Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Firma - Všeobecné

Formulár Nastavenia programu je dostupný z ponuky ServisNastavenia programu.

Popis formulára Nastavenia programu

Mena

Hlavná mena systému

Umožňuje zvoliť menu, ktorú program zvolí na dokladoch a iných nastaveniach, kde sa pracuje s menou. Nastavenú menu je možné zmeniť pri tvorbe dokladu. Zoznam cudzích mien sa nachádza v účtovníctve v ponuke Firma, Cudzie meny.?

Umožniť pracovať s cudzími menami

začiarknutie možnosti spôsobí, že bude možné pracovať s cudzími menami a bude dostupná ponuka Kurzový lístok (ponuka Firma). Voľba priamo ovplyvňuje zobrazenie účtovného denníka, knihy pohľadávok i záväzkov.

Nastavenie DPH

Neplatiteľ /platiteľ DPH

Nastavte typ platiteľa dane z pridanej hodnoty (platiteľ mesačný, štvrťročný, neplatiteľ DPH).

Neplatiteľ DPH (len registrovaný)

Ide o neplatiteľa DPH, ktorý sa však registroval podľa § 7 a § 7a zákona o DPH - registračnú povinnosť majú nadobúdatelia, ktorí nadobúdajú tovary z iných členských štátov v tuzemsku alebo ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/do iného členského štátu. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa zdaniteľné osoby nestávajú platiteľmi dane. Sú povinné platiť daň pri prijatí služby od zahraničnej zdaniteľnej osoby, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.

Neplatiteľ DPH obdrží po registrácii IČ DPH, ktoré je potrebné zadať do základných údajov o účtovnej jednotke (ponuka Firma, položka Údaje o firme) - teda ako keby bola účtovná jednotka štandardný platiteľ DPH.

Pri evidencii prijatej (došlej) faktúry je možné IČ DPH zadať priamo v doklade, záložka Firma (podľa obrázka č.1). Pri povinnosti odviesť DPH je potrebné na doklade zvoliť správny typ DPH. Pri vytváraní vydanej faktúry sa IČ DPH automaticky do dokladu neprenáša (na rozdiel od platiteľa DPH) a teda na vytlačenej faktúre nebude IČ DPH uvedené.

Obrázok č. 1: Formulár Záväzok

 

Nižšia/vyššia sadzba 

Polia zobrazujú hodnoty sadzieb DPH v nižšej i vyššej sadzbe. V prípade, že je len jedna sadzba DPH zadajte tú vyššiu (napríklad je sadzba 0% a 20%, zadajte sadzbu 20%).

Uplatňovanie dane na základe prijatia platby (§ 68d)

Nastavte režim odvodu DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. V prípade začiarknutia tohto nastavenia firma nebude platiť DPH z vystavených faktúr, ktoré ešte neboli zaplatené, ale zaplatí DPH až po skutočnom zinkasovaní pohľadávok. Rovnako aj pri odpočítaní DPH bude možné DPH odpočítať až po zaplatení objednaného tovaru alebo služby.

Uplatňovať daň na základe prijatia platby budú môcť len firmy:

  • ktorí sú platiteľmi DPH (registrovaní podľa § 4 zákona), majú v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, bydlisko alebo prevádzkareň,
  • ktorí za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahli obrat 100 000 € a odôvodnene predpokladajú, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahnu obrat 100 000 €,
  • na ktorých nebol vyhlásený konkurz alebo nevstúpil do likvidácie.

Zoznam platiteľov DPH, ktorí používajú osobitnú úpravu bude zverejnený na portáli Finančnej správy.

Vystavená faktúra bude obsahovať slovnú informáciu „Daň sa uplatňuje na základe platby“.

Pôvodné sadzby DPH

V prípade zmeny DPH sa môže vyskytnúť situácia, keď je potrebné zaúčtovať aj doklad s pôvodnou sadzbou DPH. Napríklad reklamácia tovaru so starou sadzbou DPH.

Zaradiť do

Počet dní pre zadanie záväzku do predchádzajúceho obdobia evidencie DPH, keď dátum dodania je predchádzajúci mesiac a evidencia až nasledujúci.
Účtovná jednotka, ktorá je neplatiteľom dane z pridanej hodnoty, sa môže po splnení určených podmienok stať platiteľom dane. Postup a odporúčanie k takémuto prechodu z neplatiteľa na platiteľa dane nájdete v téme Postup k prechodu z neplatiteľa na platiteľa DPH.

Webové služby

Umožniť používať webové služby

Povolí používanie webových služieb. Webové služby umožňujú on-line výmenu údajov medzi zariadeniami, programami alebo službami v systéme OBERON, alebo aj so systémami tretích strán. Bližšie informácie nájdete v téme Všeobecne o webových službách.

Verejná adresa (url) - zadáva sa verejná url adresa - najčastejšie je to webová stránka účtovnej jednotky, na ktorej sa využívajú webové služby OBERON, napr. http://hotel.sk. Dané url sa používa pre generovanie odkazu napr. pre on-line check-in (Pre Check-In).

