Pomocník systému OBERON
Postup prechodu z platiteľa na neplatiteľa DPH

Skladová evidencia > Pokročilé vedomosti > Postup prechodu z platiteľa na neplatiteľa DPH

Táto téma Pomocníka obsahuje postup prechodu z platiteľa na neplatiteľa DPH.

Základné informácie

Pri prechode z platiteľa na neplatiteľa DPH je potrebné striktne dodržať nasledujúci postup. Aby sa predišlo strate údajov, pred prechodom vykonajte zálohu databázy.

Postup prechodu

Na úspešný prechod z platiteľa na neplatiteľa DPH vykonajte postupne tieto kroky:

 1. Fyzická inventúra zásob v sklade a vyrovnanie prípadného prebytku alebo manka - bližšie informácie nájdete v téme Inventúra skladu.
 2. Výdaj všetkých zásob - je potrebné vytvoriť výdajku s druhom pohybu V-Spotreba, v ktorej po stlačení tlačidla Možnosti zvoľte možnosť Vyskladniť celý sklad. Do položiek výdajky sa automaticky pridajú všetky nenulové skladové karty a následne sa vydajú všetky skladové zásoby. Po výdaji bude stav zásob na sklade nulový, sklad nebude obsahovať žiadne zásoby. Ak účtovná jednotka pracuje s viacerými skladmi, je potrebné tento postup zopakovať v každom sklade.
 3. Nastavenie neplatiteľa a sadzieb DPH - v ďalšom kroku je potrebné v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Základné zmeniť nastavenie účtovnej jednotky z platiteľa na neplatiteľa DPH. Zároveň je potrebné v ponuke FirmaÚdaje o firme, záložka Základné údaje vymazať číslo IČ DPH účtovnej jednotky.
 4. Nastavenie nulových sadzieb DPH na skladových kartách - ďalej je potrebné nastaviť nulové sadzby DPH na skladových kartách. Na nastavenie je možné využiť funkciu na hromadnú zmenu sadzby dane na skladových kartách v ponuke Skladové karty, tlačidlo Možnosti - Hromadná zmena sadzieb DPH. Ak účtovná jednotka eviduje zásoby, ktoré sú vo viacerých sadzbách DPH, je potrebné skladové karty rozdeliť a na každej skupine kariet vykonať zmenu na nulovú sadzbu DPH. Nulové sadzby DPH je potrebné nastaviť vo všetkých skladoch.
 5. Nastavenie predajnej ceny - funkcia Hromadná zmena sadzieb DPH (uvedená v bode 4) umožňuje popri zmene sadzby DPH na skladových kartách automaticky upraviť aj predajné ceny na skladových kartách:
  5.1 Ak zvolíte možnosť Zachovať predajné ceny s DPH, program zachová aktuálnu predajnú cenu s DPH (pultovú cenu) a automaticky vypočíta predajnú cenu bez DPH podľa zadanej nulovej sadzby DPH. Príklad: Platiteľ DPH predáva tovar s predajnou cenou s DPH (pultovou cenou) 130 €, predajná cena bez DPH je 108,33 €. Pri prechode z platiteľa na neplatiteľa DPH a nastavení sadzby DPH 0 % program automaticky upraví predajnú cenu bez DPH na 130 €.
  5.2 Ak zvolíte možnosť Zachovať predajné ceny bez DPH, program zachová predajnú cenu bez DPH a automaticky vypočíta predajnú cenu s DPH podľa zadanej nulovej sadzby DPH. Príklad: Platiteľ DPH predáva tovar s predajnou cenou s DPH (pultovou cenou) 130 €, predajná cena bez DPH je 108,33 €. Pri prechode z platiteľa na neplatiteľa DPH a nastavení sadzby DPH 0 % program automaticky upraví predajnú cenu s DPH na 108,33 €.
 6. Príjem všetkých zásob - v tomto kroku sa prijmú všetky zásoby späť do skladu. Na tento úkon možno využiť automatické vytvorenie príjemky s druhom pohybu P-Spotreba z existujúcej výdajky (prvý krok v sprievodcovi vytváraním novej príjemky). Pri vytváraní príjemky vyberte výdajku, ktorú ste vytvorili v bode 2. Ak máte viacej skladov, zopakujte postup v každom sklade. Pri vytváraní položiek príjemky dôjde k automatickému zvýšeniu obstarávacej ceny zásob. Ak totiž pri vytváraní položiek príjemky program zistí, že položky výdajky pôvodne obsahovali sadzbu dane, a teraz ju už skladové karty nemajú nastavenú, obstarávacia cena sa do položky príjemky zapíše ako cena s DPH, t. j. dôjde k zvýšeniu obstarávacej ceny o sadzbu DPH, ktorá bola pôvodne nastavená na skladovej karte. Príklad: Na skladovej karte bola pôvodne nastavená sadzba DPH 20 %%), t. j. obstarávacia cena 83,33 € sa upraví na 99,96 €.
 7. Vyhodnotenie hodnoty zásob podľa sadzieb dane - príjemka vytvorená v bode 5 je súčasne dokladom, na základe ktorého má účtovná jednotka doplatiť DPH zo zásob nadobudnutých pred prechodom na neplatiteľa DPH. Týka sa to zásob, ktoré boli nadobudnuté od iných platiteľov dane. Zásoby nadobudnuté od neplatiteľov dane je potrebné z doplatenia DPH vylúčiť. V prípade nejasností sa poraďte so svojím daňovým poradcom alebo správcom dane.
 8. Nastavenie on-line registračných pokladníc - v prípade, že účtovná jednotka používa on-line registračné pokladnice, je potrebné požiadať o vydanie nových identifikačných údajov, ktoré nebudú obsahovať identifikačné číslo pre daň (IČ DPH). Následne je potrebné vykonať zápis týchto identifikačných údajov do registračnej pokladnice, aby sa IČ DPH netlačilo na doklade. Požiadať a zapísať nové autentifikačné údaje nie je potrebné. Zároveň je potrebné zapísať (resp. skontrolovať) sadzby DPH do fiškálneho zariadenia podľa nastavení v programe a zrušiť tlač rozpisu DPH. Na vykonanie nastavení uvedených v tomto bode odporúčame kontaktovať servisného technika.
Postup opačného prechodu, čiže z neplatiteľa DPH na platiteľa DPH v prípade, že sa účtovná jednotka po splnení príslušných podmienok stane platiteľom DPH, je dostupný v téme Postup prechodu z neplatiteľa na platiteľa DPH.
Príbuzné témy