Pomocník systému OBERON
CRM zložky

OBERON - hlavná ponuka > CRM > CRM zložky

Táto téma Pomocníka je venovaná položke CRM zložky v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Vytvoriť, resp. upraviť už vytvorenú CRM zložku je možné pomocou formulára CRM zložka.

Ďalšie informácie

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zmeniť stav zložky

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné zmeniť stav CRM zložky, zadať popis k zmene stavu, prípadne stupeň dokončenia vyjadrený v %. Napr. po ukončení projektu Vytvorenie pobočky v RK sa stav zmení z Plánovaná na Vykonaná.

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zobraziť  väzby dokumentu

Vo formulári sa graficky zobrazia väzby k vybranému záznamu. Kliknutím pravým tlačidlom myši je možné záznam zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Zobraziť úlohy a udalosti

Zobrazí úlohy a udalosti, ktoré patria k danej CRM zložke.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.
Obrázok č. 1: CRM zložka a prislúchajúce úlohy a udalosti

 

Príbuzné témy