Interná adresa (url) - zadáva sa privátna url adresa webovej služby v rámci lokálnej počítačovej siete v tvare 192.168.11.11:21001. Je to url adresa, kde fyzicky beží webová služba. Dané url sa používa pre generovanie odkazu napr. pre rýchly check-in.

V prípade, že účtovná jednotka člení firmu na prevádzky, je možné každej prevádzke priradiť vlastnú verejnú a internú url adresu.

Vernostný systém

Umožniť používať vernostný systém

Povolí používať Vernostný systém. Sprístupní ponuku programu Sklad - Vernostný systém - transakcie. V Pokladnici OBERON v zóne Obchodný partner pribudne pole na zadanie čísla vernostnej karty. V knihe pohľadávok a v knihe výdajok je možné k vystavenej faktúre zobraziť prehľad transakcií o vernostnej karte, prípadne zadať benefity, ktoré sa budú čerpať.

Táto možnosť je dostupná z uvedených kníh cez tlačidlo Možnosti. Tieto funkcie umožňujú zobrazovať informácie o vernostnej karte, kumuláciu a čerpanie benefitov. Systém OBERON umožňuje využívať aj niekoľko vernostných systémov súčasne. Nastavenia vernostného systému sú dostupné v cez tlačidlo Nastaviť.

Overenie na Finstat

Nastavenie slúži na podrobnejšie on-line overovanie obchodného partnera na internete. Ak máte zakúpenú licenciu na 'Finstat', zadajte prihlasovacie údaje.

Typ poštového klienta

Typ poštového klienta

?Umožňuje nastaviť poštového klienta pre odosielanie dokumentov elektronickou poštou. Je možné nastaviť Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Predvolený poštový klient alebo Webmail (SMTP Server). V prípade Webmailu je potrebné vedieť požadované informácie o serveri odchádzajúcej pošty SMTP a svoje prihlasovanie meno (plné znenie Vašej e-mailovej adresy aj s doménou) a heslo na e-mailové konto. Informácie o SMTP serveri nájdete na stránkach poskytovateľa tejto služby.

Príklady nastavenia SMTP servera pre gmail.com a websupport.sk sú v téme Poštový klient

Poštový klient typu Outlook Express, Windows Live Mail a iné nie sú podporované. Posielať e-maily je možné len z týchto poštových klientov Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, alebo Webmail (SMTP Server).

Poštová schránka pre zasielanie kópie odoslaných správ

E-mailová schránka

Umožní zaslať kópiu správy na zadanú e-mailovú adresu. Pri odosielaní elektronickej pošty cez Webmail (SMTP server) sa táto správa automaticky neukladá do odoslaných správ na serveri. Preto pre výhodné zasielať kópiu správy na archiváciu na tú istú, inú, alebo aj viacero e-mailových adries.

Zvoľte spôsob ukladania príloh, obrázkov a iných dokumentov. Pre databázy typu SQL doporučuje zvoliť 'Do databázy', pre súborovú databázu 'Do vyhradeného adresára'.

Zvoľte spôsob ukladania príloh a iných dokumentov

Nastavenie ovlyvňuje spôsob ukladania príloh, pripojených dokumentov a obrázkov.

Do databázy - dokumenty sa budú ukladať priamo do databázy. Každý dokument uložený v databáze zväčši jej veľkosť - čo časom môže byť výrazný problém pri databáze typu Access 2003, ktorá má maximálnu veľkosť 1GB. Naopak, v prípade SQL servera je to odporúčané nastavenie (keďže v sieťovej prevádzke nie je potrebné zdieľať žiadne ďalšie adresáre na disku).V prípade umiestnenia databázy mimo lokálnej počítačovej siete (v cloude), je potrebné zvoliť túto možnosť.

Do vyhradeného adresára (mimo databázy) - súbory sa nakopírujú do adresára nastaveného vyššie. Tento adresár by mal byť viditeľný pre všetky počítače pripojené v lokálnej počítačovej sieti. Toto riešenie je výhodné pri používané databázy Microsoft Access (teda súborovej databázy).

Adresár

Adresár, do ktorého sa uložia dokumenty v prípade, že nebudú uložené priamo v databáze. V sieťovej prevádzke k adresáru by mali mať prístup všetky počítače a mal by byť pod rovnakou cestou - napr. "U:\OBERON\DATA_U\NazovFirmy\FileRepository\"

Maximálna veľkosť prílohy (obrázka, alebo iného dokumentu)

Veľkosť súboru je z dôvodu zachovania výkonu aplikácie obmedzená. Zvlášť pri obrázkoch napríklad skladových kariet, ktoré by mali byť zobrazené v režime Fast food je potrebné dbať na presnú veľkosť obrázku 75x75 pixelov.

Notifikácie

Notifikácie

Notifikácie predstavujú funkciu systému OBERON, vďaka ktorej si môžu jednotliví používatelia zasielať krátke správy, alebo ide o automatické zasielanie niektorých údajov prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu. Stlačením tlačidla Nastaviť sa otvorí formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava - otvorí sa formulár Nastavenie notifikácie, v ktorom je možné nastaviť jednotlivé automatické notifikácie. Automatické notifikácie umožnia prostredníctvom SMS správy alebo e-mailom napríklad posielanie dennej uzávierky z Pokladnice OBERON.

