Pomocník systému OBERON
Všeobecne o zálohovaní

Základné informácie > Zálohovanie údajov > Všeobecne o zálohovaní

Táto téma Pomocníka je venovaná všeobecným informáciám o zálohovaní údajov v systéme OBERON. Zálohovanie údajov (zálohovanie dát, backup) znamená vytváranie kópie, resp. kópií údajov a ich ukladanie na záložné médium pre prípad potreby obnovenia práve spracúvaných alebo nedávno uložených údajov, ak došlo k ich poškodeniu, strate alebo zničeniu.

Základné informácie

Zálohovanie údajov v systéme OBERON je možné vykonávať dvoma základnými spôsobmi:

 1. Manuálne zálohovanie - je dostupné v programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, Zálohovanie údajov. Pomocou sprievodcu je možné vykonať zálohu údajov na záložné médium.
 2. Automatické zálohovanie - vykonáva sa bez zásahu obsluhy programom OBERON Center. Základné rozdiely medzi manuálnym zálohovaním a automatickým zálohovaním:
  - manuálne zálohovanie zálohuje údaje účtovnej jednotky (firmy), s ktorou sa práve pracuje; automatické zálohovanie môže zálohovať údaje viacerých účtovných jednotiek (firiem) súčasne,
  - manuálne zálohovanie musí aktivovať používateľ; automatické zálohovanie môže zálohovať údaje automaticky bez zásahu používateľa,
  - manuálnym zálohovaním je možné zálohovať údaje na pevný či vymeniteľný disk, automatické zálohovanie môže navyše zálohovať údaje aj mimo firmy na FTP server.
 3. Z hľadiska použitého databázového systému sa samotné vykonanie zálohy zásadne technologicky odlišuje:
  - Microsoft Access - zálohu je možné vykonať manuálnym zálohovaním, prípadne možno použiť automatické zálohovanie.
  - SQL server - zálohu je možné vykonať len automatickým zálohovaním.

Prečo zálohovať

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je potrebné údaje pravidelne zálohovať:

Ako často zálohovať

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Interval zálohovania bude pravdepodobne iný, ak napr. predpokladaný počet zápisov v účtovnom/peňažnom denníku bude za celý účtovný rok tisíc, a iná, ak ich bude niekoľko desiatok tisíc. Všeobecne odporúčame vykonávať zálohovanie údajov tak, aby v prípade ich straty bolo možné doklady doúčtovať v priebehu jedného dňa. V prípade napr. modulu Mzdy a dochádzka odporúčame zálohovať po každom spracovaní miezd, t. j. raz mesačne.

Bližšie informácie o automatickom zálohovaní získate v témach o formulároch Automatické zálohovanie - štandardná záloha a Automatické zálohovanie - záloha databázy SQL servera.

Kam zálohovať

Zálohovať údaje je možné na tieto najčastejšie používané médiá:

Príbuzné témy