Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie notifikácie

Formulár Nastavenie notifikácie umožňuje nadefinovať jednotlivé typy automatických notifikácií vo forme e-mailových a SMS správ generovaných pomocou automatickej úlohy Generátor notifikácií. Formulár Nastavenie notifikácie je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy:

  1. v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Všeobecné, záložka Ostatné stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava,
  2. v ponuke ServisAutomatické úlohy stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava - otvorí sa formulár Automatická úloha, v ktorom vyberte daný typ automatickej úlohy a stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár Nastavenia notifikácií, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Nastavenie notifikácie

Typ

Zadáva sa typ notifikácie:

  • Nezadané
  • CRM - úlohy a udalosti - notifikácia úloh a udalostí z modulu CRM a registratúra.
  • Hotel - on-line rezervácia ubytovania (pre hosťa) - notifikácia o novej on-line rezervácii (alebo dopyte) ubytovania. Týka sa rezervácií pomocou webového rezervačného formulára v prepojení s webovými službami OBERON, prípadne aj rezervácií zaevidovaných automaticky pomocou manažéra rezervačných kanálov (napr. Beds24D-EDGE).
  • Hotel - on-line rezervácia ubytovania (pre hotel) - pri prijatí rezervácie ubytovania z webového rezervačného formulára sa doručí e-mailová alebo SMS správa s detailmi rezervácie na zadanú adresu alebo telefónne číslo ubytovacieho zariadenia. Zároveň sa ďalšia notifikácia doručí aj hosťovi, ktorý rezerváciu vytvoril.
  • Hotel - notifikácia pred príchodom (pre hosťa) - pred príchodom hosťa systém OBERON zasiela e-mailovú alebo SMS správu s informáciami napr. o polohe hotela, parkovaní a pod. V notifikačnej správe je možné zaslať aj odkaz na osobitný formulár na webovej stránke ubytovacieho zariadenia na zadanie identifikačných údajov hosťa, prípadne aj ďalších osôb ešte pred príchodom do ubytovacieho zariadenia v rámci tzv. pre check-inu (viac informácií je možné získať v téme Pre check-in).
  • Hotel - notifikácia po odchode hosťa - po odchode hosťa systém OBERON zasiela e-mailovú alebo SMS správu, napr. poďakovanie za pobyt, žiadosť o spätnú väzbu.
  • Pokladnica OBERON - denná uzávierka - po vykonaní dennej uzávierky v module Pokladnica OBERON program odošle e-mailovú alebo SMS správu na zadanú adresu alebo telefónne číslo.
  • Dochádzka - meškajúci pracovníci - v prípade, že pracovník nepríde do práce do stanoveného času, doručí sa príjemcovi e-mailová alebo SMS správa na zadanú adresu alebo telefónne číslo.

Názov

Zadáva sa pomenovanie notifikácie.

Príjemcovia

Zadávajú sa používatelia, ktorým sa odošle e-mailová alebo SMS správa. Používatelia musia mať zadané platnú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo. Kontaktné údaje sa zadávajú vo formulári Používateľ, záložka Podrobnosti.

Prevádzka

Ak účtovná jednotka používa prevádzky, niektoré notifikácie sa môžu používať len pre danú prevádzku. Zároveň je možné pre každú prevádzku nastaviť notifikáciu samostatne, a to najmä obsah správy (predlohu).

Zakázať

Zakázať notifikáciu znamená, že ju nebude možné používať, v systéme však ostane definovaná.

Predloha pre e-mail

Začiarknutím možnosti Notifikovať odoslaním elektronickej pošty sa budú odosielať e-mailové správy. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (e-mail) je možné upraviť predlohu pre e-mailové správy. Viac informácií v téme Editor predlohy.

Predloha pre SMS

Začiarknutím možnosti Notifikovať odoslaním SMS správy sa budú odosielať SMS správy. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (SMS) je možné upraviť predlohu pre SMS správy. Viac informácií v téme Editor predlohy.

Nastaviť predvolené predlohy

Stlačením tlačidla Nastaviť predvolené predlohy sa aktuálne zadané notifikácie zmažú a prepíšu predvolenými predlohami.

Záložka Ostatné sa zobrazuje len pri vybraných notifikáciách (napr. pri meškajúcich pracovníkoch).

Tu je možné nastaviť čas, po uplynutí ktorého bude príjemca upozornený na meškajúcich pracovníkov. Čas v minútach je možné nastaviť pre štandardné pracovné pomery, pre pomery s pružným pracovným časom, prípadne pre pomery, pri ktorých sa len eviduje pracovný čas.

Príbuzné témy