Pomocník systému OBERON
Spracovanie inventúry

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Spracovanie inventúry

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie o vykonaní inventúry skladu v systéme OBERON. Štandardne sa inventúra skladu spracúva v programe OBERON - Agenda firmy, inventúru však možno vykonať aj s využitím mobilných zariadení priamo v teréne. Téma obsahuje postup spracovania inventúry skladu v programe OBERON - Agenda firmy, ďalej pomocou mobilnej aplikácie ASTON, ako aj prostredníctvom webovej aplikácie OBERON Web.

Základné informácie

Postup spracovania inventúry skladu

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Sklad vyberte položku Inventúra skladu.
 2. V hornej časti formulára pomocou filtra Sklad vyberte sklad (tlačidlo ), ktorého inventúru chcete spracovať.
 3. Stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte funkciu Začiatok inventúry. V sprievodcovi nastavte dátum, ku ktorému chce účtovná jednotka začať fyzickú inventúru. Podľa zadaného dátumu sa zo skladových kariet načítajú zostatkové množstvá a následne sa zapíšu do inventúrneho súpisu do poľa Množstvo evidované. V inventúrnom súpise sú zobrazené len skladové položky typu Jednoduchá karta alebo Vratný obal. Skladové položky typu služba, Sada, Výrobok, Receptúra majú vždy evidované množstvo nulové, preto sa na inventúrnom súpise nenachádzajú.
 4. V prípade novej inventúry vyberte možnosť Vynulovať predchádzajúcu inventúru - vymaže všetky hodnoty v poliach Množstvo fyzické. Možnosť Ponechať zapísané fyzické množstvo využite v prípade opravnej inventúry (inventúra už bola vykonaná - sú zadané množstvá fyzické), ak požadujete opätovne vypočítať množstvá v evidencii, ale fyzické množstvo opätovne zadávať manuálne nechcete.
 5. Vykonajte fyzickú inventúru v sklade. Po spočítaní fyzických množstiev skladových položiek je možné ihneď v sklade pracovať (vystavovať príjemky, výdajky a naskladňovať a vyskladňovať tovar) i napriek tomu, že ešte nie je spracovaná inventúra (nie sú zadané inventúrne rozdiely). Program totiž eviduje množstvá v inventúrnom súpise nezávisle od množstiev evidovaných na skladových kartách.
 6. Priamo do inventúrneho súpisu zapíšte fyzické množstvá. Program automaticky vypočíta inventúrne rozdiely - manká alebo prebytky. V prípade, že po zapísaní všetkých nenulových množstiev zostáva ešte veľké množstvo kariet s nulovým fyzickým množstvom, je možné využiť funkciu Zápis nulových množstiev. Funkcia automaticky zapíše nulové množstvá do tých políčok stĺpca Množstvo fyzické, v ktorých nie je zadaná žiadna hodnota (k dispozícii je v knihe Inventúra skladu, tlačidlo Možnosti).
 7. Pomocou tlačidla Tlač je možné vytlačiť príslušné tlačové výstupy, napr. Inventúrny súpis (len manká a prebytky).
 8. Po skončení inventúry je potrebné zosúladiť fyzické množstvá a evidované množstvá. Vyrovnanie rozdielov inventúry sa realizuje pomocou dokladu výdajka. Vytvorte novú výdajku (odporúčame so samostatným druhom pohybu napr. Inventúra). Vo výdajke stlačte tlačidlo Možnosti. Vyberte možnosť Vložiť položky z inventúrneho súpisu. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého sa do výdajky načítajú inventúrne rozdiely, a tak sa zosúladia zistené fyzické množstvá s pôvodne evidovanými. V prípade, že na všetkých skladových kartách neboli zadané fyzické množstvá, program vypíše ich počet, prípadne aj počet variantov.
 9. V inventúrnom súpise je dostupná možnosť Zrušenie inventúry. Vtedy sa v inventúrnom zozname vynulujú polia Množstvo fyzické, Manko a Prebytok. Túto možnosť môžete využiť po skončení inventúry. Zrušenie inventúry je nepovinné, pri nepoužití tejto funkcie bude spracovaná inventúra evidovaná až do nasledujúcej inventúry.
V prípade variantov nie je možné začať inventúru k ľubovoľnému dátumu - program doplní do inventúrneho súpisu vždy množstvá evidované k aktuálnemu dátumu (napr. aktuálny dátum je 3.11.2021, inventúru chce účtovná jednotka vykonať k 31.10.2021, program doplní do inventúrneho súpisu množstvá evidované k 3.11.2021).

Postup spracovania inventúry s aplikáciou ASTON

 1. V prvom kroku sa uistite, že máte správne nastavenú komunikáciu medzi aplikáciou ASTON a systémom OBERON. Podrobný postup je uvedený v téme Aplikácia ASTON - inštalácia.  
 2. Spustite aplikáciu ASTON na mobilnom zariadení. V aplikácii v nastaveniach inventúry v časti Sklad vyberte sklad, s ktorým budete pracovať.    
 3. Na počítači v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Sklad vyberte položku Inventúra skladu, stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte funkciu Začiatok inventúry.
 4. Vykonajte fyzickú inventúru v sklade. V aplikácii ASTON zadajte zistené množstvá príslušných skladových kariet. Viac informácií o práci s aplikáciou pri inventúre získate v téme ASTON - inventúra skladu.
 5. V prípade, že mobilné zariadenie je pripojené k OBERON-u (k webovej službe), zadané množstvá sa prenesú do inventúrneho súpisu v OBERON-e (na aktualizáciu zoznamu skladových položiek v OBERON-e stlačte kláves F5).
 6. Ďalej v spracovaní inventúry skladu v OBERON-e pokračujte podľa postupu spracovania inventúry skladu uvedeného vyššie.

Postup spracovania inventúry s aplikáciou OBERON Web

 1. Aplikácia OBERON Web komunikuje so systémom OBERON na základe automatickej úlohy typu WebServices API - OBERON 1G, t. j. webových služieb. Aplikácia v rámci komunikácie predstavuje klienta webovej služby. V prvom kroku preto nastavte (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisAutomatické úlohy) automatickú úlohu typu WebServices API - OBERON 1G. Postup je dostupný v téme Inštalácia webovej služby.
 2. V rámci inštalácie webovej služby vo formulári Rozšírené nastavenia automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON' v oddiele Sklad začiarknite možnosť Inventúra skladu.
 3. Otvorte program OBERON Automation Center (klient) (ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). V oddiele Automatické úlohy dvojklikom na danú úlohu otvorte okno Detaily, v ktorom sa nachádza odkaz v tvare napr. http://192.168.16.20:22001/login na zobrazenie webovej aplikácie OBERON Web.    
 4. Na počítači v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Sklad vyberte položku Inventúra skladu, stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte funkciu Začiatok inventúry.
 5. Vykonajte fyzickú inventúru v sklade. V aplikácii OBERON Web na mobilnom zariadení zadajte zistené množstvá príslušných skladových kariet. V prípade, že mobilné zariadenie je pripojené k OBERON-u (k webovej službe), zadané množstvá sa prenesú do inventúrneho súpisu v OBERON-e (na aktualizáciu zoznamu skladových položiek v OBERON-e stlačte kláves F5).
 6. Ďalej v spracovaní inventúry skladu v OBERON-e pokračujte podľa postupu spracovania inventúry skladu uvedeného vyššie.
Príbuzné témy