude pridaná príjemka s dátumom 25.9.2014. Napriek tomu, že aj v mesiaci Október a November boli vytvárané príjemky, program povýši posledné číslo príjemky v Septembri a pridelí ho dokladu. Pridelené číslo bude P14090002.

Bližšie informácie o číslovaní získate v téme Číslovanie záznamov (dokladov).

Kredit limit

Pri kontrole kredit limitu a pohľadávok po lehote splatnosti je možné lehotu splatnosti posunúť o určitý počet dní. Je to čas ktorý je nevyhnutný napríklad pre bankový prevod finančných prostriedkov, zaúčtovanie úhrady účtovníkom a pod. Tým je umožnené odberateľovi, ktorý napríklad v posledný deň splatnosti uhradil neuhradené pohľadávky (a preukáže sa potvrdeným bankovým prevodom) odobrať ďalší tovar a opäť čerpať pridelený kredit limit.

Vyžadovať schvaľovanie príkazov na úhradu

Pred vytlačením, alebo exportovaním príkazu na úhradu je možné vyžadovať schválenie príkazu na úhradu používateľom s právom na schvaľovanie príkazov. Neschválené príkazy nebude možné vytlačiť ani exportovať a budú v knihe farebne odlíšené (zelenou farbou) - schválené budú štandardnou čiernou farbou. Schválené príkazy nebude možné ďalej opravovať, pričom ale bude možné zrušiť schválenie dokladu. Súčasne s týmto nastavením je potrebné vybraným používateľom nastaviť právo - Pokladničná kniha - doklad schváliť (zrušiť schválenie).
Príbuzné témy