Pomocník systému OBERON
Postup k prechodu z neplatiteľa na platiteľa DPH

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Postup k prechodu z neplatiteľa na platiteľa DPH

Účtovná jednotka, ktorá je neplatiteľom dane z pridanej hodnoty, sa môže po splnení určených podmienok stať platiteľom dane. V tejto téme Pomocníka nájdete postup a odporúčanie na takýto prechod z neplatiteľa na platiteľa dane. Postup je určený najmä pre prípad, keď účtovná jednotka eviduje zásoby a vedie skladovú evidenciu. V takom prípade je potrebné, aby sa obstarávacie ceny zásob v sklade upravili o sadzbu dane. Tiež je potrebné vyhodnotiť hodnotu zásob podľa sadzieb dane, keďže pri prechode má účtovná jednotka nárok na odpočítanie dane zo zásob obstaraných v čase, keď ešte nebola platiteľom dane. K úspešnému prechodu na platiteľa dane vykonajte postupne tieto kroky:

  1. Fyzická inventúra zásob v sklade a vyrovnanie prípadného prebytku alebo manka. Bližšie informácie nájdete v téme Inventúra skladu.
  2. Vyskladnenie všetkých zásob výdajkou. Je potrebné vytvoriť výdajku, ktorou sa vyskladnia všetky zásoby zo skladu. Do položiek výdajky sú automatizovane pridané všetky nenulové skladové karty. Po tomto úkone stav zásob na sklade bude nulový, sklad nebude obsahovať žiadne zásoby. Vyskladniť celý sklad možno kliknutím na tlačidlo Možnosti, ktoré sa nachádza na výdajke, a následnou voľbou možnosti Vyskladniť celý sklad. Ak účtovná jednotka pracuje s viacerými skladmi, treba tento postup zopakovať v každom sklade. 
  3. V ďalšom kroku je potrebné zmeniť všeobecné nastavenia v programe ohľadom statusu účtovnej jednotky k dani z pridanej hodnoty. Tieto nastavenia sa nachádzajú v ponuke Servis - Nastavenia programu, v záložke Firma - Všeobecné. Tu na karte Základné zmeníte nastavenia účtovnej jednotky na platiteľa dane a nastavíte pre program aj príslušné sadzby dane.
  4. Teraz je potrebné nastaviť na skladových kartách príslušné sadzby dane. Na toto je možné využiť aj nástroj na hromadnú zmenu sadzby dane na skladových kartách, ktorý je prístupný po kliknutí na tlačidlo Možnosti v zozname skladových kariet. Možnosť sa volá Hromadná zmena sadzieb DPH. Tento nástroj dovoľuje pri prípadnej zmene sadzby dane na kartách automaticky upraviť aj predajné ceny na kartách. Ak má účtovná jednotka zásoby, ktoré sú vo viacerých sadzbách dane, prípadne oslobodené od dane, je potrebné karty rozdeliť a na každej skupine kariet nastaviť správnu sadzbu dane. Sadzby dane je potrebné nastaviť vo všetkých skladoch.
  5. V tomto kroku sa do skladu nazad prijmú všetky zásoby. Na tento úkon možno využiť automatizované vytvorenie príjemky z existujúcej výdajky (prvý krok v sprievodcovi vytváraním novej príjemky). Pri vytváraní príjemky vyberte výdajku, ktorú ste vytvorili v bode 2. Ak máte viacej skladov, zopakujte postup v každom sklade. Pri vytváraní položiek príjemky dôjde k automatickému zníženiu obstarávacej ceny zásob. Ak totiž pri vytváraní položiek príjemky program zistí, že položky výdajky pôvodne neobsahovali sadzbu dane, a teraz ju už skladové karty majú nastavenú, obstarávacia cena je do položky príjemky zapísaná ako cena bez DPH, a teda dôjde k zníženiu obstarávacej ceny o sadzbu DPH nastavenú na karte. 
  6. Na dokončenie všetkých zmien pri prechode na platiteľa dane je ešte v prípade, že účtovná jednotka používa registračné pokladnice, na nich potrebné nastaviť, aby doklad vydaný pokladnicou obsahoval identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) a tiež rozpis dane. V prípade, že účtovná jednotka nebola platiteľom DPH, je potrebné zapísať (alebo aspoň skontrolovať) sadzby DPH do fiškálneho modulu podľa nastavení v programe. Je tak možné urobiť v zozname zariadení, ktorý sa nachádza v ponuke Servis - Zariadenia. Nájdite príslušné zariadenie a do hlavičky pokladničného dokladu doplňte identifikačné číslo pre daň. Zápis sadzieb DPH vykonáte pomocou funkcie Zápis do modulu. Rozpis DPH na doklade sa nastavuje zmenou nastavení typu platby. Pri niektorých typoch pokladničných zariadení nie je možné dosiahnuť rozpis DPH na doklade len zmenou nastavení rozpisu DPH pri type platby v systéme OBERON a je potrebné kontaktovať servisné stredisko pre takýto typ pokladnice, aby nastavenie rozpisu DPH na doklade zabezpečil servisný technik.  
Príjemka vytvorená v bode 5 je súčasne dokladom, na základe ktorého môže účtovná jednotka požiadať správcu dane o odpočítanie dane zo zásob nadobudnutých pred prechodom na platiteľa dane. Je však potrebné si uvedomiť, že musí byť splnená podmienka, aby všetky takto nadobudnuté zásoby pochádzali od platiteľov dane. Inak je potrebné zásoby nadobudnuté od neplatiteľov dane z nároku na odpočet vylúčiť. V prípade nejasností sa poraďte so svojím daňovým poradcom alebo správcom dane.  
Opačný prechod, čiže z platiteľa dane na neplatiteľa dane v prípade, že sa účtovná jednotka po splnení príslušných podmienok stane neplatiteľom dane, je identický ako uvedený postup s tým rozdielom, že v bode 4. sa nastavia sadzby dane na kartách na nulové a na pokladniciach sa príslušný rozpis dane odstráni.
Príbuzné témy