Pomocník systému OBERON
Aplikácia ASTON - inštalácia

Mobilné riešenia > ASTON > Aplikácia ASTON - inštalácia

Táto téma Pomocníka obsahuje postup inštalácie mobilnej aplikácie ASTON - mobilný skladník, t. j. postup nastavenia komunikácie medzi aplikáciou ASTON a systémom OBERON.

1. Nastavenie lokálnej počítačovej siete

 1. Na zabezpečenie potrebnej sieťovej infraštruktúry, nastavenie lokálnej počítačovej siete a jej následnú správu odporúčame kontaktovať servisného technika. Osloviť môžete niektorého z našich zmluvných partnerov (servisných stredísk).
 2. Aplikácia ASTON komunikuje so systémom OBERON na základe automatickej úlohy typu WebServices API - OBERON 2G, t. j. webových služieb. Z tohto dôvodu je potrebné v prevádzke zabezpečiť WiFi pripojenie do lokálnej počítačovej siete.
 3. Zvoľte počítač, na ktorom bude automatická úloha (webová služba) spustená. Mal by to byť počítač, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťový databázový server).
 4. Uistite sa, že sa automatická úloha aj aplikácia ASTON používajú v tej istej počítačovej sieti. Aplikácia ASTON v rámci komunikácie predstavuje klienta webovej služby.
 5. Ak sa bude aplikácia ASTON používať mimo lokálnej počítačovej siete, je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača v lokálnej sieti, na ktorom je automatická úloha spustená (predpokladá sa, že prevádzka má verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS). Následne sa bude možné k webovej službe pripájať odkiaľkoľvek z vonkajšieho internetu, pričom bude možné na mobilnom zariadení s aplikáciou ASTON používať aj mobilné dáta (nie pripojenie do WiFi siete).

2. Nastavenie automatickej úlohy 

 1. Pred nastavením automatickej úlohy v systéme OBERON sa uistite, že je na počítači, ktorý je neustále zapnutý (spravidla sieťovom databázovom serveri), správne nastavený server OBERON Automation Center. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Na serveri (nie na klientskom počítači) spustite program OBERON - Agenda firmy ako správca a v ponuke OBERON, Otvorenie agendy (firmy) otvorte databázu účtovnej jednotky.
 3. V ponuke ServisPoužívatelia vytvorte nového používateľa typu Systémový (napr. s názvom sys_ASTON).
 4. V rovnakej ponuke (ServisPoužívatelia) definujte zoznam používateľov typu Štandardný, ktorí budú s aplikáciou pracovať. V záložke Podrobnosti, časti Prihlásenie každému používateľovi definujte Kód rýchleho prístupu (kód prístupového kľúča alebo PIN) v dĺžke maximálne 4 znakov. Tento PIN slúži na prihlásenie používateľa (obsluhy) do aplikácie.
 5. V ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový. Otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte typ úlohy WebServices API - OBERON 2G a zadajte názov úlohy.
 6. Stlačením tlačidla  pri rozbaľovacom zozname Vykonávať na serveri aktualizujte zoznam dostupných serverov a vyberte príslušný server OAC, na ktorom sa má úloha vykonávať.
 7. Vyberte používateľa systému OBERON vytvoreného v bode č. 3, pod ktorým sa má automatická úloha vykonávať.

     
 8. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON 2G', v ktorom v záložke Komunikácia:
  • zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba, pre OAC odporúčame používať hodnoty 22 001 a nasl.),
  • zvoľte spôsob autentifikácie používateľov Používatelia systému OBERON,
  • zvoľte spôsob zabezpečenia OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia),
  • začiarknite pole Zasielať podrobné info do 'Prehľadu činností' (na OAC klienta) - prehľad záznamov o činnosti (logovania) bude dostupný v programe OBERON Automation Center (klient), oddiel Prehľad činností,
  • začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).
 9. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 10. V záložke Nastavenia formulára Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON 2G' stlačte tlačidlo Rozšírené nastavenia webovej služby. Otvorí sa formulár, v ktorom v oddiele Sklad povoľte prístup k jednotlivým údajom modulu Skladová evidencia.
 11. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.
 12. V zozname úloh vo formulári Automatické úlohy v stĺpci Popis získate údaje (IP adresu počítača spolu s číslom komunikačného TCP/IP portu), ktoré následne použijete na nastavenia v mobilnom zariadení (pozri postup nižšie).
 13. Ak je webová služba nakonfigurovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - po zadaní IP adresy a portu v tvare 192.168.16.20:22001 sa zobrazí informácia o danej službe.

3. Nastavenie aplikácie

 1. Aplikáciu ASTON vyhľadajte a nainštalujte do mobilného zariadenia pomocou aplikácie Obchod Play. Odkaz priamo na aplikáciu je umiestnený aj na webovej stránke firmy EXALOGIC (tlačidlo Google Play).
 2. Otvorte aplikáciu klepnutím na ikonku na ploche mobilného zariadenia a v nastaveniach aplikácie v časti Komunikácia zadajte nasledujúce údaje:
  • IP adresa - aktuálna IP adresa počítača a číslo komunikačného TCP/IP portu v tvare 192.168.16.20:22001 (z bodu č. 14 predchádzajúceho postupu),
  • názov a heslo systémového používateľa v OBERON-e (z bodu č. 4 predchádzajúceho postupu).
 3. Stlačte tlačidlo Pripojiť. Po úspešnom nadviazaní komunikácie je inštalácia aplikácie ukončená.
 4. Stlačením tlačidla Zobraziť QR kód sa zobrazí QR kód s prihlasovacími údajmi na rýchle pripojenie ďalších mobilných zariadení.
Obrázok č. 2: Nastavenie komunikácie v mobilnom zariadení

      

Po úspešnej inštalácii aplikácie ASTON je potrebné v nastaveniach aplikácie Obchod Play, resp. App Store zrušiť povolenie automatickej aktualizácie aplikácie. Niektoré aktualizácie aplikácie ASTON môžu vyžadovať aj aktualizáciu systému OBERON. Vyhnete sa tak potrebe aktualizácie systému OBERON v neželanom čase (napr. počas prevádzkovej špičky, nedostupnosti servisného technika a pod.). Aplikáciu ASTON aj systém OBERON odporúčame aktualizovať súčasne a v plánovanom čase.
Obrázok č. 3: Zakázanie automatickej aktualizácie aplikácie ASTON v aplikácii Obchod Play (odčiarknutím políčka)

Prihlásenie do aplikácie

Príbuzné témy