Pomocník systému OBERON
Inštalácia webovej služby

Pre vývojárov > Webové služby > Inštalácia webovej služby

V tejto téme Pomocníka je popísaný všeobecný postup inštalácie webovej služby v systéme OBERON. Konkrétne postupy inštalácie jednotlivých nadstavových modulov, resp. aplikácií alebo iných externých systémov implementovaných do systému OBERON sú popísané vždy jednotlivo v príslušných témach Pomocníka. Keďže postup vyžaduje určité znalosti sieťovej infraštruktúry (nastavenie brány firewall, sieťového smerovača a pod.), je určený pre servisných technikov. Pred samotnou inštaláciou je potrebné sa oboznámiť zo základnými informáciami o konfigurácii webových služieb v systéme OBERON v téme Rozhranie webovej služby.

Postup inštalácie

 1. Pred inštaláciou webovej služby je potrebné zvoliť počítač, v ktorom bude webová služba hosťovaná (t. j. spustená). Mal by to byť počítač, ktorý je neustále zapnutý, spravidla sieťový databázový server. Na tomto počítači je potrebné vykonať inštaláciu OBERON-u. Po inštalácii otvorte účtovnú jednotku (databázu) a v nastaveniach programu (ponuka ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Rozšírenia) začiarknite políčko Umožniť používať webové služby
 2. V ďalšom kroku vytvorte pre webovú službu nového používateľa (ponuka Servis, Používatelia) typu Systémový, pod týmto používateľom sa bude webová služba spúšťať.
 3. Otvorte program OBERON Center. Kvôli neskoršiemu úspešnému zaregistrovaniu webovej služby je nutné program spustiť s právami administrátora.
 4. Otvorte oddiel Rozhranie webovej služby a stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom v záložke Základné:
  - zadajte Názov webovej služby, napr. ASTON, LUKUL a pod.
  - vyberte Typ služby podľa informácií v téme Všeobecne o webových službách,
  - zadajte IP adresu počítača, v ktorom bude webová služba hosťovaná (t. j. spustená),
  - zadajte číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba),
  - začiarknite pole Pridať výnimku do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne).


 5. V záložke Databáza stlačte tlačidlo Nastaviť a vyberte príslušnú databázu. V sprievodcovi zvoľte používateľa na spúšťanie webovej služby (podľa bodu č. 2).
 6. Prejdite späť do záložky Základné, v ktorej stlačte tlačidlo Nastaviť na podrobné nastavenie služby. Každý typ služby má vlastné nastavenia popísané v nasledujúcich formulároch:
  - Formulár Nastavenia webovej služby OBERON,
  - Formulár Nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON,
  - Formulár Nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server).
 7. Aby systém Windows webovú službu povolil, je nevyhnutné vykonať jej registráciu - stlačte tlačidlo Zaregistrovať službu. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby, zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu.
 8. Po nadefinovaní webovej služby je možné spustiť server rozhrania webovej služby. Skontrolujte nastavenie, či sa má tento server automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center: v oddiele Rozhranie webové služby stlačte tlačidlo Nastavenia (vpravo hore). Otvorí sa okno, v ktorom danú možnosť povoľte, resp. zakážte. V záložke Prehľad komunikácie sa zobrazujú správy o priebehu komunikácie s webovou službou.
 9. Ak je webová služba nainštalovaná korektne, vo webovom prehliadači je možné vykonať jej kontrolu - zobrazí sa informácia o danej službe.
 10. V prípade využívania služby aj mimo lokálnej počítačovej siete je nevyhnutné webovú službu sprístupniť z vonkajšieho internetu - je potrebné nastaviť presmerovanie portu na smerovači (routri) z verejnej IP adresy na IP adresu počítača v lokálnej sieti, na ktorom je služba spustená (predpokladá sa, že ubytovacie zariadenie má verejnú statickú IP adresu alebo dynamické DNS).

Vytvorenie bezpečnostného certifikátu

Príbuzné témy