Pomocník systému OBERON
Formulár Úloha

Formulár Úloha umožňuje vytvoriť, resp. upraviť už vytvorenú úlohu v evidencii Úlohy a udalosti modulu CRM a registratúra. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka CRMÚlohy a udalosti, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Úloha 

Dátum a čas evidencie

Zadáva sa dátum, prípadne aj čas zaevidovania úlohy, teda čas vytvorenia novej úlohy.

Predmet

Zadáva sa pomenovanie úlohy.

Typ úlohy

Umožňuje priradiť úlohu k typu úlohy. V systéme OBERON sú základné typy úloh preddefinované, ďalšie typy úloh si môže účtovná jednotka po stlačení tlačidla  podľa potreby ľubovoľne definovať. K typu úlohy je možné priradiť obrázok a jednotlivé typy úloh zoradiť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok). Prefix typu úlohy sa používa pri vytváraní čísla úlohy, napr. typ úlohy Obchodná ponuka má prefix OP, číslo úlohy bude 23OP0001.

Stav úlohy

Pri každej úlohe možno evidovať aktuálny stav vybavenia, napr. Plánovaná, Prebieha, Ukončená, Zrušená...

Dokončené na ... %

Pri každej úlohe možno evidovať aktuálny stupeň dokončenia vyjadrený v percentách. Nastavuje sa posunutím posuvníka na osi.

Popis úlohy

Zadáva sa bližší popis úlohy, napr. Obchodná ponuka pre firmu ABC.

Dátum a čas začiatku

Zadáva sa dátum a čas začiatku úlohy.

Pripomenutie

Každej úlohe je možné nastaviť pripomenutie formou e-mailovej alebo SMS správy. Pripomenutie sa odošle používateľovi, ktorému je úloha určená. Pripomenutie je možné nastaviť v rozsahu minút, hodín, dní alebo týždňov. Ďalšie informácie získate v téme O automatických notifikáciách.

Priorita

Priorita umožňuje členiť úlohy podľa dôležitosti.

Úlohu zadal

Zadáva sa používateľ, ktorý úlohu vytvoril. Tento údaj sa môže využiť pri kategorizácii pomocou vstavaného filtra v knihe Úlohy a udalosti. Používateľ, ktorý úlohu zadal inému používateľovi, bude môcť sledovať stav plnenia úlohy.

Úloha je určená pre

Úlohu možno prideliť jednému používateľovi, viacerým používateľom alebo skupine používateľov.

Plánovaný termín ukončenia

Predpokladaný termín dokončenia úlohy, po skončení úlohy sa zapíše dátum a čas ukončenia úlohy, prípadne sa napíše bližší popis k ukončeniu úlohy.

Automaticky vymazať po ... dňoch

Úloha bude po zadanom počte dní vymazaná z knihy Úlohy a udalosti a z Kalendára udalostí, pričom úloha musí byť vykonaná alebo nevykonaná (nie v stave plánovania).
Úloha môže byť určená konkrétnemu obchodnému partnerovi alebo konkrétnej osobe z danej firmy. V prípade, že je zadaná osoba a má vyplnené kontaktné údaje, pripomenutie formou e-mailovej alebo SMS správy sa odošle priamo tejto osobe. Ak nie je zadaná žiadna osoba alebo nemá vyplnené kontaktné údaje, pripomenutie sa odošle na kontaktné údaje obchodného partnera.
Každej úlohe je možné zadať plánovaný čas, ktorý bude trvať, alebo skutočne odpracovaný čas. Tieto údaje sa môžu použiť v tlačových výstupoch alebo ako podklad pre vytvorenie faktúry.

V záložke Členenie možno priradiť úlohu určitej prevádzke, oddeleniu, prípadne úlohu inak začleniť.

Pôvodná úloha/udalosť

Vyberá sa pôvodná úloha/udalosť, z ktorej vychádza práve zadávaná úloha. Napr. pôvodnou úlohou bol telefonát s klientom, kde z rozhovoru vyplynula ďalšia úloha - vypracovanie cenovej ponuky.

Nasledujúce podúlohy/podudalosti

Úloha môže vyvolať ďalšiu úlohu alebo udalosť. Napr. úloha Vypracovanie cenovej ponuky vyvolá udalosť Podpis zmluvy.
Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o danej úlohe.

Tlačidlá vo formulári Úloha

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. členenie, prevádzka, typ úlohy) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácií nájdete v téme Šablóny.

Prílohy

Stlačením tlačidla sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.
Príbuzné témy