Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON vernostný systém'

Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON vernostný systém' umožňuje nadefinovať nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON vernostný systém 1G' (server) pre OBERON vernostný systém (klient). Formulár je dostupný z formulára Automatické úlohy, záložka Základné údaje - po výbere typu automatickej úlohy WebServices API - OBERON vernostný systém 1G stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenie automatickej úlohy 'WebServices API - OBERON vernostný systém'

Komunikácia

IP port

Zadáva sa číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba, predvolená hodnota je 21001).

Zabezpečenie

Umožňuje zvoliť systém prístupu k webovej službe:

  • Bez autorizácie a zabezpečenia - k webovým službám sa bude pristupovať bez nutnosti prihlásenia sa používateľom a komunikácia webovej služby nebude šifrovaná. Takéto nastavenie je vhodné používať len v prípade dôveryhodnej počítačovej siete, prípadne, keď je počítačová sieť chránená iným spôsobom. 

  • OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia) - používa sa overovanie podľa používateľov systému OBERON, komunikácia však nie je šifrovaná. Odporúča sa používať v malej sieti, ktorá je však zabezpečená iným spôsobom (sieťovou infraštruktúrou).

  • Bez OBERON autorizácie (zabezpečené pripojenie) - používa sa zabezpečené pripojenie (https s použitím bezpečnostného certifikátu) vhodné aj na pripojenie mimo zabezpečenej lokálnej siete, napr. z internetu. Na druhej strane sa nepoužíva overovanie klientov webovej služby, prístup k službe má ľubovoľný klient (komunikácia je však šifrovaná).

  • OBERON autorizácia (zabezpečené pripojenie) - používa sa zabezpečené pripojenie (https s použitím bezpečnostného certifikátu), kde je celá komunikácia šifrovaná. Ďalej sa používa overovanie klientov (napr. podľa používateľov systému OBERON), čo umožňuje nastaviť práva pre každého klienta samostatne.

Certifikát zabezpečenia SSL

Umožňuje vybrať už inštalovaný certifikát alebo vygenerovať nový v prípade zvoleného zabezpečeného pripojenia. Viac informácií získate v téme Inštalácia webovej služby, časť Vytvorenie bezpečnostného certifikátu.

Na zabezpečenú komunikáciu je možné použiť aj už existujúci certifikát. Ďalšie informácie o jeho inštalácii je možné získať kliknutím na nasledujúce odkazy:

Zasielať podrobné info do 'Prehľadu činností' (na OAC klienta)

Po začiarknutí prehľad záznamov o činnosti (logovania) bude dostupný v programe OBERON Automation Center (klient), oddiel Prehľad činností.

Windows webové služby (WebServices)

Pridať výnimku do Windows firewall

Po začiarknutí pridá výnimku pre zadaný TCP/IP port do brány firewall systému Windows. Ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne.

Zaregistrovať službu

Po stlačení tlačidla sa vykoná registrácia webovej služby, aby ju systém Windows povolil. Pred prípadnou dodatočnou zmenou napr. čísla portu je potrebné najprv zrušiť registráciu danej služby (stlačením tlačidla Zrušiť registráciu), zmeniť port a následne opätovne vykonať registráciu. Zaregistrovať alebo zrušiť registráciu webovej služby je potrebné vykonať priamo na počítači, kde bude táto služba hosťovaná.

Anonymizácia údajov

Server vernostného systému OBERON zasiela na klienta (napr. Pokladnicu OBERON) údaje o vernostnej karte. Niektoré údaje na vernostnej karte je možné z dôvodu ochrany osobných údajov anonymizovať, t. j. na klienta sa nebudú zasielať. Anonymizácia údajov predstavuje takú zmenu osobných údajov, po ktorej už tieto osobné údaje nemožno prideliť určitej osobe. Dostupné sú nastavenia:

  • Bez anonymizácie (všetky údaje dostupné) - všetky údaje budú dostupné bez obmedzení.
  • Anonymizácia len osobných údajov osoby - anonymizované budú len základné údaje osoby (meno, priezvisko, čiastočná adresa), ostatné údaje budú dostupné bez obmedzení.
  • Anonymizácia identifikačných údajov osoby - anonymizované budú nasledujúce údaje - dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, presná adresa, e-mail, číslo telefónu.
  • Prístup len k číslu karty - všetky údaje o vernostnej karte budú anonymizované, klient môže zistiť len číslo vernostnej karty.
  • Anonymizovať všetko - všetky údaje budú anonymizované, klient môže overiť len existenciu karty.

Virtuálna registračná pokladnica

Pri použití vernostnej karty sa môžu položky dokladu zapisovať do databázy. Virtuálna registračná pokladnica predstavuje pokladnicu nadefinovanú v ponuke Servis, Zariadenia.  

Počet dní platnosti karty

Umožňuje určiť, či nová vernostná karta vytvorená vo formulári Vernostný systém - kumulovanie/čerpanie benefitu, tlačidlo Vytvoriť kartu, bude mať obmedzenú platnosť. Ak bude zadaná nula, nová vytvorená vernostná karta nebude mať určený dátum ukončenia platnosti.

Predvolená zľava

Zadáva sa predvolená zľava, ktorá bude použitá pri vytvorení novej vernostnej karty.

Sklad (zoskupenie skladov)

Nastavuje sa sklad, prípadne zoskupenie skladov, s ktorým bude vernostný systém pracovať. Sklad obsahuje tak položky na kumulovanie benefitov, ako aj položky na čerpanie benefitov (zľavnené položky či položky zdarma).

Hodnota jedného vernostného bodu

Zadáva sa hodnota jedného vernostného bodu, napr. 0,01 €. Benefit je možné čerpať formou percentuálnej zľavy, prípadne vo forme hodnotovej zľavy (zľava v konkrétnej hodnote - sume). Ak nebude hodnota bodu zadaná, v rámci vernostného systému nebude možné čerpať hodnotovú zľavu (zľavu v konkrétnej hodnote - sume).
V prípade dodatočných zmien v nastaveniach webovej služby je vždy potrebné reštartovať server OAC (v programe OBERON Automation Center (klient), oddiel Pripojenie k serveru OAC, tlačidlo Reštartovať server OAC), aby sa vykonané zmeny prejavili.
Príbuzné témy