Pomocník systému OBERON
Formulár Vernostný systém

Formulár Vernostný systém umožňuje nastaviť vernostný (zľavový) systém podporovaný v systéme OBERON. Aby bolo možné vernostný systém definovať, musí byť v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Rozšírenia, začiarknuté políčko Umožniť používať vernostný systém. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Rozšírenia, tlačidlo Nastaviť - otvorí sa formulár Vernostné systémy, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Vernostný systém

Číslo - zadáva sa číslo vernostného systému, na základe ktorého je možné v transakciách v prípade využívania niekoľkých vernostných systémov identifikovať ten, ku ktorému transakcia patrí.

Názov - interný názov vernostného systému. Názov musí byť v rámci systému OBERON jedinečný, aj keď sú vernostné systémy rovnakého typu.

Typ vernostného systému - viac informácií o typoch vernostného systému nájdete v téme Vernostné (zľavové) systémy.

Sklad - určuje sklad, prípadne zoskupenie skladov, s ktorým bude vernostný systém pracovať. Sklad obsahuje tak položky na kumulovanie benefitov, ako aj položky na čerpanie benefitov (zľavnené položky či položky zdarma).

Nastavenia komunikácie - pomocou rozbaľovacieho zoznamu je možné vybrať nastavenie (prihlasovacie údaje) externej webovej služby vernostného systému (napr. Cardberg). Nastavenie je možné definovať v číselníku Nastavenia externých webových služieb po stlačení tlačidla  na pravej strane rozbaľovacieho zoznamu. Číselník je dostupný aj z ponuky Servis, Externé webové služby.

Nastavenie externej webovej služby

Po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava v číselníku Nastavenia externých webových služieb sa otvorí formulár Nastavenie externej webovej služby, ktorý slúži na vyplnenie prihlasovacích údajov externej webovej služby.

Zakázať - začiarknutím políčka nebude možné vernostný systém používať.           

Kumulovanie vernostných bodov

Nastavenie určuje, akým spôsobom sa budú pripočítavať vernostné body k vernostnej karte:

  • Podľa sumy dokladu - 1 € = 1 bod.
  • Vypočítava OBERON (body podľa sklad. karty) - výpočet sa vykonáva podľa skladových položiek v doklade (počtu predaných kusov). Na skladovej karte sa zadáva, koľko vernostných bodov pre kumulovanie benefitov predstavuje daná skladová karta (záložka Obch. partneri, Hodnota položky v bodoch pre kumulovanie benefitov). Napr. počet vernostných bodov na skladovej karte je 2, na doklade sa predáva 5 ks -> počet kumulovaných bodov bude 5 x 2 = 10 bodov.
  • Vypočítava OBERON (body podľa objemu predaja sklad. karty) - výpočet sa vykonáva podľa skladových položiek v doklade (objemu predaja danej položky). Na skladovej karte sa zadáva, koľko vernostných bodov pre kumulovanie benefitov predstavuje daná skladová karta (záložka Obch. partneri, Hodnota položky v bodoch pre kumulovanie benefitov). Napr. počet vernostných bodov na skladovej karte je 2, na doklade sa predáva 5 ks za 12 € s DPH -> cena položky je 5 x 12 = 60 €, počet kumulovaných bodov bude 60 x 2 = 120 bodov. Ak sa zadá počet bodov pre kumulovanie 1, výpočet bude takmer totožný s nastavením Podľa sumy dokladu, avšak do výpočtu budú zahrnuté len položky dokladu, u ktorých je nastavený počet bodov pre kumulovanie. 
  • Vypočítava vernostný systém - výpočet vernostných bodov je v réžii vernostného systému. Pri vytlačení dokladu na Pokladnici OBERON sa zasiela celý doklad do vernostného systému, ktorý následne podľa svojich pravidiel vypočíta počet vernostných bodov.

Pri čerpaní benefitov umožniť súčasne aj kumulovať benefity

Umožní na jednom doklade niektorými položkami kumulovať benefit a inými čerpať benefit. V prípade, že políčko nie je začiarknuté, program neumožní kumulovať benefit v prípade, že bola na doklad pridaná aspoň jedna položka v rámci čerpania benefitov.

V prípade, že je na skladovej karte zadaná Hodnota položky v bodoch pre kumulovanie benefitov a zároveň aj Hodnota položky v bodoch pre čerpanie benefitov, bude táto skladová položka pri jej vybratí pomocou tlačidla Čerpanie benefitov (Ctrl+Shift+E) pridaná na doklad s nulovou cenou.

Predvolené použitie

Predvolený spôsob použitia vernostnej karty na Pokladnici OBERON:

  • Čerpanie benefitov - pri načítaní vernostnej karty snímačom sa automaticky otvorí formulár na čerpanie benefitov.
  • Kumulovanie benefitov - po načítaní vernostnej karty snímačom program túto kartu eviduje, ale nevykoná žiadnu viditeľnú akciu a umožní obsluhe pridávať položky na účet.

Použitie vernostnej karty - jednoduchý režim

Po začiarknutí políčka sa pri predaji na Pokladnici OBERON formulár na zadanie čísla vernostnej karty zobrazí len pri pridaní prvej položky pomocou tlačidla Čerpanie benefitov (Ctrl+Shift+E)), pri druhej a ďalšej položke sa formulár už nezobrazí (preskočí).

Miesto transakcie

Zadáva sa názov miesta vzniku transakcie, ktoré sa zasiela na server vernostného systému.

Automatická detekcia vernostného systému

Zadáva sa regulárny výraz, ktorý vyhodnotí príslušnosť vernostnej karty k vernostnému systému. V prípade, že regulárny výraz nebude zadaný, pri použití vernostnej karty bude potrebné vernostný systém vybrať manuálne. Uvedené nastavenie je dôležité pri používaní snímača čiarových kódov alebo snímača RFID kľúčov, keď po nasnímaní čiarového kódu sa štandardne vyhľadáva skladová položka v sklade. Ak zadaný regulárny výraz vyhodnotí, že daný čiarový kód patrí k vernostnej karte, vykoná sa spojenie s vernostným systémom a automaticky sa overí nasnímaná vernostná karta.

Príbuzné témy