Pomocník systému OBERON
Úlohy a udalosti

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Úlohy a udalosti

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Úlohy a udalosti v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Vytvoriť, resp. upraviť už vytvorenú úlohu, resp. udalosť je možné pomocou formulára Úloha alebo formulára Udalosť. Postup vytvorenia úlohy, resp. udalosti je popísaný v téme Vytvorenie úlohy a udalosti.        

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zmeniť stav

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné zmeniť stav úlohy, resp. udalosti, zadať popis k zmene stavu a odoslať správu o zmene stavu elektronickou poštou na zadanú e-mailovú adresu. Napr. pri ukončení udalosti Školenie sa stav zmení z Plánovaná na Vykonaná. Pri úlohe možno v sprievodcovi zadať aj stupeň dokončenia úlohy vyjadrený v %.

Nová udalosť z reklamácie/servisu

Funkcia umožní vytvoriť novú udalosť z evidencie reklamácií a servisu.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zobraziť väzby dokumentu

Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu. Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné záznam zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - import dokladu

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

Import úloh a udalostí zo súboru typu XLSX

Funkcia umožňuje jednorazovo naimportovať do evidencie úlohy a udalosti zo súboru typu XLSX. Import je možné vykonať len pomocou vzorového súboru XLSX, ktorý je možné získať pomocou Správcu doplnkov. Bližšie informácie nájdete v téme Import údajov zo súboru typu XLSX.
Príbuzné témy