Pomocník systému OBERON
Preúčtovanie neuhradenej DPH na uhradenú

Pre potreby uplatnenia nároku na odpočet DPH sú účtovné jednotky povinné viesť analytickú evidenciu nezaplatenej a zaplatenej DPH.
Príbuzné témy