Pomocník systému OBERON
Spracovanie inventúry

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Spracovanie inventúry

Inventúra skladu je korekcia rozdielu (Manko alebo Prebytok) medzi množstvom evidovaným skladovou evidenciou (Množstvo v evidencii) a reálnym množstvom v sklade (Množstvo fyzické) k určitému dátumu. Výsledkom inventúry skladu je zosúladenie skladovej evidencie s reálnym stavom zásob v sklade.

Postup ako spracovať inventúru v sklade

 1. V ponuke Sklad otvorte knihu Inventúra skladu.
 2. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte funkciu Začiatok inventúry. V sprievodcovi určite dátum spracovania inventúry, ku ktorému sa načítajú množstvá v evidencii. Sprievodca umožňuje ponechať zapísané fyzické množstvo alebo vynulovať predchádzajúcu inventúru. V oboch prípadoch program vypočíta stav zásob k zadanému dátumu spracovania inventúry a zapíše ho do poľa Množstvo v evidencii.
 3. Možnosť v sprievodcovi Vynulovať predchádzajúcu inventúru vymaže všetky hodnoty v poliach Množstvo fyzické. Možnosť Ponechať zapísané fyzické množstvo využite v prípade opravnej inventúry (inventúra už bola vykonaná - sú zadané množstvá fyzické), ak požadujete opätovne vypočítať množstvá v evidencii, ale fyzické množstvo opätovne zadávať manuálne nechcete.
 4. Vykonajte fyzickú inventúru v sklade. Po spočítaní fyzických množstiev skladových položiek je možné ihneď v sklade pracovať (vykonávať príjmy a výdaje) i napriek tomu, že ešte nie je spracovaná inventúra (nie sú zadané inventúrne rozdiely). Program eviduje množstvá v inventúrnom súpise nezávisle od množstiev evidovaných na skladových kartách.
 5. Priamo do inventúrneho súpisu zapíšte fyzické množstvá. Program automaticky vypočíta inventúrne rozdiely - manká alebo prebytky. V prípade, že po zapísaní všetkých nenulových množstiev zostáva ešte veľké množstvo kariet s nulovým fyzickým množstvom, je možné využiť funkciu Zápis nulových množstiev. Funkcia je k dispozícii v knihe Inventúra skladu, tlačidlo Možnosti.
 6. Pomocou tlačidla Tlač je možné vytlačiť príslušné tlačové výstupy, napr. Inventúra skladu (len manká a prebytky).
 7. Po skončení inventúry je potrebné zosúladiť fyzické množstvá a evidované množstvá. Vyrovnanie rozdielov inventúry sa realizuje pomocou dokladu - výdajka. Vytvorte novú výdajku (odporúčame so samostatným druhom pohybu napr. Inventúra). Vo výdajke stlačte tlačidlo Možnosti. Vyberte možnosť Vložiť položky z inventúrneho súpisu. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého sa do výdajky načítajú inventúrne rozdiely, a tak sa zosúladia zistené fyzické množstvá s pôvodne evidovanými. V prípade, že na všetkých skladových kartách neboli zadané fyzické množstvá, program vypíše ich počet, prípadne aj počet variantov.
 8. V inventúrnom súpise je možnosť Zrušenie inventúry. Vtedy sa v inventúrnom zozname vynulujú polia fyzické množstvo, manko a prebytok. Túto možnosť môžete využiť po skončení inventúry. Zrušenie inventúry je nepovinné, pri nepoužití tejto funkcie bude spracovaná inventúra evidovaná až do nasledujúcej inventúry.

Postup spracovania inventúry pomocou mobilného zariadenia

Inventúru skladu je možné spracovať aj pomocou mobilných zariadení (mobilný terminál, PDA zariadenie, tablet, smartfón) priamo v teréne pomocou webovej aplikácie OBERON Web. Na mobilnom zariadení sa zadávajú spočítané fyzické množstvá, pomocou siete wi-fi sa údaje ihneď prenesú do počítača. Po skončení inventúry stačí v počítači skontrolovať údaje a danú inventúru dokončiť. Tým odpadá zdĺhavá práca prepisovania fyzických množstiev z inventúrnych hárkov do počítača, čím sa výrazne skráti čas vyhodnotenia inventúry.

 1. Najskôr je potrebné v mobilnom zariadení nainštalovať webovú službu. Bližšie informácie o inštalácii získate v téme Inštalácia webovej služby.  
 2. V ponuke Servis, Nastavenia webových služiebWebové služby OBERON stlačte tlačidlo Rozšírené nastavenia webovej služby. Otvorí sa formulár, v ktorom skontrolujte povolenie prístupu k inventúre skladu.
 3. Otvorte program OBERON Center, v oddiele Rozhranie webovej služby skontrolujte, či je server webovej služby spustený. V záložke Prehľad komunikácie je zobrazená adresa prístupu pomocou webového prehliadača. Túto adresu je potrebné zadať v mobilnom zariadení a prihlásiť sa do webovej služby. 
 4. Na počítači v ponuke Sklad otvorte knihu Inventúra skladu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte funkciu Začiatok inventúry.
 5. Vykonajte fyzickú inventúru v sklade. Po spočítaní fyzických množstiev skladových položiek na mobilnom zariadení otvorte webovú službu a zadajte zistené fyzické množstvá skladových položiek. V prípade, že mobilné zariadenie je pripojené k internetu, zadané množstvá sa prenesú do počítača (je potrebné aktualizovať zoznam skladových položiek stlačením klávesovej skratky F5).
 6. Ďalej pokračujte v spracovaní inventúry skladu podľa postupu uvedeného vyššie od bodu 5.

Inventúru pomocou mobilných zariadení (terminály, smartfóny, tablety) s operačným systémom Android  je možné vykonať pomocou aplikácie ASTON - Android Stock Terminal ONline. Aplikačný program je možné použiť výhradne s programom OBERON - Agenda firmy.

Príbuzné témy