Pomocník systému OBERON
Formulár Udalosť

Formulár Udalosť umožňuje vytvoriť, resp. upraviť už vytvorenú úlohu v evidencii Úlohy a udalosti modulu CRM a registratúra. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka CRMÚlohy a udalosti, tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Udalosť 

Dátum a čas evidencie

Zadáva sa dátum, prípadne aj čas zaevidovania udalosti, teda čas vytvorenia novej udalosti.

Dátum a čas začiatku a ukončenia

Zadáva sa presný dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, alebo je možné zvoliť časový rozsah udalosti (dopoludnia, popoludní, prípadne celodenná udalosť).

Predmet

Zadáva sa pomenovanie udalosti.

Typ udalosti

Umožňuje priradiť udalosť k typu udalosti. V systéme OBERON sú základné typy udalostí preddefinované, ďalšie typy udalostí si môže účtovná jednotka po stlačení tlačidla  podľa potreby ľubovoľne definovať. K typu udalosti je možné priradiť obrázok a farbu na zvýšenie prehľadnosti pri zobrazení udalostí v Kalendári udalostí. Jednotlivé typy udalostí možno zoradiť pomocou panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok). Prefix typu udalosti sa používa pri vytváraní čísla udalosti, napr. typ udalosti Telefonát má prefix TF, číslo udalosti bude 23TF0001.

Stav udalosti

Pri každej udalosti možno evidovať aktuálny stav vybavenia (Plánovaná, Vykonaná, Nevykonaná, Zrušená).

Zobrazovať v kalendári

Udalosť môže, ale nemusí byť zobrazená v grafickom prehľade Kalendára udalostí, napr. udalosti typu prijaté hovory nie je potrebné, aby boli zobrazované v grafickom prehľade kalendára.

Súkromná udalosť

Ak je udalosť označená ako súkromná, nebude sa zobrazovať iným používateľom, len tomu používateľovi, ktorý ju vytvoril, napr. preventívna prehliadka u lekára.

Popis udalosti

Zadáva sa bližší popis udalosti, napr. Telefonát do firmy ABC.

Priorita

Priorita umožňuje členiť udalosti podľa dôležitosti.

Pripomenutie

Každej udalosti je možné nastaviť pripomenutie formou e-mailovej alebo SMS správy. Pripomenutie sa odošle používateľovi, ktorému je úloha určená. Pripomenutie je možné nastaviť v rozsahu minút, hodín, dní alebo týždňov. Ďalšie informácie získate v téme O automatických notifikáciách.

Udalosť zadal

Zadáva sa používateľ, ktorý udalosť vytvoril. Tento údaj sa môže využiť pri kategorizácii pomocou vstavaného filtra v knihe Úlohy a udalosti. Používateľ, ktorý udalosť zadal inému používateľovi, bude môcť sledovať stav udalosti.

Udalosť je určená pre

Udalosť možno prideliť jednému používateľovi, viacerým používateľom alebo skupine používateľov.

Automaticky vymazať po ... dňoch

Udalosť bude po zadanom počte dní vymazaná z knihy Úlohy a udalosti a z Kalendára udalostí, pričom udalosť musí byť vykonaná alebo nevykonaná (nie v stave plánovania).
Udalosť môže byť určená konkrétnemu obchodnému partnerovi alebo konkrétnej osobe z danej firmy. V prípade, že je zadaná osoba a má vyplnené kontaktné údaje, pripomenutie formou e-mailovej alebo SMS správy sa odošle priamo tejto osobe. Ak nie je zadaná žiadna osoba alebo nemá vyplnené kontaktné údaje, pripomenutie sa odošle na kontaktné údaje obchodného partnera.
Každej udalosti je možné zadať plánovaný čas, ktorý bude trvať, alebo skutočne odpracovaný čas. Tieto údaje sa môžu použiť v tlačových výstupoch alebo ako podklad pre vytvorenie faktúry.
V záložke Členenie je možné priradiť udalosť určitej prevádzke, oddeleniu, prípadne udalosť inak začleniť.

Pôvodná úloha/udalosť

Vyberá sa pôvodná úloha/udalosť, z ktorej vychádza práve zadávaná udalosť. Napr. pôvodnou udalosťou bol telefonát s klientom, kde z rozhovoru vyplynula ďalšia udalosť - inštalácia programu u klienta.

Nasledujúce podúlohy/podudalosti

Udalosť môže vyvolať ďalšiu úlohu alebo udalosť. Napr. udalosť Podpis zmluvy vyvolá úlohu Objednávka tovaru.
Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o danej udalosti.

Tlačidlá vo formulári Udalosť

Šablóny

Šablóna obsahuje vybrané atribúty formulára (napr. členenie, prevádzka, typ udalosti) a umožňuje im preddefinovať hodnoty. Následne pri výbere tejto šablóny vo formulári program vyplní dané atribúty (polia) podľa preddefinovaných hodnôt uložených v šablóne. Viac informácií nájdete v téme Šablóny.

Prílohy

Stlačením tlačidla sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.
Príbuzné témy