Pomocník systému OBERON
Formulár Úloha

Formulár Úloha je určený na zobrazenie a editáciu úlohy. Pod pojmom úloha rozumieme každú činnosť, ktorá je pridelená konkrétnej osobe na vykonanie. Vo formulári je možné evidovať súbor informácií, ktorý spravidla obsahuje popis úlohy, dátum začiatku a konca úlohy, plánovaný termín ukončenia úlohy, typ úlohy, stav úlohy, prípadne ďalšie informácie. Úloha sa nezobrazuje v kalendári udalostí. Formulár Úloha je dostupný z ponuky CRMÚlohy a udalosti po stlačení tlačidla Nový alebo Oprava.

Popis formulára Úloha 

Dátum a čas evidencie

Zadáva sa dátum, prípadne aj čas zaevidovania úlohy, teda čas vytvorenia novej úlohy.

Predmet

Zadáva sa pomenovanie úlohy.

Typ úlohy

Vyberte typ úlohy. Definovať typy úloh je možné stlačením tlačidla , otvorí sa formulár Zoznam typov úloh. K typu úlohy je možné priradiť obrázok a pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok) ho posúvať v zozname. Prefix typu úlohy sa používa pri vytváraní čísla úlohy, napr. Telefonát má prefix TF, číslo úlohy bude 15TF0001.

Stav úlohy

Úloha môže mať rôzne stavy, napríklad nezačatá, plánovaná, prebieha, ukončená, odložená atď.

Dokončené na ... %

Dokončenie vyjadruje aktuálny stav úlohy vyjadrený percentuálnou hodnotou dokončenej práce. Tento údaj sa zadáva posunutím posuvníka po osi.

Popis úlohy

Zadáva sa bližší popis úlohy (detailnejšie informácie).

Dátum a čas začiatku

Zadáva sa dátum a čas začiatku úlohy, napríklad "Telefonát do firmy ABC".

Pripomenutie

Pripomenutie znamená, že úloha sa používateľovi pripomenie SMS-kou alebo e-mailom. Pripomenutie sa odošle používateľovi, ktorému je úloha určená. Pripomenutie je možné nastaviť na ľubovoľný počet minút, hodín, dní alebo týždňov. Štruktúra e-mailových a SMS správ sa nastavuje v nastaveniach programu v záložke Ostatné, tlačidlo Nastaviť. Ďalšie informácie o pripomenutiach získate v téme O automatických notifikáciách.

Priorita

Priorita (dôležitosť) úlohy umožňuje členiť úlohy na menej dôležité úlohy až po tie s najvyššou prioritou.

Úlohu zadal

Zadáva sa používateľ, ktorý úlohu vytvoril. Tento údaj sa môže využiť pri kategorizácii v knihe Úlohy a udalosti. Používateľ, ktorý úlohu zadal inému používateľovi, bude môcť sledovať stav rozpracovanosti úlohy.

Úloha je určená pre

Úlohu možno prideliť jednému používateľovi, viacerým používateľom alebo skupine používateľov.

Automaticky vymazať po ... dňoch

Úloha bude vymazaná po zadanom počte dní z knihy Úlohy a udalosti a z Kalendára udalostí, pričom úloha musí byť vykonaná alebo nevykonaná (nie v stave plánovania).

Plánovaný termín ukončenia

Predpokladaný termín dokončenia úlohy, po skončení úlohy sa zapíše dátum a čas ukončenia úlohy, prípadne sa napíše bližší popis ukončenia.
Úloha môže byť určená konkrétnemu obchodnému partnerovi, alebo konkrétnej osobe z danej firmy. Úlohu možno pripomenúť formou e-mailu alebo SMS správy. V prípade, že je zadaná osoba a má zadané kontaktné údaje, pripomenutie sa odošle priamo tejto osobe. Ak nie je zadaná žiadna osoba alebo nemá vyplnené kontaktné údaje, pripomenutie sa odošle na kontaktné údaje obchodného partnera.
Každej úlohe je možné zadať plánovaný čas, ktorý bude trvať, alebo skutočne odpracovaný čas. Tieto údaje sa môžu použiť v tlačových výstupoch, alebo ako podklad pre vytvorenie faktúry.

V záložke Členenie priradiť úlohu určitej prevádzke, oddeleniu, prípadne úlohu inak začleniť.

Pôvodná úloha/udalosť

Vyberá sa pôvodná udalosť, z ktorej vychádza práve zadávaná úloha. Napríklad pôvodnou úlohou bol telefonát s klientom, kde z rozhovoru vyplynula ďalšia úloha - "Vypracovanie cenovej ponuky".

Nasledujúce úlohy/podudalosti

Úloha môže vyvolať ďalšiu úlohu alebo udalosť. Napríklad "Vypracovanie cenovej ponuky" vyvolá udalosť "Podpis zmluvy".
Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o danej úlohe.

Tlačidlá vo formulári Úloha

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. členenie, prevádzka, typ úlohy) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácií nájdete v téme Šablóny.

Dokumenty a obrázky

Systém OBERON umožňuje evidovať v Knižnici dokumentov a obrázkov ľubovoľné dokumenty alebo obrázky, napríklad zmluvu. Priložiť nový obrázok alebo dokument je možné stlačením tlačidla Nový. Otvorí sa formulár Dokument (obrázok), v ktorom pomocou tlačidla výberu je možné vybrať akýkoľvek obrázok uložený v počítači. Stlačením tlačidla  sa zobrazí Knižnica dokumentov a obrázkov. Stlačením tlačidla Možnosti je možné dokument oskenovať. Obrázok je možné zobraziť v náhľade, alebo upraviť v jednoduchom editore. V knihe Úlohy a udalosti bude položka s priloženými obrázkami a dokumentami zobrazená s príznakom (obrázkom) kancelárskej spinky.
Príbuzné témy