Pomocník systému OBERON
Hromadné správy (kampane)

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Hromadné správy (kampane)

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Hromadné správy (kampane) v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Výhodou použitia vlastného SMTP servera je skutočnosť, že nie je nutné používať softvér tretej strany, čím je možné ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Ďalšie informácie

Postup nastavenia hromadného zasielania e-mailov

 1. Nastavenie servera OBERON Automation Center - správne nastavený server OBERON Automation Center (OAC) bude vykonávať automatickú úlohu Automatické odosielanie e-mailov, ktorá bude zabezpečovať fyzické odosielanie e-mailových správ. Postup nastavenia je dostupný v téme Nastavenie servera OBERON Automation Center. Správnosť nastavenia a fungovania servera OAC môžete skontrolovať v programe OBERON Automation Center (klient) (v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka OBERONOBERON Automation Center (klient)). Pri použití OBERON Automation Center odporúčame používať databázu SQL.
 2. Nastavenie automatickej úlohy Automatické odosielanie e-mailov - úloha bude zabezpečovať fyzické odosielanie e-mailových správ. Postup nastavenia je dostupný v téme Automatické odosielanie e-mailov.
 3. Nastavenie SMTP servera - spravidla sa používa SMTP server poskytovateľa webhosting-u (e-mail hosting-u). Na zadanie prihlasovacích údajov do SMTP servera slúži formulár Nastavenia automatickej úlohy Automatické odosielanie e-mailov v rámci nastavenia automatickej úlohy v bode 2 (nie je potrebné nastaviť poštového klienta v ponuke ServisNastavenia programu, oddiel Firma, Všeobecné, záložka E-mail).
 4. Nastavenie kadencie odosielania správ - t. j. koľko e-mailov je možné zaslať za 1 hodinu. Dôvodom je, že poskytovateľ e-mail hostingu môže vyhodnotiť hromadné zasielanie ako nekalú činnosť a zaradiť vás na čiernu listinu (black list). Odporúčame sa preto informovať u svojho poskytovateľa e-mail hostingu ohľadom obmedzení hromadného zasielania e-mailových správ. Bežne je možné zasielať minimálne 200 - 300 e-mailov za hodinu, spravidla nie je problém navýšiť tento počet na 1000 e-mailov za hodinu, prípadne aj viac. Kadencia odosielania správ sa nastavuje v rámci nastavenia automatickej úlohy (bod 2) vo formulár Nastavenia automatickej úlohy Automatické odosielanie e-mailov.
 5. Zadanie príjemcov (adresátov) správy - zadávajú sa spolu s ich e-mailovými adresami, resp. telefónnymi číslami do evidencie Zoznam príjemcov správ (ponuka CRM) ešte pred samotným vytvorením a zaslaním hromadnej správy. Zadať ich možno buď manuálne, alebo hromadným importom. Takýto import je možné vykonať zo súboru XML, prípadne z iných evidencií OBERON-u (napr. z evidencie obchodných partnerov, prípadne pracovníkov), a to pomocou tlačidla Možnosti (alebo kontextovej ponuky).
  • Import príjemcov z iných evidencií - sprievodca umožňuje naimportovať zoznam príjemcov z iných evidencií OBERON-u, najčastejšie z evidencie obchodných partnerov alebo pracovníkov (zamestnancov).
  • XML komunikácia - hromadný import údajov - sprievodca umožňuje naimportovať údaje z XML súboru (formát XML súboru je podľa tejto evidencie).
 6. Vytvorenie a odoslanie hromadnej e-mailovej správy - samotné vytvorenie a odoslanie hromadnej e-mailovej správy je popísané v nasledujúcej časti.

Postup vytvorenia a odoslania hromadnej správy (na príklade informovania obchodných partnerov o zmene adresy)

V tejto časti je uvedený postup, podľa ktorého je možné vytvoriť hromadnú e-mailovú správu (resp. SMS správu) a zaslať ju skupine adresátov (príjemcov). 

 1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke CRM vyberte položku Hromadné správy (kampane).
 2. Stlačte tlačidlo Nový a zadajte názov hromadnej správy, napr. Zmena adresy. Vyberte typ správy, t. j. či budete posielať e-mailovú alebo SMS správu, prípadne zvoľte prevádzku, ak si prajete členiť správy podľa prevádzok.
 3. Vyberte skupinu alebo skupiny adresátov, ktorým bude správa odoslaná.
 4. Vyberte predlohu, podľa ktorej sa vytvorí koncept hromadnej správy, napr. Oznámenie o zmene. Ak chcete zobraziť náhľad predlohy alebo ju upraviť, stlačte tlačidlo . Otvorí sa formulár, v ktorom možno predlohu upraviť - viac informácií v téme Predlohy e-mailov. Po ukončení upravovania predlohy stlačte tlačidlo OK.
 5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Hromadná správa (kampaň).
 6. Pomocou tlačidla Upraviť obsah správy je možné upraviť koncept správy - t. j. editovať obsah a vzhľad správy pred odoslaním. V prípade, že do hromadného e-mailu chcete pridať prílohu, stlačte tlačidlo Prílohy. V prípade potreby zložitejších dizajnových úprav možno vzhľad správy vytvoriť v ľubovoľnom html editore a následne ho vložiť ako html kód (Ctrl+C/Ctrl+V) do konceptu správy.
 7. Pridať ďalších príjemcov je možné zadaním do poľa Ďalší príjemcovia - zadávajú sa e-mailové adresy, resp. telefónne čísla oddelené čiarkou a medzerou.
 8. V záložke Stav je možné sledovať počet vytvorených správ, počet príjemcov, počet odoslaných správ, stav odosielania a dátum a čas odoslania poslednej správy.
 9. Stlačením tlačidla OK sa koncept hromadnej správy (kampane) uloží - jednotlivé správy sa však ešte neodošlú. Namiesto toho vás program vyzve, či chcete pred odoslaním vytvorenú správu (jej obsah a dizajn) otestovať zaslaním na jednu alebo viac testovacích adries.
 10. Až po kontrole testovacieho e-mailu odporúčame e-mailové správy zaslať hromadne - urobiť tak možno pomocou sprievodcu Hromadne odoslať správy (dostupný pomocou tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke). Správu je pritom možné hromadne odoslať ihneď, prípadne s určitým oneskorením. Po stlačení tlačidla Dokončiť v uvedenom sprievodcovi sa vygenerujú správy podľa daného konceptu hromadnej správy. Následne sa pomocou automatickej úlohy Automatické odosielanie e-mailov postupne odošlú.
 11. E-mailové správy vytvorené (vygenerované) pomocou hromadného mailingu (kampaní) sa evidujú v evidencii E-mailové správy. Pri hromadnom odoslaní e-mailov sa vytvorené (vygenerované) e-mailové správy pre všetkých príjemcov (adresátov) uložia v tejto evidencii a následne sa pomocou SMTP servera fyzicky odošlú. Na základe toho je možné spätne overiť, či bola správa danému adresátovi odoslaná.
Obrázok č. 1: Úprava konceptu hromadnej správy

 

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odoslať testovaciu správu

Pomocou tohto sprievodcu je možné otestovať hromadnú správu, t. j. zaslať skúšobný e-mail (prípadne viac e-mailov) vybraným adresátom.

Hromadne odoslať správy

Pomocou tohto sprievodcu je možné hromadne zaslať správy vybraným adresátom podľa hromadnej správy (kampane). Hromadné odoslanie správ pozostáva z dvoch krokov - z hromadného vytvorenia (vygenerovania) jednotlivých správ a ich následného (alebo odloženého) zaslania jednotlivým príjemcom.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Zobraziť správy vybratej hromadnej správy

Zobrazí sa zoznam správ zvolenej hromadnej správy.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.
Obrázok č. 1: Úprava konceptu hromadnej správy

 

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odoslať testovaciu správu

Pomocou tohto sprievodcu je možné otestovať hromadnú správu, t. j. zaslať skúšobný e-mail (prípadne viac e-mailov) vybraným adresátom.

Hromadne odoslať správy

Pomocou tohto sprievodcu je možné hromadne zaslať správy vybraným adresátom podľa hromadnej správy (kampane). Hromadné odoslanie správ pozostáva z dvoch krokov - z hromadného vytvorenia (vygenerovania) jednotlivých správ a ich následného (alebo odloženého) zaslania jednotlivým príjemcom.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Zobraziť správy vybratej hromadnej správy

Zobrazí sa zoznam správ zvolenej hromadnej správy.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.
Príbuzné témy