Rýchle vyhľadávanie v dokladoch

Rýchle vyhľadávanie v dokladoch

Umožní nastaviť počet záznamov v knihe, pri ktorých sa nebude zobrazovať Panel pre rýchle hľadanie.

Pobočkový režim

Každá údajová základňa (databáza), ktorá používa export a import údajov, musí mať zadané jedinečné pomenovanie. Pri pobočkovom spracovaní musí byť názov jedinečný v rámci všetkých pobočiek.

Pomenovanie tohto zdroja údajov

Každý zdroj, alebo cieľ transportu údajov musí mať pomenovanie, bližšie informácie sú dostupné v téme Nastavenie off-line pobočkového režimu.

On-line synchronizácia

Výmenu údajov medzi pobočkou a centrálou danej účtovnej jednotky sa vykonáva automaticky v takmer reálnom čase. Databáza centrály musí byť vždy dostupná, s výnimkou občasného výpadku. Bližšie informácie v téme Všeobecne o on-line pobočkovom režime.

Off-line transporty údajov

Výmenu údajov medzi pobočkami a centrálou danej účtovnej jednotky je možné vykonávať pomocou súborov. Výmenu súborov je možné zautomatizovať pri použití FTP servera, prípadne dočasným priamym prístupom do databázy. Bližšie informácie v téme Všeobecne o off-line pobočkovom režime.

Výpočet rekupitulácie dokladu

Na faktúre, objednávke, výdajke, atď. program počíta DPH dvoma spôsobmi:

  • DPH počítať pri každej položke - pri každej položke dokladu, kedy je rekapitulácia dokladu len súčet týchto položiek. Tento spôsob je vhodný pre obchody, pretože program počíta DPH tak ako registračná pokladnica.
  • DPH počítať ako rozdiel celkovej sumy dokladu a základu DPH - DPH sa vypočíta ako celková suma s DPH mínus cena bez DPH a sa DPH zaokrúhli na 2 desatinné miesta. Následne program robí prepočet, v ktorom počíta opačne, vypočíta sumu bez DPH tj. z celkovej sumy s DPH odpočíta DPH.
Spôsob výpočtu súm a DPH je bližšie popísaní v témach Výpočet súm na doklade a v Výpočet DPH na doklade.

Počet desatinných miest jednotlivých cien na dokladoch

Umožňuje zadať počet desatinných miest (2 až 5), na ktoré sa budú zaokrúhľovať predajné ceny. Nastavenie má vplyv na presnosť výpočtu cien položiek na doklade a celkový sumu dokladu, najmä pri uplatnení zliav.

Príklad:

Jednotková cena za položku: 3,490 €

Množstvo: 20ks

Zľava: 22,45%

Teda celková cena za položku: 3,490 * 20 = 69,80€

Pri uplatnení zľavy(precenenia) sa celková cena položky po zľave vypočíta z celkovej ceny položky pred zľavou.

Celková cena položky po zľave = 54,1299 po zaokrúhlení na centy = 54,13€

Následne sa spätne vypočíta jednotková cena položky po zľave a táto sa zaokrúhli podľa nastavenia.

Jednotková cena položky po zľave: 54,13/20 = 2,7065€

Po zaokrúhlení nastavenom na 3 desatinné miesta: 2,7070€

Po zaokrúhlení nastavenom na 4 desatinné miesta: 2,7065€

Zo zmeny jednotkovej ceny vyplýva aj zmena celkovej ceny položky po zľave.

Celková cena položky po zľave pri nastavenom zaokrúhľované na 3 desatinné miesta: 2,707 * 20 = 54,14€

Celková cena položky po zľave pri nastavenom zaokrúhľované na 4 desatinné miesta: 2,707 * 20 = 54,13€

 

Uvedené nastavenie je dôležité najmä pri predaji cez Pokladnicu OBERON, kedy sa u niektorých typov fiškálnych modulov zasiela len jednotková cena za položku zaokrúhlená na daný počet desatinných miest stanovený fiškálnym modulom.

Napríklad pri využívaní Euro pokladníc v režime on-line je to na 3 desatinné miesta. V prípade, že by súčasne s používaním takéhoto fiškálneho modulu, bolo v programe nastavené zaokrúhľovanie na 4 desatinné miesta. V príklade uvedenom vyššie, by celková cena za položku po zľave v Pokladnici OBERON vyšla 54,13 a vo fiškálnom module (teda aj na pokladničnom doklade) 54,14, čo nie je správne.

Sklad - optimalizácia výpočtu skladových zásob k dátumu

Umožňuje optimalizovať výpočet obstarávacích cien. Tieto sa vypočítavajú z histórie príjmov v skladových pohyboch. Pri veľkých počtoch záznamov je tento výpočet zdĺhavý, pri menšom počte záznamov môže byť menej presný.
Príbuzné témy