Pomocník systému OBERON
Kalendár udalostí

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Kalendár udalostí

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Kalendár udalostí v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Vytvoriť, resp. upraviť už vytvorenú úlohu, resp. udalosť je možné pomocou formulára Úloha alebo formulára Udalosť. Postup vytvorenia úlohy, resp. udalosti je popísaný v téme Vytvorenie úlohy a udalosti.        
Obrázok č. 1: Formulár Kalendár udalostí pre jedného používateľa (zobrazenie pod sebou)

 

Obrázok č. 2: Formulár Kalendár udalostí v zobrazení vedľa seba

 

Ďalšie informácie

Popis tlačidiel

Deň - zobrazia sa úlohy a udalosti z aktuálneho dňa.
Pracovný týždeň - zobrazia sa úlohy a udalosti z aktuálneho pracovného týždňa.
Týždeň - zobrazia sa úlohy a udalosti z aktuálneho kalendárneho týždňa.
Mesiac - zobrazia sa úlohy a udalosti  z aktuálneho mesiaca.
Skupina - zobrazia sa úlohy a udalosti v členení podľa používateľov v konkrétnom dni, týždni, mesiaci podľa nastavení.
Zobrazenie - grafický prehľad a zoznam úloh a udalostí sa zobrazia pod sebou alebo vedľa seba
Časový úsek - minimálne časové úseky, na ktoré bude rozdelený kalendár udalostí

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Nová udalosť z reklamácie/servisu

Funkcia umožní vytvoriť novú udalosť z evidencie reklamácií a servisu.

Opakovať udalosť

Udalosť je možné opakovať, teda udalosť sa automaticky vytvorí o zvolený časový úsek. Napr. každoročná prehliadka auta, každomesačné odovzdávanie výkazu atď.

Zmeniť stav

Otvorí sa sprievodca, pomocou ktorého je možné zmeniť stav udalosti (Plánovaná, Vykonaná, Nevykonaná, Zrušená), zadať popis k zmene stavu a odoslať správu o zmene stavu elektronickou poštou na zadanú e-mailovú adresu.
Príbuzné témy