Pomocník systému OBERON
Spracovanie inventúry

Skladová evidencia > Začíname pracovať > Spracovanie inventúry

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie k vykonaniu inventúry skladu v systéme OBERON. Štandardne sa inventúra skladu spracúva v programe OBERON - Agenda firmy, inventúru však možno vykonať aj s využitím mobilných zariadení priamo v teréne. Téma obsahuje postup spracovania inventúry skladu v programe OBERON - Agenda firmy, pomocou mobilnej aplikácie ASTON, ako aj prostredníctvom webovej aplikácie OBERON Web.

Základné informácie

Postup spracovania inventúry skladu

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Sklad vyberte položku Inventúra skladu.
 2. V hornej časti formulára pomocou filtra Sklad vyberte sklad (tlačidlo ), ktorého inventúru chcete spracovať.
 3. Stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte funkciu Začiatok inventúry. V sprievodcovi nastavte dátum, ku ktorému chce účtovná jednotka začať fyzickú inventúru. Podľa zadaného dátumu sa zo skladových kariet načítajú zostatkové množstvá a následne sa zapíšu do inventúrneho súpisu do poľa Množstvo evidované.
 4. V prípade novej inventúry vyberte možnosť Vynulovať predchádzajúcu inventúru - vymaže všetky hodnoty v poliach Množstvo fyzické. Možnosť Ponechať zapísané fyzické množstvo využite v prípade opravnej inventúry (inventúra už bola vykonaná - sú zadané množstvá fyzické), ak požadujete opätovne vypočítať množstvá v evidencii, ale fyzické množstvo opätovne zadávať manuálne nechcete.
 5. Vykonajte fyzickú inventúru v sklade. Po spočítaní fyzických množstiev skladových položiek je možné ihneď v sklade pracovať (vystavovať príjemky, výdajky a naskladňovať a vyskladňovať tovar) i napriek tomu, že ešte nie je spracovaná inventúra (nie sú zadané inventúrne rozdiely). Program eviduje množstvá v inventúrnom súpise nezávisle od množstiev evidovaných na skladových kartách.
 6. Priamo do inventúrneho súpisu zapíšte fyzické množstvá. Program automaticky vypočíta inventúrne rozdiely - manká alebo prebytky. V prípade, že po zapísaní všetkých nenulových množstiev zostáva ešte veľké množstvo kariet s nulovým fyzickým množstvom, je možné využiť funkciu Zápis nulových množstiev. Funkcia automaticky zapíše nulové množstvá do tých políčok stĺpca Množstvo fyzické, v ktorých nie je zadaná žiadna hodnota (k dispozícii je v knihe Inventúra skladu, tlačidlo Možnosti).
 7. Pomocou tlačidla Tlač je možné vytlačiť príslušné tlačové výstupy, napr. Inventúrny súpis (len manká a prebytky).
 8. Po skončení inventúry je potrebné zosúladiť fyzické množstvá a evidované množstvá. Vyrovnanie rozdielov inventúry sa realizuje pomocou dokladu - výdajka. Vytvorte novú výdajku (odporúčame so samostatným druhom pohybu napr. Inventúra). Vo výdajke stlačte tlačidlo Možnosti. Vyberte možnosť Vložiť položky z inventúrneho súpisu. Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého sa do výdajky načítajú inventúrne rozdiely, a tak sa zosúladia zistené fyzické množstvá s pôvodne evidovanými. V prípade, že na všetkých skladových kartách neboli zadané fyzické množstvá, program vypíše ich počet, prípadne aj počet variantov.
 9. V inventúrnom súpise je dostupná možnosť Zrušenie inventúry. Vtedy sa v inventúrnom zozname vynulujú polia Množstvo fyzické, Manko a Prebytok. Túto možnosť môžete využiť po skončení inventúry. Zrušenie inventúry je nepovinné, pri nepoužití tejto funkcie bude spracovaná inventúra evidovaná až do nasledujúcej inventúry.
V prípade variantov nie je možné začať inventúru k ľubovoľnému dátumu - program doplní do inventúrneho súpisu vždy množstvá evidované k aktuálnemu dátumu (napr. aktuálny dátum je 3.11.2021, inventúru chce účtovná jednotka vykonať k 31.10.2021, program doplní do inventúrneho súpisu množstvá evidované k 3.11.2021).

Postup spracovania inventúry s aplikáciou ASTON

 1. V prvom kroku nakonfigurujte webovú službu - podrobný postup je uvedený v téme Aplikácia ASTON - inštalácia.
 2. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, Nastavenia webových služiebWebové služby OBERON stlačte tlačidlo Rozšírené nastavenia webovej služby. Otvorí sa formulár, v ktorom v oddiele Sklad skontrolujte povolenie prístupu k inventúre skladu.
 3. V programe OBERON Center v oddiele Rozhranie webovej služby skontrolujte, či je server webovej služby spustený.
 4. V mobilnom zariadení nainštalujte aplikáciu ASTON - podrobný postup je uvedený v téme Aplikácia ASTON - inštalácia.
 5. V sprievodcovi nastavení aplikácie v časti Sklad a ceny vyberte sklad, s ktorým budete pracovať.
 6. Na počítači v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Sklad vyberte položku Inventúra skladu, stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte funkciu Začiatok inventúry.
 7. Vykonajte fyzickú inventúru v sklade. V aplikácii ASTON zadajte zistené množstvá príslušných skladových kariet. Viac informácií o práci s aplikáciou pri inventúre získate v téme ASTON - inventúra skladu.
 8. V prípade, že mobilné zariadenie je pripojené k OBERON-u (k webovej službe), zadané množstvá sa prenesú do počítača (na aktualizáciu zoznamu skladových položiek v OBERON-e stlačte klávesovú skratku F5).
 9. Ďalej v spracovaní inventúry skladu v OBERON-e pokračujte od bodu 5 postupu spracovania inventúry skladu (uvedeného vyššie).

Postup spracovania inventúry s aplikáciou OBERON Web

 1. V prvom kroku nakonfigurujte webovú službu OBERON. Bližšie informácie získate v téme Inštalácia webovej služby.
 2. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, Nastavenia webových služiebWebové služby OBERON stlačte tlačidlo Rozšírené nastavenia webovej služby. Otvorí sa formulár, v ktorom v oddiele Sklad skontrolujte povolenie prístupu k inventúre skladu.
 3. V programe OBERON Center v oddiele Rozhranie webovej služby skontrolujte, či je server webovej služby spustený. V záložke Prehľad komunikácie je zobrazená adresa prístupu pomocou webového prehliadača. Túto adresu je potrebné zadať vo webovom prehliadači v mobilnom zariadení a prihlásiť sa do aplikácie OBERON Web.
 4. Na počítači v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Sklad vyberte položku Inventúra skladu, stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte funkciu Začiatok inventúry.
 5. Vykonajte fyzickú inventúru v sklade. V aplikácii OBERON Web zadajte zistené množstvá príslušných skladových kariet. V prípade, že mobilné zariadenie je pripojené k OBERON-u (k webovej službe), zadané množstvá sa prenesú do počítača (na aktualizáciu zoznamu skladových položiek v OBERON-e stlačte klávesovú skratku F5).
 6. Ďalej v spracovaní inventúry skladu v OBERON-e pokračujte od bodu 5 postupu spracovania inventúry skladu (uvedeného vyššie).
Príbuzné témy