Pomocník systému OBERON
Obchodní partneri

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Obchodní partneri

Základné informácie

Pridať alebo upraviť údaje o obchodných partneroch je možné vo formulári Obchodný partner.

Ďalšie možnosti

V knihe Obchodní partneri sú dostupné ďalšie nastaviteľné vlastnosti po stlačení tlačidla Možnosti.

Zobraziť pohľadávky, záväzky

Funkcia zobrazí vybranému obchodnému partnerovi pohľadávky z Knihy pohľadávok, prípadne záväzky z Knihy záväzkov.

Zobraziť prijaté objednávky

Otvorí sa kniha Objednávky prijaté, v ktorej budú zobrazené všetky prijaté objednávky od daného obchodného partnera.

Zobraziť úlohy a udalosti

Otvorí sa formulár, v ktorom budú zobrazené všetky úlohy a udalosti, ktoré sú priradené k obchodnému partnerovi. Funkcia je prístupná v prípade, že je v nastaveniach programu povolené používať modul CRM a registratúra.

Zobraziť CRM zložky

Otvorí sa evidencia CRM zložiek, ktoré sú priradené k obchodnému partnerovi. Funkcia je prístupná v prípade, že je v nastaveniach programu povolené používať modul CRM a registratúra.

Overiť kredit limit obchodného partnera

Funkcia overí kredit limit obchodného partnera. Kredit limit predstavuje objem pohľadávok, ktorý je dodávateľ ochotný poskytnúť konkrétnemu odberateľovi (nastavuje sa v evidencii Obchodní partneri, záložka Rozšírené).

Hromadné zmeny

Hromadné zmeny umožňujú hromadne zmeniť hodnotu vybraného poľa. Zmena sa vykoná len v záznamoch nachádzajúcich sa v zozname.  Hromadné zmeny sú nevratný proces, preto odporúčame pred jeho spustením vykonať zálohovanie údajov. Hromadné zmeny možno vykonať takto:

Automatické priradenie skupín podľa obratov (prepočet)

Pomocou tohto sprievodcu je možné vykonať aktualizáciu priradenia obchodných partnerov do skupín podľa ich obratu. Posudzuje sa predaj formou faktúr (doklady v knihe pohľadávok) a pokladničných dokladov (predajov cez Pokladnicu OBERON). Skupiny obchodných partnerov sa nastavujú v ponuke Firma, Predvoľby.

Hromadné overenie IČ DPH na internete

Funkcia Automaticky overiť platnosť IČ DPH overí IČ DPH nielen pri konkrétnom obchodnom partnerovi, ale aj na dokladoch (faktúry, príjemky, výdajky). Overenie je možné využiť aj pri tvorbe Kontrolného výkazu DPH, kde OBERON automaticky pri tvorbe výkazu overí všetky IČ DPH vstupujúce do výkazu. Ďalšie informácie o overení IČ DPH získate v téme Automatické overenie IČ DPH na internete.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail znamená, že na zadaný e-mailový kontakt sa zašle predvolený e-mail. E-mail môže byť vytvorený z rôznych predlôh, predlohy je možné vytvárať a meniť podľa požiadaviek firmy. Ďalšie informácie získate v téme Predlohy e-mailov.

Zaslať SMS

Pomocou sprievodcu Zaslanie SMS je možné vytvoriť SMS správu. Vytvorená SMS správa sa ihneď odošle na telefón jej adresáta. Zoznam všetkých SMS správ je dostupný z ponuky CRMSMS správy. V tomto zozname je možné overiť skutočné zaslanie SMS, prípadne zistiť dôvody nezaslania SMS. Bližšie informácie získate v téme Sprievodca Zaslanie SMS. Možnosť zaslania SMS správy je možná len v prípade, že v nastaveniach programu je povolené používať modul CRM a registratúra.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. XML súbor je možné naimportovať napríklad do Zoznamu príjemcov v module CRM a registratúra. Zoznam príjemcov obsahuje zoznam adresátov, ktorým sa hromadne posielajú e-mailové alebo SMS správy. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.
Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

Import obchodných partnerov

Funkcia umožňuje importovať obchodných partnerov z inej firmy alebo zo súboru typu Microsoft Excel. Import obchodných partnerov sa najčastejšie využíva pri vytvorení novej firmy. Bližšie informácie o importe získate v téme Sprievodca Import obchodných partnerov

Výber záznamov pre transport údajov

Označte záznamy, ktoré sa exportujú pri najbližšom transporte údajov. Exportujú sa len označené záznamy, neoznačené záznamy nebudú zaradené na export.

Zmena príznakov pre transport údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje manuálne zmeniť príznaky záznamov pri najbližšom transporte údajov. Možné je zmeniť príznaky na všetkých záznamoch v zozname alebo len aktuálny záznam. Príznaky možno nastaviť:

Transport údajov

Hromadný import je možný aj pomocou transportu údajov. Transport údajov slúži na pravidelný import faktúr, ale je potrebné venovať pozornosť nastaveniu transportu údajov. Import pomocou transportu údajov umožňuje importovať aj skladovú faktúru.

Export e-mailových adries do súboru

Funkcia vyexportuje do súboru TXT obchodných partnerov s e-mailovými adresami. Súbor s e-mailovými adresami obchodných partnerov sa uloží do adresára C:\OBERON\_Export_Import\. Bližšie informácie v téme Sprievodca Export e-mailových adries.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy