Pomocník systému OBERON
Zmena sadzby DPH

Táto téma Pomocníka obsahuje základné informácie o postupoch pri zmene nastavení programu OBERON v súvislosti s legislatívnymi zmenami sadzieb dane z pridanej hodnoty.

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo

Na začiatku obdobia platnosti novej sadzby DPH je potrebné v systéme OBERON zmeniť sadzbu DPH nasledovným postupom:

 1. Do programu sa prihláste ako používateľ s právami administrátora.
 2. Vo všeobecných nastaveniach firmy (ponuka Servis - Nastavenia programu) je potrebné aktualizovať hodnoty v poliach pre sadzby DPH.
 3. Je vhodné využiť možnosť zadávať aj pôvodné sadzby DPH na dokladoch - nastavte pôvodné hodnoty sadzieb DPH.
Ako možno v čase, keď je platná už nová sadzba DPH, použiť na doklade ešte pôvodnú sadzbu: Na vystavenej faktúre v knihe pohľadávok, na došlej faktúre v knihe záväzkov a v formulári Zápis v účtovnom (peňažnom) denníku sa v pravo od poľa kde sa zobrazuje hodnota DPH vo vyššej sadzbe nachádza malé tlačidlo . Kliknutím na toto tlačidlo možno dočasne, pre aktuálne zadávaný zápis (doklad), zmeniť aktuálne sadzby DPH za pôvodne platné.

Skladová evidencia

Na konci obdobia platnosti pôvodnej sadzby DPH je potrebné zaevidovať všetky príjmy a výdaje súvisiace s dokladmi s pôvodnou sadzbou DPH. Následne vytlačiť tlačové výstupy ako je Súhrnný výkaz o príjme, Súhrnný výkaz o výdaji, Stav zásob ku koncu platnosti obdobia pôvodnej sadzby DPH a pod.
Pre každú skladovú kartu sa sadzba DPH nastavuje samostatne na tejto karte. Modul Skladová evidencia obsahuje nástroj na hromadnú zmenu nastavených sadzieb DPH. Postupujte nasledovne:

 1. Otvorte knihu Skladové karty.
 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti a vyberte v ponuke Hromadná zmena sadzieb DPH.
 3. Vo formulári Zmena sadzieb DPH nastavte hodnotu pôvodnej a novej sadzby DPH (pôvodná sadzba 19 %, nová sadzba 20 %).
 4. Zvoľte jednu z možností pre zachovanie predajnej ceny na skladovej karte.
 5. V kroku pre nastavenie príznaku daňovej hladiny ak používate registračné pokladnice EURO vyberte príznak daňovej hladiny nenastaviť.
 6. V nasledujúcom kroku vyberte pre ktoré karty sa má zmena sadzby DPH aplikovať - vyberte Všetky (vo všetkých skladoch).

Registračné pokladnice EURO a Quorion

V prípade, že používate registračné pokladnice EURO alebo FRIGO v režime off-line postupujte nasledovne:

 1. K dátumu ukončenia platnosti pôvodnej sadzby DPH je potrebné vyčítať z pokladnice všetky predané množstvá.
 2. Zmeňte nastavenie sadzby DPH v nastavení firmy a v skladovej evidencii podľa vyššie uvedených postupov.
 3. Podľa používateľskej príručky k pokladnici EURO, alebo FRIGO zmeňte sadzby daňovej hladiny v pokladnici. 
 4. Do pokladnice je ešte potrebné pred jej použitím s novými sadzbami DPH opätovne zapísať informácie so skladových kariet Zápis do pokladnice.

Pokladnica OBERON

V prípade, že používate program Pokladnica OBERON s niektorým z fiškálnych modulov postupujte nasledovne:

 1. Na konci obdobia platnosti pôvodnej sadzby DPH zaevidujte všetky otvorené účty (stoly), odložené účty, hotelové účty a ukončite predaj s pôvodnou sadzbou DPH. Vykonajte dennú uzávierku a vytvorte skladové pohyby (ak nie je nastavené automatické vykonávanie skladových pohybov).
 2. Zmeňte nastavenie sadzby DPH v nastavení firmy a v skladovej evidencii podľa vyššie uvedených postupov.
 3. Do programu OBERON sa prihláste ako používateľ s právami administrátora.
 4. V ponuke Servis - Zariadenia vyberte v zozname zariadenie fiškálneho modulu.
 5. Kliknite na Upraviť a Nastaviť zariadenie.
 6. Ak neviete či nastavenia fiškálneho modulu uložené v jeho pamäti a v programe OBERON sú totožné, kliknite na tlačidlo Načítať z modulu, inak pokračujte nasledujúcim bodom.
 7. Kliknite na tlačidlo Zapísať do modulu a na kartách nastavení, ktoré sa zapisujú do fiškálneho modulu začiarknite Sadzby DPH.
 8. Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť budú do fiškálneho modulu zapísané sadzby DPH v súlade s nastavením sadzieb DPH v programe Jednoduché, alebo podvojné účtovníctvo. 
U iných podporovaných fiškálnych modulov a registračných pokladníc je potrebné zmenu sadzieb DPH realizovať pomocou servisného programu dodávaného výrobcom tohto zariadenia.

Hotelová recepcia

V prípade, že používate modul Hotel na konci obdobia platnosti pôvodnej sadzby DPH zaúčtujte všetky hotelové účty s pôvodnou sadzbou DPH. Následne zmeňte nastavenia účtovnej jednotky, prípadne skladovej evidencie a pokračujte v prevádzke s novou sadzbou DPH.
Príbuzné témy