Pomocník systému OBERON
Úlohy a udalosti

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Úlohy a udalosti

Základné informácie

Ďalšie informácie

Ďalšie možnosti evidencie

V knihe Úlohy a udalosti sú pre prácu so zápismi dostupné ďalšie možnosti. Sú dostupné v tlačidle Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zmeniť stav

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné zmeniť stav úlohy alebo udalosti a priradiť k zmene stavu poznámku. Príklad: po ukončení udalosti "Školenie" zmeníme stav z Plánovanej na Vykonanú.

Nová udalosť z reklamácie/servisu

Funkcia umožní vytvoriť novú udalosť z evidencie reklamácií a servisu.

Zobraziť  väzby dokumentu

Väzby k dokumentu slúžia na kontrolu postupu zadávania úloh a udalostí. Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranej úlohe a udalosti. Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné zápisy vytlačiť, upraviť a exportovať.

Zobraziť dokumenty a obrázky

Funkcia zobrazí evidenciu Dokumenty a obrázky, v ktorej je možné napríklad oskenovať dokument (tlačidlo Možnosti) alebo priradiť dokument z Knižnice dokumentov a obrázkov.

Obnoviť vymazaný záznam

Záznam, ktorý bol vymazaný presunutím do koša, je možné obnoviť. Ďalšie informácie o mazaní a obnove záznamov získate v téme Kôš - vymazanie a obnova záznamov.

Import úloh a udalostí z Excelu

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné naimportovať úlohy a udalosti z dokumentu vytvoreného v programe Microsoft Excel. Import je možné vykonať len pomocou vzorového súboru XLSX, ktorý je možné získať pomocou Správcu doplnkov. Vzorový súbor XLSX je možné upraviť aj v iných tabuľkových procesoroch (napr. OpenOffice, Libre Office), avšak už pri samotnom importe musí byť na počítači nainštalovaný Microsoft Excel. V súbore je potrebné na prvom riadku z vybaľovacieho zoznamu správne určiť jednotlivé polia z OBERON-u, do ktorých má byť daný stĺpec naimportovaný.
Podrobné informácie o formulári získate v téme Formulár Úloha a v téme Formulár Udalosť.
Príbuzné témy