Pomocník systému OBERON
Inventúra skladu

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Inventúra skladu

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Inventúra skladu v ponuke Sklad programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Inventúra skladu pomocou mobilných zariadení

Obrázok č. 1: Spracovanie inventúry pomocou mobilnej aplikácie ASTON

 

Obrázok č. 2: Spracovanie inventúry na tablete v aplikácii OBERON Web

 

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Začiatok inventúry

Otvorí sprievodcu, pomocou ktorého je možné začať inventúru skladu. Zadáva sa v ňom dátum, ku ktorému chce účtovná jednotka začať fyzickú inventúru. Podľa zadaného dátumu sa zo skladových kariet načítajú zostatkové množstvá a následne sa zapíšu do inventúrneho súpisu do poľa Množstvo evidované.

Ak sa začína nová inventúra, je potrebné predchádzajúcu inventúru (fyzické množstvá) vynulovať. Ak sa dodatočne upravovali doklady po začiatku inventúry, je možné ponechať už zadané fyzické množstvá (inventúra sa opätovne prepočíta).

Zápis fyzických množstiev podľa evidencie (pro forma inventúra)

Umožní do aktuálne spracovávanej inventúry zapísať fyzické množstvá podľa množstiev v evidencii. Táto možnosť sa používa, ak účtovná jednotka neurobila skutočnú fyzickú inventúru, prípadne ju urobila len čiastočne. Fyzické množstvá budú zapísané len k doposiaľ nezadaným položkám, preto sa táto možnosť využíva až po zadaní známych fyzických množstiev.

Zápis nulových fyzických množstiev

Funkcia automaticky zapíše nulové množstvá do tých políčok stĺpca Množstvo fyzické, v ktorých nie je zadaná žiadna hodnota.

Zrušenie inventúry

Funkcia vymaže zapísané fyzické množstvá.

XML komunikácia - export údajov

Umožní export inventúrneho súpisu do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - hromadný import údajov

Umožní import fyzických množstiev zo súboru typu XML. Formát súboru XML je totožný so súborom XML exportu inventúrneho súpisu (funkcia vyššie XML komunikácia - export údajov). Položky sú identifikované podľa ID_Num alebo Čísla karty alebo EAN kódu. Import pomocou XML komunikácie je možné využívať napr. pri vykonávaní inventúry pomocou zariadení od iných dodávateľov za predpokladu, že takéto zariadenie (alebo aplikačný softvér k tomuto zariadeniu) umožňuje vykonávať export do súboru XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy