Pomocník systému OBERON
Hromadné správy (kampane)

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Hromadné správy (kampane)

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Hromadné správy (kampane) v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Výhodou použitia vlastného SMTP servera je skutočnosť, že nie je nutné používať softvér tretej strany, čím je možné ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Ďalšie informácie

Postup vytvorenia hromadnej správy (na príklade informovania obchodných partnerov o zmene adresy)

V tejto časti je uvedený postup, podľa ktorého je možné vytvoriť hromadnú správu a zaslať ju skupine adresátov (príjemcov). 

  1. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke CRM vyberte položku Hromadné správy (kampane).
  2. Stlačte tlačidlo Nový a zadajte názov hromadnej správy, napr. Zmena adresy. Vyberte typ správy, t. j. či budete posielať e-mailovú alebo SMS správu, prípadne zvoľte prevádzku, ak si prajete členiť správy podľa prevádzok.
  3. Vyberte skupinu alebo skupiny adresátov, ktorým bude správa odoslaná.
  4. Vyberte predlohu, podľa ktorej sa vytvorí koncept hromadnej správy, napr. Oznámenie o zmene. Ak chcete zobraziť náhľad predlohy alebo ju upraviť, stlačte tlačidlo . Otvorí sa formulár, v ktorom možno predlohu upraviť - viac informácií v téme Predlohy e-mailov. Po ukončení upravovania predlohy stlačte tlačidlo OK.
  5. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Hromadná správa (kampaň).
  6. Pomocou tlačidla Upraviť obsah správy je možné upraviť koncept správy - t. j. editovať obsah a vzhľad správy pred odoslaním. V prípade, že do hromadného e-mailu chcete pridať prílohu, stlačte tlačidlo Prílohy. V prípade potreby zložitejších dizajnových úprav možno vzhľad správy vytvoriť v ľubovoľnom html editore a následne ho vložiť ako html kód (Ctrl+C/Ctrl+V) do konceptu správy.
  7. Pridať ďalších príjemcov je možné zadaním do poľa Ďalší príjemcovia - zadávajú sa e-mailové adresy, resp. telefónne čísla oddelené čiarkou a medzerou.
  8. V záložke Stav je možné sledovať počet vytvorených správ, počet príjemcov, počet odoslaných správ, stav odosielania a dátum a čas odoslania poslednej správy.
  9. Stlačením tlačidla OK sa koncept hromadnej správy (kampane) uloží - jednotlivé správy sa však ešte neodošlú. Namiesto toho vás program vyzve, či chcete pred odoslaním vytvorenú správu (jej obsah a dizajn) otestovať zaslaním na jednu alebo viac testovacích adries.
  10. Až po kontrole testovacieho e-mailu odporúčame e-mailové správy zaslať hromadne - urobiť tak možno pomocou sprievodcu Hromadne odoslať správy (dostupný pomocou tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke). Správu je pritom možné hromadne odoslať ihneď, prípadne s určitým oneskorením. Po stlačení tlačidla Dokončiť v uvedenom sprievodcovi sa vygenerujú správy podľa daného konceptu hromadnej správy. Následne sa pomocou automatickej úlohy Automatické odosielanie e-mailov postupne odošlú.
Obrázok č. 1: Úprava konceptu hromadnej správy

 

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Odoslať testovaciu správu

Pomocou tohto sprievodcu je možné otestovať hromadnú správu, t. j. zaslať skúšobný e-mail (prípadne viac e-mailov) vybraným adresátom.

Hromadne odoslať správy

Pomocou tohto sprievodcu je možné hromadne zaslať správy vybraným adresátom podľa hromadnej správy (kampane). Hromadné odoslanie správ pozostáva z dvoch krokov - z hromadného vytvorenia (vygenerovania) jednotlivých správ a ich následného (alebo odloženého) zaslania jednotlivým príjemcom.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

Zobraziť správy vybratej hromadnej správy

Zobrazí sa zoznam správ zvolenej hromadnej správy.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.
Príbuzné témy