Pomocník systému OBERON
Evidencia reklamácií a servisu

OBERON - hlavná ponuka > CRM > Evidencia reklamácií a servisu

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Evidencia reklamácií a servisu v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie 

Vytvoriť, resp. upraviť už vytvorenú reklamáciu, resp. servis je možné pomocou formulára Reklamácia/Servis. Postup vytvorenia reklamácie, resp. servisu je popísaný v téme Vytvorenie reklamácie/servisu.        
Obrázok č. 1: Kniha Evidencia reklamácií a servisu

Ďalšie informácie

Číslo dokladu nákupu

Obrázok č. 2: Typy stavov reklamácií/servisu

Rozlíšenie záznamov typom písma

Farebné rozlíšenie záznamov

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Zmena stavu reklamácie/servisu

Funkcia umožňuje manuálne zmeniť stav udalosti reklamácie/servisu (Obrázok č. 2). Na základe zmeny stavu sa automaticky aktualizuje stav udalosti reklamácie/servisu vo formulári Reklamácia/servis, záložka Stavy. Stav reklamácie/servisu možno zmeniť aj jednoduchým dvojklikom na ikonu stavu v stĺpci Stav knihy.

Vytvoriť úlohu alebo udalosť z reklamácie/servisu

Funkcia umožní vytvoriť zo záznamu reklamácie alebo servisu novú úlohu alebo udalosť.   

Odoslať e-mail

Funkcia Odoslať e-mail umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.

Zobraziť väzby dokumentu

Systém OBERON udržiava medzi súvisiacimi záznamami v rôznych evidenciách väzby (napr. na kontrolu správnosti zaevidovania reklamácie/servisu). Funkcia zostaví grafický prehľad väzieb daného záznamu, ktorý je zároveň interaktívny - kliknutím pravým tlačidlom myši je možné jednotlivé záznamy zobraziť, upraviť, resp. exportovať.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Viac informácií získate v téme Práca s prílohami.

XML komunikácia - export údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.

XML komunikácia - hromadný import údajov

Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje hromadne importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme Všeobecne o XML komunikácii.
Príbuzné témy