Pomocník systému OBERON
Postup prechodu z neplatiteľa na platiteľa DPH

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Postup prechodu z neplatiteľa na platiteľa DPH

Táto téma Pomocníka obsahuje postup prechodu z neplatiteľa na platiteľa DPH.

Základné informácie

Pri prechode z neplatiteľa na platiteľa DPH je potrebné striktne dodržať nasledujúci postup. Aby sa predišlo strate údajov, pred prechodom vykonajte zálohu databázy.

Postup prechodu

Na úspešný prechod z neplatiteľa na platiteľa DPH vykonajte postupne tieto kroky:

 1. Fyzická inventúra zásob v sklade a vyrovnanie prípadného prebytku alebo manka - bližšie informácie nájdete v téme Inventúra skladu.
 2. Výdaj všetkých zásob - je potrebné vytvoriť výdajku s druhom pohybu V-Spotreba, v ktorej po stlačení tlačidla Možnosti zvoľte možnosť Vyskladniť celý sklad. Do položiek výdajky sa automaticky pridajú všetky nenulové skladové karty a následne sa vydajú všetky skladové zásoby. Po výdaji bude stav zásob na sklade nulový, sklad nebude obsahovať žiadne zásoby. Ak účtovná jednotka pracuje s viacerými skladmi, je potrebné tento postup zopakovať v každom sklade.
 3. Nastavenie platiteľa a sadzieb DPH - v ďalšom kroku je potrebné v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Základné zmeniť nastavenie účtovnej jednotky z neplatiteľa na platiteľa DPH a nastaviť príslušné sadzby DPH. Zároveň je potrebné v ponuke FirmaÚdaje o firme, záložka Základné údaje zadať číslo IČ DPH účtovnej jednotky.
 4. Nastavenie sadzieb DPH na skladových kartách - ďalej je potrebné nastaviť sadzby DPH na skladových kartách. Na nastavenie je možné využiť funkciu na hromadnú zmenu sadzby dane na skladových kartách v ponuke Skladové karty, tlačidlo Možnosti - Hromadná zmena sadzieb DPH. Ak účtovná jednotka eviduje zásoby, ktoré sú vo viacerých sadzbách DPH, prípadne oslobodené od DPH, je potrebné skladové karty rozdeliť a na každej skupine kariet nastaviť správnu sadzbu DPH. Sadzby DPH je potrebné nastaviť vo všetkých skladoch.
 5. Nastavenie predajnej ceny - funkcia Hromadná zmena sadzieb DPH (uvedená v bode 4) umožňuje popri zmene sadzby DPH na skladových kartách automaticky upraviť aj predajné ceny na skladových kartách:
  5.1 Ak zvolíte možnosť Zachovať predajné ceny s DPH, program zachová aktuálnu predajnú cenu s DPH (pultovú cenu) a automaticky vypočíta predajnú cenu bez DPH podľa zadanej (novej) sadzby DPH. Príklad: Neplatiteľ DPH predáva tovar s predajnou cenou s DPH (pultovou cenou) 130 € (predajná cena bez DPH je tiež 130 €). Pri prechode z neplatiteľa na platiteľa DPH a nastavení sadzby DPH 20 % program automaticky upraví predajnú cenu bez DPH na 108,33 €.
  5.2 Ak zvolíte možnosť Zachovať predajné ceny bez DPH, program zachová predajnú cenu bez DPH a automaticky vypočíta predajnú cenu s DPH podľa zadanej (novej) sadzby DPH. Príklad: Neplatiteľ DPH predáva tovar s predajnou cenou s DPH (pultovou cenou) 130 € (predajná cena bez DPH je tiež 130 €). Pri prechode z neplatiteľa na platiteľa DPH a nastavení sadzby DPH 20 % program automaticky upraví predajnú cenu s DPH na 156 €.
 6. Príjem všetkých zásob - v tomto kroku sa prijmú všetky zásoby späť do skladu. Na tento úkon možno využiť automatické vytvorenie príjemky s druhom pohybu P-Spotreba z existujúcej výdajky (prvý krok v sprievodcovi vytváraním novej príjemky). Pri vytváraní príjemky vyberte výdajku, ktorú ste vytvorili v bode 2. Ak máte viacej skladov, zopakujte postup v každom sklade. Pri vytváraní položiek príjemky dôjde k automatickému zníženiu obstarávacej ceny zásob. Ak totiž pri vytváraní položiek príjemky program zistí, že položky výdajky pôvodne neobsahovali sadzbu dane, a teraz ju už skladové karty majú nastavenú, obstarávacia cena sa do položky príjemky zapíše ako cena bez DPH, t. j. dôjde k zníženiu obstarávacej ceny o sadzbu DPH nastavenú na skladovej karte. Príklad: Na skladovej karte je nastavená sadzba DPH 20 %%), t. j. obstarávacia cena 100 € sa upraví na 83,33 €.
 7. Vyhodnotenie hodnoty zásob podľa sadzieb dane - príjemka vytvorená v bode 5 je súčasne dokladom, na základe ktorého môže účtovná jednotka požiadať správcu dane o odpočítanie DPH zo zásob nadobudnutých pred prechodom na platiteľa DPH. Je však potrebné mať na zreteli, že musí byť splnená podmienka, aby všetky takto nadobudnuté zásoby pochádzali od platiteľov dane. Inak je potrebné zásoby nadobudnuté od neplatiteľov dane z nároku na odpočet vylúčiť. V prípade nejasností sa poraďte so svojím daňovým poradcom alebo správcom dane.
 8. Nastavenie on-line registračných pokladníc - v prípade, že účtovná jednotka používa on-line registračné pokladnice, je potrebné požiadať o vydanie nových identifikačných údajov, ktoré budú obsahovať aj identifikačné číslo pre daň (IČ DPH). Následne je potrebné vykonať zápis týchto identifikačných údajov do registračnej pokladnice, aby sa IČ DPH tlačilo na doklade. Požiadať a zapísať nové autentifikačné údaje nie je potrebné. Zároveň je potrebné zapísať (resp. skontrolovať) sadzby DPH do fiškálneho zariadenia podľa nastavení v programe a zabezpečiť, aby sa na doklade tlačil rozpis DPH. Na vykonanie nastavení uvedených v tomto bode odporúčame kontaktovať servisného technika.
Postup opačného prechodu, čiže z platiteľa DPH na neplatiteľa DPH v prípade, že sa účtovná jednotka po splnení príslušných podmienok stane neplatiteľom DPH, je dostupný v téme Postup prechodu z platiteľa na neplatiteľa DPH.
Príbuzné témy