Pomocník systému OBERON
Inventúra skladu

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Inventúra skladu

Základné informácie

Inventúru skladu je možné robiť aj pomocou mobilných zariadení (smartfón, tablet, priemyselný mobilný terminál - PDA zariadenie) priamo v teréne. Mobilné zariadenie sa pripája na počítač, v ktorom je zriadená webová služba. Prenos údajov prebieha cez mobilný internet alebo Wi-Fi sieť. Bližšie informácie o tom, ako postupovať pri inventúre skladu, získate v téme Spracovanie inventúry.
Obrázok č. 1: Spracovanie inventúry pomocou mobilnej aplikácie ASTON

 

Obrázok č. 2: Spracovanie inventúry na tablete v aplikácii OBERON Web

 

Obrázok č. 1: Spracovanie inventúry pomocou PDA zariadenia

 

Dostupné možnosti

Pri inventúre skladu sú dostupné ďalšie možnosti po stlačení tlačidla Možnosti.

Začiatok inventúry

Funkcia vypočíta stav zásob k zadanému dátumu spracovania inventúry a zapíše ho do poľa Množstvo evidované. Funkcia má k dispozícii sprievodcu, v ktorom je možné nastaviť dátum spracovania inventúry.

Fyzické množstvá je možné vynulovať - fyzické množstvá bude potrebné zapísať manuálne podľa reálneho stavu v sklade alebo ponechať zapísané - odporúčame využiť v prípade opravy inventúry, keď nechcete opätovne zadávať fyzické množstvá manuálne.

Zápis fyzických množstiev podľa evidencie (pro forma ...

Umožní do aktuálne spracovávanej inventúry zapísať fyzické množstvá podľa množstviev v evidencii. Táto možnosť sa používa, ak účtovná jednotka neurobila skutočnú fyzickú inventúru, prípadne ju urobila len čiastočne. Fyzické množstvá budú zapísané len k doposiaľ nezadaným položkám, preto sa táto možnosť využíva až po zadaní známych fyzických množstiev.

Zápis nulových fyzických množstiev

Funkcia automaticky zapíše nulové množstvá do tých políčok stĺpca Množstvo fyzické, v ktorých nie je zadaná žiadna hodnota.

Zrušenie inventúry

Funkcia vymaže zapísané fyzické množstvá.

XML komunikácia - export údajov

Umožní export inventúrneho súpisu do súboru XML. Viac informácii nájdete v téme XML komunikácia, alebo aj v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - hromadný import údajov

Umožní import fyzických množstiev zo súboru XML. Formát súboru XML je totožný so súborom XML exportu inventúrneho súpisu (funkcia vyššie XML komunikácia - export údajov). Položky sú identifikované podľa ID_Num alebo Čísla karty alebo EAN kódu. Import pomocou XML komunikácie je možné využívať napr. pri vykonávaní inventúry cez PDA alebo databanku - ak takéto zariadenie (alebo aplikačný softvér k tomuto zariadeniu) umožňuje vykonávať export do súboru XML. Viac informácií nájdete v téme Nastavenie XML komunikácie alebo aj v téme Transformačné šablóny XSLT.
Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy