Pomocník systému OBERON
Zoznam príjemcov správ

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Zoznam príjemcov správ

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Zoznam príjemcov správ v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Vytvorenie obchodného partnera z príjemcu

Funkcia vytvorí z príjemcu obchodného partnera.

Zaradiť medzi zakázaných príjemcov

Funkcia zakáže vybraného príjemcu (príjemca bude vymazaný zo zoznamu príjemcov).

Hromadne nastaviť skupiny príjemcov

Sprievodca umožňuje vytvoriť (alebo aktualizovať) zoznam príjemcov naimportovaním XML súboru alebo zadaním zo zoznamu evidovaných obchodných partnerov. Príjemcov je možné vytvoriť aj z prevádzok obchodného partnera v prípade, že majú zadanú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Import príjemcov z iných evidencií

Sprievodca umožňuje naimportovať údaje zo zoznamu evidovaných obchodných partnerov alebo zo zoznamu evidovaných pracovníkov. Vyberte, či sa údaje majú naimportovať priamo z danej evidencie (záznamy je možné aj označiť), prípadne sa majú naimportovať z XML súboru danej evidencie (ale napríklad z inej firmy). V ďalšom kroku je možné vybrať, či sa majú vytvoriť záznamy príjemcov aj z prevádzok a kontaktných osôb obchodných partnerov v prípade, že majú zadanú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. V sprievodcovi je možné určiť, či sa majú aktualizovať už existujúce záznamy v zozname príjemcov (najmä priradenie ku skupine príjemcov). V ďalšom kroku sa určuje skupina a spôsob nadobudnutia kontaktu, napr. súhlas daný pri nákupe, pri registrácii a pod.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z evidencie do súboru typu XML. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - export údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.

XML komunikácia - hromadný import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje XML do tejto evidencie. Formulár je bližšie popísaný v téme XML komunikácia - import údajov.

Bližšie informácie o nastavení XML komunikácie nájdete v téme Nastavenia XML komunikácie.
Príbuzné témy